Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №696 від 08.09.2015 р. Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих..


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2015 р. N 696

Київ

Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

Відповідно до частини п'ятої статті 24 1 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2015 р. N 696


ПОРЯДОК
здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

1. Цей Порядок визначає умови, механізм здійснення районними, міськими, районними у містах та міськрайонними центрами зайнятості державної служби зайнятості (далі - базові центри зайнятості) заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.

Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі законів про працю України, Господарському кодексі України, Законах України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

3. До заходів сприяння зайнятості належать:

компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування;

компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб;

компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації (далі - навчання) таких осіб.

Заходи із сприяння зайнятості можуть проводитись окремо або одночасно стосовно кожної внутрішньо переміщеної особи.

Фінансування зазначених заходів здійснюється в межах строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі закінчення строку її дії фінансування зупиняється, а після продовження строку поновлюється.

4. Компенсація витрат, зазначених в абзацах четвертому та п'ятому пункту 3 цього Порядку, роботодавцю не здійснюється у разі, коли роботодавець:

має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

визнаний в установленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

5. Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці тривалістю не більше шести календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості).

6. Компенсація витрат роботодавцю на оплату праці виплачується в межах коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття") після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базових центрів зайнятості.

Для компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів:

роботодавець подає базовому центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1 (не пізніше ніж через п'ять днів після виплати працівникові заробітної плати);

базовий центр зайнятості складає відомість за формою згідно з додатком 2 та передає регіональному центру зайнятості (до 10 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності територіальним органам ДФС, передбаченої статтею 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - звітність);

регіональний центр зайнятості передає узагальнені відомості територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів для виплати компенсації роботодавцям витрат на оплату праці (до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності).

7. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням базових центрів зайнятості, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.

Зазначені витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України "Про оплату праці", та суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого на такі виплати.

Якщо компенсація надається за неповний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують середній розмір заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за місяць, за який компенсуються витрати на оплату праці, розмір компенсації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої заробітної плати, що склалася у відповідному регіоні, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація.

Для отримання компенсації роботодавець не пізніше ніж через п'ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати, на підставі якої визначається розмір компенсації витрат роботодавця на оплату праці, подає базовому центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1.

8. У разі зміни місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної особи - підприємця компенсацію виплачує базовий центр зайнятості, що розпочав її виплату.

9. Базовий центр зайнятості щомісяця до останнього числа місяця, що настає за місяцем подання звітності, на підставі відомості за формою згідно з додатком 1 подає територіальним органам Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на розрахунковий рахунок роботодавця.

10. Під час переведення працівника за його згодою на роботу на інше робоче місце в цього роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених умовами договору про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - договір), виплата компенсації не припиняється.

Роботодавець протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє базовому центру зайнятості про переведення працівника за його згодою на інше робоче місце.

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення йому пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку її отримання.

11. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням базового центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації протягом двох місяців з дня працевлаштування подає центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці довільної форми та копії трудового договору між ним і працівником або розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.

Рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці або відмову в компенсації приймається базовим центром зайнятості протягом десяти робочих днів з дати отримання всіх даних на підставі:

документів, зазначених в абзаці першому цього пункту;

персональних даних про особу, якими володіє базовий центр зайнятості;

даних ДФС та її територіальних органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску;

даних органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.

Обмін зазначеними даними здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі неможливості отримання відомостей про роботодавця, зазначених в абзацах п'ятому - сьомому цього пункту, в електронному вигляді базовий центр зайнятості робить запит до зазначених органів для отримання необхідної інформації.

У разі прийняття рішення про компенсацію протягом семи робочих днів між базовим центром зайнятості та роботодавцем укладається договір.

У разі відмови в компенсації з підстав, передбачених пунктом 4 цього Порядку, базовий центр зайнятості зобов'язаний письмово поінформувати роботодавця протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

12. У договорі зазначаються:

сторони договору;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання працевлаштованої особи;

гарантії зайнятості працевлаштованої особи;

умови та порядок фінансування компенсації витрат на оплату праці; права та обов'язки сторін;

строк набрання чинності договором та підстави його припинення;

відповідальність сторін за порушення умов договору та порядок розгляду спорів.

Примірна форма договору затверджується Мінсоцполітики.

13. Базовий центр зайнятості відповідно до затвердженого плану відвідувань роботодавців, але не рідше ніж один раз на три календарних місяці, або за письмовим зверненням про факти порушення роботодавцем умов компенсації перевіряє достовірність відомостей та виконання умов договору протягом строку його дії. Результати перевірки оформляються актом.

Якщо роботодавець перешкоджає проведенню перевірки, базовий центр зайнятості припиняє перерахування компенсації. Відновлення виплати здійснюється за результатами перевірки.

14. Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за забезпечення гарантій зайнятості працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, достовірність даних, що є підставою для прийняття рішення щодо компенсації та визначення розміру компенсації.

У разі звільнення працівника, за якого виплачується/виплачувалася компенсація до закінчення строку збереження гарантій зайнятості, згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі.

15. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб до роботодавця, розташованого не за місцем реєстрації безробітного в базовому центрі зайнятості та не за місцем реєстрації його проживання чи перебування, такій особі за рахунок коштів Фонду одноразово компенсуються фактичні транспортні витрати на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування.

Направлення на працевлаштування до іншої адміністративно-територіальної одиниці надається зареєстрованому безробітному за його згодою за відсутності підходящої роботи та доступних для нього видів навчання в адміністративно-територіальній одиниці, де така особа зареєстрована як безробітна.

16. Компенсація транспортних витрат (за проїзд від пункту відправлення до пункту призначення) виплачується після працевлаштування особи за направленням базового центру зайнятості одноразово у розмірі вартості проїзду залізничним (крім вагонів купе та м'яких з двомісним купе), морським, річковим та автомобільним транспортом (крім таксі), включаючи особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, оплату послуг з попереднього продажу проїзних квитків і витрат на користування в поїздах білизною та перевезення багажу.

17. Для отримання компенсації транспортних витрат на переїзд працевлаштована особа протягом десяти робочих днів після укладення трудового договору з роботодавцем звертається до найбільш зручного для відвідування базового центру зайнятості з відповідною заявою на ім'я керівника базового центру зайнятості, де вона була зареєстрована.

До заяви додаються завірена в установленому порядку копія трудового договору (витяг з розпорядчого акта) між працівником та роботодавцем, а також оригінали проїзних документів.

Базовий центр зайнятості, до якого звернулася працевлаштована особа для отримання компенсації транспортних витрат, протягом трьох робочих днів забезпечує відправлення отриманих документів на адресу базового центру зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, для прийняття рішення про виплату компенсації.

Рішення про компенсацію транспортних витрат приймається базовим центром зайнятості, де працевлаштована особа була зареєстрована як безробітна, у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати отримання документів, що підтверджують фактичні витрати на переїзд.

18. Якщо умови праці або виконання окремих видів робіт передбачають обов'язкове проходження працівником медичного чи наркологічного огляду, зареєстрований безробітний з числа внутрішньо переміщених осіб направляється базовим центром зайнятості до закладу охорони здоров'я державної або комунальної власності для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду з подальшою компенсацією витрат, пов'язаних з проведенням необхідних обстежень і досліджень.

Для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб базовим центром зайнятості видається направлення.

Рішення про компенсацію витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду приймається базовим центром зайнятості, в якому особа була зареєстрована як безробітна, на підставі поданої протягом десяти робочих днів після укладення трудового договору з роботодавцем заяви зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, завіреної в установленому порядку копії довідки (медичного висновку, сертифіката) та оригіналів документів, що підтверджують оплату послуг, пов'язаних з проходженням медичного та наркологічного огляду.

Виплата компенсації витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду здійснюється у порядку та в строки, визначені пунктом 17 цього Порядку.

19. Внутрішньо переміщеним особам, працевлаштованим за направленням базового центру зайнятості, компенсація транспортних витрат та витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду не виплачується у разі несвоєчасного подання або неподання документів, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, базовому центру зайнятості.

20. Базовий центр зайнятості протягом п'ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення про компенсацію транспортних витрат або витрат для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду подає територіальним органам Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на особовий рахунок особи, відкритий в установі банку.

21. Компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує за направленням базового центру зайнятості зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на дванадцять календарних місяців, на навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах видатків, передбачених на зазначену мету в бюджеті Фонду на відповідний рік та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, зареєстрованого в установленому порядку як безробітний, якому допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття").

Сума компенсації встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати.

22. Для отримання компенсації витрат на навчання роботодавець протягом п'яти робочих днів після закінчення навчання працівника (але не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня його працевлаштування) звертається до базового центру зайнятості, що направив на працевлаштування зазначену особу, із заявою довільної форми про компенсацію витрат за її навчання.

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії трудового договору між ним і працівником або розпорядчого акта про прийняття на роботу, договору роботодавця з професійно-технічним або вищим навчальним закладом, підприємством, установою чи організацією, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, на навчання працівника, платіжних документів, які підтверджують сплату роботодавцем вартості навчання працівника та документа працівника про освіту державного зразка, що підтверджує факт навчання, відомості про розрахунковий рахунок роботодавця для перерахування коштів з відшкодування за навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові працівника.

У разі навчання працівника безпосередньо роботодавцем, який має ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, він подає завірені належним чином копії наказів про зарахування особи на навчання та відрахування у зв'язку із закінченням навчання, документи, що підтверджують оплату вартості навчання та копію документа державного зразка про освіту працівника, що підтверджує факт навчання, відомості про розрахунковий рахунок роботодавця для перерахування коштів з відшкодування витрат за навчання.

Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за достовірність даних, що є підставою для прийняття рішення щодо надання компенсації.

23. Рішення про компенсацію витрат роботодавцю на навчання приймається базовим центром зайнятості протягом десяти робочих днів з дати отримання всіх даних на підставі:

документів, передбачених пунктом 22 цього Порядку;

персональних даних про особу, яка проходила навчання, якими володіє базовий центр зайнятості;

даних ДФС та її органів щодо відсутності в роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску;

даних органів Пенсійного фонду України про дату працевлаштування особи та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо відсутності порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом.

Обмін зазначеними даними здійснюється в установленому законодавством порядку.

У разі неможливості отримання відомостей про роботодавця, зазначених в абзацах четвертому - шостому цього пункту, в електронному вигляді базовий центр зайнятості робить запит до зазначених органів для отримання необхідної інформації.

Про прийняте рішення базовий центр зайнятості письмово інформує роботодавця протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

24. Базовий центр зайнятості протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про компенсацію витрат на навчання подає територіальним органам Казначейства платіжні документи для перерахування коштів на розрахунковий рахунок роботодавця. Базовий центр зайнятості протягом тридцяти календарних днів після отримання роботодавцем коштів звіряє взаєморозрахунки з ним.

25. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація витрат на оплату праці до закінчення строку збереження гарантій зайнятості або на навчання протягом дванадцяти місяців з дня працевлаштування, згідно з пунктом 1 статті 36 та пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України сума перерахованих коштів повертається роботодавцем у повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації.

Про звільнення працівника роботодавець протягом п'яти робочих днів письмово інформує базовий центр зайнятості та надає копію трудового договору або розпорядчого акта про його звільнення.

Роботодавець в установленому законодавством порядку несе відповідальність за достовірність даних, що є підставою для прийняття рішення щодо надання компенсації на навчання та визначення її розміру.

26. Рішення про повернення коштів роботодавцем приймається керівником базового центру зайнятості та оформляється наказом.

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про повернення коштів роботодавцем базовий центр зайнятості надсилає роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність повернути кошти протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання повідомлення. Якщо вручити поштове відправлення роботодавцю неможливо, базовий центр зайнятості подає матеріали до суду.

27. Спори з питань надання, виплати і повернення компенсації розв'язуються регіональними центрами зайнятості, Центральним апаратом Державної служби зайнятості або в судовому порядку.

 

Додаток 1
до Порядку

Вих. N ___________ від __________


ВІДОМІСТЬ
про нараховану та виплачену заробітну плату, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та використання робочого часу працівника, за якого здійснюється компенсація витрат на оплату праці,
за _____________ 20___ р.
(місяць)

Кому подається ____________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування та місцезнаходження базового центру зайнятості)

Ким подається ___________________________________________________________________________
                                                         (найменування підприємства, установи, організації; місцезнаходження для юридичних осіб, місце проживання для фізичних осіб)

Порядковий номер
Номер і дата договору
Прізвище, ім'я та по батькові праце-
влаштованої особи
Відпрацьовано робочих днів (людино-
годин)
Нарахована заробітна плата, усього, гривень
У тому числі
Сума єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування
Виплачена заробітна плата, гривень
Сума витрат, за якою обчислюється компенсація
(графа 6 + графа 7 + графа 9)
основна заробітна плата, гривень
додаткова заробітна плата, гривень
інші компенсаційні та заохочувальні виплати, гривень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Відомість подається відповідно до договору не пізніше ніж через п'ять днів після виплати працівникові заробітної плати.
М. П.
Керівник
__________________
(підпис)
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
 
Головний бухгалтер
__________________
(підпис)
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________
                        (прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

 

Додаток 2
до Порядку

Вих. N ___________ від __________


ВІДОМІСТЬ
про виплату компенсації роботодавцям витрат на оплату праці за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів
за _____________ 20___ р.
(місяць)

Кому подається ______________________________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування регіонального центру зайнятості)

Ким подається _____________________________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування базового центру зайнятості)

Порядковий номер
Найменування підприємства, установи, організації
Реквізити роботодавця для перерахування компенсації
Прізвище, ім'я та по батькові особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (щодо фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта)
Нарахована заробітна плата працівника (основна та додаткова заробітна плата, гривень)
Виплачена заробітна плата працівника
Сума нарахованого єдиного внеску
Відпрацьовано робочих днів
Сума витрат, за якою обчислюється компенсація
(графа 6 + графа 8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Усього
 Відомість подається до 10 числа місяця, що настає за місяцем подання звітності.
М. П.
Керівник
__________________
(підпис)
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
 
Головний бухгалтер
__________________
(підпис)
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________
                         (прізвище, ініціали та номер телефону виконавця)

____________


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (25.09.2015)
Просмотров: 1438
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar