Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ № 658 від 26.08.2015 р. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2015 р. N 658

Київ

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 грудня 2016 року N 1057

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. N 658

 

 

 

ПОРЯДОК
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

1. Цей Порядок визначає процедуру відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у вищих навчальних закладах (крім вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для яких відповідно до законодавства передбачено окремий порядок відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням (утриманням та навчанням) певних категорій здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання або військових начальних підрозділах вищих навчальних закладів), не завершили навчання за відповідним ступенем вищої освіти і бажають повторно здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням у державних (комунальних) вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти (далі - кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які зазначені у пункті 1 цього Порядку та починаючи з 1 вересня 2015 р. будуть повторно здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням у державних або комунальних вищих навчальних закладах.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

3. У разі наявності за результатами вступних випробувань відповідно до законодавства підстав для зарахування особи для повторного здобуття вищої освіти за певним ступенем за державним або регіональним замовленням керівник відповідного вищого навчального закладу видає наказ про її зарахування до числа здобувачів вищої освіти та встановлює строк відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

4. Вищий навчальний заклад, до якого особу зараховано, за її бажанням може здійснити зарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, за якими вона атестована за попереднім місцем навчання, включаючи дисципліни, що вільно вибрані особою, на підставі академічної довідки, виданої в установленому порядку за попереднім місцем навчання.

5. Розрахунок коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, здійснюється за такою формулою:

S = å (V i ´ 0,5) ´ ((K - K з) / K),

де S - кошти, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

V i - середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми за i-тий календарний рік головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав вищий навчальний заклад у i-тому році і в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання минулого разу (відповідно V i ´ 0,5 - середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру у i-тому календарному році). У випадку, якщо особа вперше здобувала вищу освіту за відповідним ступенем вищої освіти за державним або регіональним замовленням у державному (комунальному) вищому навчальному закладі до запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі, у зв'язку з чим відсутня інформація про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний рік, V i розраховується як середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного приведеного здобувача вищої освіти за i-тий рік згідно із касовими видатками звіту про фінансово-господарську діяльність державного (комунального) вищого навчального закладу, в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням минулого разу (відповідно V i ´ 0,5 - середня вартість навчання одного здобувача вищої освіти протягом одного навчального семестру);

K - загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - трансферно-накопичувальна система), за якими особа пройшла навчання для здобуття певного ступеня освіти за попереднім місцем навчання (визначається згідно з академічною довідкою, виданою особі у встановленому законодавством порядку). Кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи навчального семестру, у якому здобувач вищої освіти не завершив навчання і вибув з вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання, встановлюється на рівні нормативу кредитів трансферно-накопичувальної системи на один навчальний семестр (30 кредитів трансферно-накопичувальної системи незалежно від фактичної тривалості навчання здобувача вищої освіти протягом останнього навчального семестру за попереднім місцем навчання);

K з - загальна кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, за якими особу атестовано за попереднім місцем навчання і які зараховані вищим навчальним закладом за новим місцем навчання.

При цьому середня вартість навчання протягом одного навчального семестру (першого навчального семестру (i - 1)-го календарного року або другого навчального семестру i-того календарного року) розраховується як 0,5 середньої вартості навчання відповідно (i - 1)-го або i-того року незалежно від фактичних календарних дат початку та закінчення відповідних навчальних семестрів.

Сума коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною (дистанційною) або вечірньою формою навчання, дорівнює 0,35 ´ S або 0,85 ´ S відповідно.

Джерелом інформації про виконання паспорта бюджетної програми за календарний рік є звіт про виконання паспорта бюджетної програми за цей рік, що міститься на офіційному веб-сайті головного розпорядника коштів.

Приклад обчислення суми відшкодування коштів наведено у додатку.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

6. На підставі розрахунку, проведеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, вищий навчальний заклад, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, не пізніше трьох робочих днів з дня її звернення, надає такій особі розрахунковий документ для відшкодування коштів. При цьому сума коштів, отримана в результаті розрахунку, проведеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, збільшується на коефіцієнт, що дорівнює добутку офіційно встановлених коефіцієнтів інфляції на відповідний календарний рік, що визначений за період від дати відрахування особи з вищого навчального закладу до 1 січня року, в якому особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням.

Відшкодування особою коштів до державного або місцевого бюджету здійснюється у встановленому законодавством порядку.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

7. Керівник вищого навчального закладу, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, може самостійно реструктуризувати відшкодування коштів та встановити строк їх відшкодування протягом поточного навчального року за вмотивованою заявою особи з урахуванням її матеріального стану. При цьому перший платіж повинен становити не менше 50 відсотків загального розміру коштів, що підлягають відшкодуванню.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

8. Документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного або відповідного місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до вищого навчального закладу, до якого особа зарахована для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, не пізніше 10 робочих днів з дня здійснення платежу.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

Особа, яка не подала зазначеного документа в установлений строк, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням у певному вищому навчальному закладі.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

У разі відмови від добровільного відшкодування платежів, в тому числі реструктуризованих, особа негайно відраховується з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням у певному вищому навчальному закладі.

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)

9. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає МОН.

 

Додаток
до Порядку

 

 

 

ПРИКЛАД
обчислення суми відшкодування

Особа навчалася протягом 2013/14 та 2014/15 навчальних років, відрахована з 1 травня 2015 року. Обсяг навчального навантаження за три семестри (перший семестр 2013/14 навчального року, другий семестр 2013/14 навчального року, третій семестр 2014/15 навчального року) становить 88 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - трансферно-накопичувальна система), що підтверджується академічною довідкою, виданою за попереднім місцем навчання. З 88 кредитів трансферно-накопичувальної системи за новим місцем навчання зараховано 20 кредитів трансферно-накопичувальної системи. Кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи за останній (четвертий) семестр навчання за попереднім місцем навчання встановлюється у розмірі 30 кредитів трансферно-накопичувальної системи незалежно від конкретної дати відрахування особи.

Вартість навчання одного приведеного здобувача вищої освіти за загальним фондом державного бюджету за 2013, 2014 та 2015 календарні роки, що дорівнюють аналогічним показникам звітів про виконання паспорта певної бюджетної програми за 2013, 2014 та 2015 роки, становить 15 тис. гривень, 16,2 тис. гривень та 17,5 тис. гривень відповідно.

Сума відшкодування становить (тис. гривень):

(15 ´ 0,5 + 16,2 ´ 0,5 + 16,2 ´ 0,5 + 17,5 ´ 0,5) ´ ((88 + 30 - 20) / (88 + 30)),

де: 15 ´ 0,5 - вартість навчання за перший семестр 2013/14 навчального року;

16,2 ´ 0,5 + 16,2 ´ 0,5 - вартість навчання за 2014 рік (другий семестр 2013/14 навчального року та третій семестр 2014/15 навчального року);

17,5 - вартість навчання за четвертий семестр 2014/15 начального року (незважаючи на те, що особа була відрахована до завершення цього навчального семестру);

88 + 30 - кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, які відображають навчальне навантаження здобувача вищої освіти згідно з навчальним планом, протягом чотирьох (три повних та один незавершений) навчальних семестрів за попереднім місцем навчання;

88 + 30 - 20 - кількість кредитів трансферно-накопичувальної системи, які не були зараховані за новим місцем навчання і вартість яких підлягає відшкодуванню.

Під час визначення вартості навчання відповідно до цього Порядку не враховуються реальні дати початку та закінчення навчальних семестрів, визначені навчальними планами, перерви у графіку навчального процесу, встановлені відповідно до розпорядчих документів вищого навчального закладу за попереднім місцем навчання (у зв'язку з епідемічною ситуацією, святковими днями тощо).

Тобто розрахункова вартість першого семестру 2013/14 навчального року у випадках, коли семестри тривають з 1 вересня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. або з 1 вересня 2013 р. по 20 січня 2014 р., буде однаковою.

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 1057)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.09.2015)
Просмотров: 1806 | Теги: державний, Порядок, оплата послуг, відшкодування коштів, постанова кабміну, підготовка фахівців, місцевий бюджет
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar