Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №684 від 08.09.2015 р. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 684

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344; 2010 р., N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025; 2011 р., N 79, ст. 2907) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. N 684


ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717

1. У пункті 1 постанови слова "Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації" замінити словами "Міністерства освіти і науки".

2. У Положенні про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:

"6. Основними завданнями ДФФД є:

1) організація та підтримка на конкурсній основі, у тому числі за грантами ДФФД:

фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими установами, вищими навчальними закладами, ученими;

провадження діяльності, спрямованої на методичне, організаційне і фінансове забезпечення фундаментальних наукових досліджень;

міжнародного наукового співробітництва в галузі фундаментальних наукових досліджень;

2) організація і здійснення наукознавчих і наукометричних досліджень з питань перспективного розвитку науки в Україні та світі;

3) сприяння науковим контактам і розповсюдження інформації в галузі фундаментальних наукових досліджень, зокрема за кордоном;

4) забезпечення проведення конкурсу наукових проектів на призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень;

5) розгляд заявок на одержання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

7. ДФФД відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує:

проведення наукової експертизи та конкурсного відбору проектів наукових досліджень відповідно до підпунктів 1, 4 і 5 пункту 6 цього Положення для їх підтримки;

підготовку та подання МОН проектів актів Президента України та проектів договорів про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до підпунктів 4 і 5 пункту 6 цього Положення;

адресне фінансування (у тому числі на умовах співфінансування) за укладеними договорами про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до підпунктів 1, 4 і 5 пункту 6 цього Положення;

здійснення контролю за використанням виділених коштів за цільовим призначенням згідно з укладеними договорами про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього Положення;

2) сприяє практичному використанню отриманих результатів фундаментальних наукових досліджень, наукових досліджень докторів наук та молодих учених;

3) взаємодіє з міжнародними і зарубіжними фондами, іншими організаціями, що здійснюють підтримку фундаментальних наукових досліджень в Україні;

4) здійснює підготовку видання і розповсюдження друкованих, аудіовізуальних, інформаційних та інших наукових матеріалів, що стосуються фундаментальних наукових досліджень, у тому числі монографій, за результатами реалізації наукових і науково-технічних проектів;

5) здійснює підтримку наукових проектів молодих учених;

6) проводить наукові конференції, у тому числі міжнародні;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.";

2) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:

"розпоряджатися відповідно до законодавства коштами, призначеними для забезпечення виконання завдань, зазначених у пункті 6 цього Положення;";

3) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. ДФФД:

1) здійснює підтримку наукових досліджень шляхом фінансування на безповоротній та безоплатній основі за укладеними про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів договорами з:

ДФФД - відповідно до Положення про грантове фінансування проведення фундаментальних наукових досліджень Державним фондом фундаментальних досліджень, затвердженого Кабінетом Міністрів України, - для підпункту 1 пункту 6 цього Положення;

МОН - відповідно до Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, затвердженого Указом Президента України від 17 червня 2009 р. N 446, - для підпункту 4 пункту 6 цього Положення;

МОН - відповідно до Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002 р. N 1210, - для підпункту 5 пункту 6 цього Положення;

2) проводить конкурсний відбір проектів наукових досліджень у випадку, визначеному:

підпунктом 1 пункту 6 цього Положення, - у порядку, затвердженому МОН та Національною академією наук за поданням ради ДФФД, погодженим з наглядовою радою ДФФД;

підпунктом 4 пункту 6 цього Положення, - у порядку, затвердженому МОН та Національною академією наук;

підпунктом 5 пункту 6 цього Положення, - у порядку, затвердженому МОН.";

4) доповнити пункт 12 після слів і цифр "від 21 лютого 2001 р. N 164" словами і цифрами "Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8, ст. 326)";

5) у пункті 14:

в абзаці другому слова ", молоді та спорту" виключити;

в абзаці третьому слова "вносить Міністрові освіти і науки, молоді та спорту Голова Держінформнауки" замінити словами "вносяться Міністром освіти і науки";

6) у пункті 15 слова ", молоді та спорту" і "Голови Держінформнауки," виключити;

7) пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Рада ДФФД:

1) визначає:

основні наукові напрями діяльності ДФФД щодо підтримки фундаментальних наукових досліджень;

експертів для проведення експертизи проектів фундаментальних наукових досліджень;

переліки пріоритетних тематичних напрямів з урахуванням результатів експертизи тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень, проведених Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних наукових досліджень при Національній академії наук, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. N 1182 "Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 86, ст. 2907), за якими передбачається відповідно до підпункту 1 пункту 6 проведення конкурсів, та відповідних заходів і завдань;

2) розглядає та затверджує:

склад експертних рад за відповідними науковими напрямами;

річні звіти ДФФД;

3) здійснює:

загальний розподіл коштів, які спрямовуються на виконання основних завдань ДФФД;

контроль за виконанням фундаментальних наукових досліджень, наукових досліджень докторів наук та молодих учених, використанням коштів ДФФД;

4) виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Положенням. ";

8) в абзаці першому пункту 18 слово "чотири" замінити словом "два";

9) у пункті 19 слова "МОНмолодьспорту та Держінформнауки" замінити словом "МОН";

10) абзац перший пункту 20 доповнити реченням такого змісту: "Структура і штатний розпис дирекції затверджуються МОН за поданням голови ДФФД.";

11) абзаци другий - четвертий пункту 21 замінити абзацами такого змісту:

"організовує щодо проектів наукових досліджень у встановлених згідно з підпунктом 2 пункту 10 порядках участі в оголошених відповідно до підпунктів 1, 4 і 5 пункту 6 цього Положення конкурсах:

розгляд запитів (заявок), що надійшли на конкурси;

проведення наукової експертизи та конкурсного відбору;

укладення договорів про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів;

провадить науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне і фінансове забезпечення, у тому числі надання грантової підтримки, на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень, наукових досліджень докторів наук та молодих учених;

подає раді ДФФД пропозиції щодо розроблення та підтримки основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проектів та їх фінансування;

забезпечує відповідно до абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 17 взаємодію з Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних наукових досліджень при Національній академії наук;";

12) абзац другий пункту 23 замінити абзацами такого змісту:

"організовує роботу дирекції ДФФД, приймає рішення з питань його поточної діяльності та забезпечує виконання рішень ради ДФФД;

без доручення в межах своїх повноважень представляє ДФФД в органах державної влади, а також у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені ДФФД, укладає договори про виконання науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до підпункту 1 пункту 6;";

13) у тексті Положення слово "Держінформнауки" замінити словом "МОН", а слово "Фонд" в усіх відмінках - словом "ДФФД".

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (25.09.2015)
Просмотров: 814
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar