Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №678 від 30.10.2014. Про деякі питання управління корпоративними правами держави


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. N 678

Київ

Про деякі питання управління корпоративними правами держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2015 року N 461,
від 3 серпня 2015 року N 545

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 6 та підпункту "а" пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, що додається.

1 1. Установити, що проект рішення про погодження завдання на голосування представникам держави на засіданні наглядової ради Державної іпотечної установи розробляється та вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України Міністерством фінансів з дотриманням вимог Порядку, затвердженого цією постановою. 

(постанову доповнено пунктом 1 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. N 297 "Деякі питання управління корпоративними правами держави" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 26, ст. 1030).

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 р. N 678


ПОРЯДОК
надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави

1. Цей Порядок визначає процедуру надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (далі - завдання на голосування).

2. Суб'єкти управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкти управління) видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів або засідання наглядової ради, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів господарського товариства або засідання наглядової ради.

Рішення суб'єктів управління, що виконують повноваження загальних зборів безпосередньо, без скликання зборів акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, видаються ними у формі наказу.

Вимоги щодо строків видання наказів про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на накази уповноважених органів управління, що здійснюють управління корпоративними правами держави в банку, у статутному капіталі якого є частка держави.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

3. Суб'єкти управління інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази, визначені пунктом 2 цього Порядку, в день їх прийняття.

Інформація про накази, які підлягають погодженню з Кабінетом Міністрів України, подається Мінекономрозвитку разом з документами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.

Протоколи загальних зборів та засідань наглядових рад господарських товариств надсилаються Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку в 10-денний строк після складення.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

4. Суб'єкти управління у наказах, зазначених у пункті 2 цього Порядку, щодо господарського товариства, яке включене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 20, ст. 555); банку, у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства паливно-енергетичного комплексу (крім вугледобувних та вуглепереробних підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських установ та будівельних організацій вугільної галузі), у статутному капіталі якого частка держави становить 25 і більше відсотків; господарського товариства, фінансовий план якого затверджується Кабінетом Міністрів України, передбачають, що такі накази набирають чинності одночасно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про їх погодження у разі включення до порядку денного питань:

внесення змін до статуту;

збільшення або зменшення статутного капіталу;

відчуження та/або застави активів або майна, крім реалізації банками заставного майна;

затвердження річної фінансової звітності;

розподілу прибутку;

реорганізації, ліквідації, заснування господарських товариств;

придбання або відчуження корпоративних прав у господарських товариствах;

обрання та відсторонення керівника виконавчого органу, членів наглядової ради та членів колегіального виконавчого органу, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу. 

(абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 р. N 545)

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

5. Для погодження з Кабінетом Міністрів України наказів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, суб'єкти управління подають Кабінетові Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України, до якого додаються:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

завдання на голосування разом з копією наказу;

копія статуту господарського товариства;

пояснювальна записка з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів і засідання наглядової ради та відповідні рішення;

інформація про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал (банки, у статутному капіталі яких частка держави становить 25 і більше відсотків, таку інформацію подають з урахуванням особливостей показників ефективності їх діяльності);

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

відомості щодо відповідності господарського товариства критеріям, зазначеним у пункті 4 цього Порядку; 

(абзац шостий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

інформація про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) - у разі внесення до порядку денного загальних зборів питання про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної комісій.

6. Завдання на голосування стосовно господарського товариства, функції з управління корпоративними правами якого виконує Кабінет Міністрів України, надається шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, у 10-денний строк з дня звернення товариства чи отримання доручення Кабінету Міністрів України про підготовку проекту розпорядження.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає документи та інформацію, що зазначені в абзацах четвертому - сьомому пункту 5 цього Порядку.

7. Проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України, зазначені у пунктах 5 і 6 цього Порядку, щодо державних банків не підлягають погодженню із заінтересованими органами. 

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

Зазначені проекти розпоряджень разом з документами, визначеними у пунктах 5 і 6 цього Порядку, розглядаються Кабінетом Міністрів України у строк, що становить не більш як 14 днів з дати їх надходження.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

 

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. N 461)


ІНФОРМАЦІЯ
про господарське товариство 

_____________________________
(найменування господарського товариства)
_________________
(код згідно з ЄДРПОУ)
www. ____________________
(веб-сайт товариства)


I. Загальна інформація*

Сфера діяльності товариства, основні види продукції

Основні споживачі продукції товариства

Основні конкурентні переваги товариства

Частка на ринку

Короткий опис виробничих потужностей (місце розташування, розмір земельної ділянки, виробнича потужність, середній коефіцієнт використання виробничих потужностей за останній рік)

Кількість та короткий опис дочірніх підприємств

Частка акцій у державній власності, відсотків

Зазначається, чи входить товариство до переліків державного майна, що підлягають приватизації у поточному році, або до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Результати операційної діяльності

Зазначаються обсяги виробленої продукції (обсяги наданих послуг) за основними видами у натуральній та грошовій формі, кумулятивно з початку року та причини, чому обсяг виробленої продукції у поточному періоді відрізняється від обсягу за аналогічний період минулого року

Результати фінансової діяльності

Описуються причини зміни таких показників порівняно з показниками за аналогічний період минулого року:

чистий дохід від реалізації продукції

EBITDA**

рентабельність EBITDA

чистий фінансовий результат

фінансові запозичення

державні гранти і субсидії

Ризики та перспективи розвитку

Описуються основні ризики для ведення бізнесу товариства та шляхи їх мінімізації

Розмір запланованих виплат з погашення боргу у поточному році із зазначенням кредитора та валюти платежу

II. Показники фінансово-господарської діяльності

(тис. гривень)

Найменування показника
Звітний квартал
Попередній квартал
Різниця, відсотків
I. Звіт про фінансовий стан (баланс)
 
 
 
Необоротні активи
 
 
 
у тому числі основні засоби
 
 
 
Оборотні активи
 
 
 
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти
 
 
 
Усього активів
 
 
 
Довгострокові фінансові запозичення
 
 
 
Короткострокові фінансові запозичення
 
 
 
Інші зобов'язання і забезпечення
 
 
 
Усього зобов'язань і забезпечення
 
 
 
у тому числі державні гранти і субсидії
 
 
 
Усього власного капіталу
 
 
 
II. Фінансові результати
 
 
 
Чистий дохід від реалізації продукції
 
 
 
Собівартість реалізованої продукції
 
 
 
Валовий прибуток (збиток)
 
 
 
Операційний прибуток (збиток)
 
 
 
EBITDA
 
 
 
Фінансовий результат до оподаткування
 
 
 
Витрати з податку на прибуток
 
 
 
Чистий фінансовий результат
 
 
 
III. Коефіцієнтний аналіз
 
 
 
Рентабельність EBITDA
 
 
 
Рентабельність активів
 
 
 
Рентабельність власного капіталу
 
 
 
Фінансові запозичення / власний капітал
 
 
 
Фінансові запозичення / EBITDA
 
 
 
IV. Розрахунки з бюджетом
 
 
 
Дивіденди/відрахування чистого прибутку
 
 
 
Податок на прибуток підприємств
 
 
 
Податок на додану вартість нарахований / до відшкодування
 
 
 
Сплата інших платежів до бюджету
 
 
 
Усього виплат на користь держави
 
 
 
V. Обсяги виробництва продукції у натуральних одиницях за видами (до п'яти найменувань)
 
 
 
VI. Дані про персонал
 
 
 
Середньооблікова кількість працівників
 
 
 
Середня заробітна плата, гривень на місяць
 
 
 
Заборгованість з виплати заробітної плати
 
 
 

Керівник
__________________________
                       (посада)
 
________________
(підпис)
 
__________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Обсяг загальної інформації про господарське товариство становить не більше одного аркуша.

** Показник EBITDA визначений фінансовим планом суб'єкта господарювання державного сектору економіки, складеним відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. N 205. 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.08.2015)
Просмотров: 1364 | Теги: держава, корпоративні права, деякі питання, управління, Кабмін, постанова
Всего комментариев: 0
avatar