Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №714 від 16.09.2015. Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р. № 714

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної
комісії з питань регіонального розвитку

Відповідно до статті 18 Закону України “Про засади державної регіональної політики” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань регіонального розвитку, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                      А. ЯЦЕНЮК

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 714

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань регіонального розвитку

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Міжвідомчої координаційної комісії

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Міжвідомчої координаційної комісії

Заступник Міністра Кабінету Міністрів

Керівник структурного підрозділу з питань регіонального розвитку Мінрегіону, секретар Міжвідомчої координаційної комісії

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства (за згодою)

Голова підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

Голова підкомітету з адміністративних послуг, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра екології та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра культури

Перший заступник (заступник) Міністра юстиції

Голова Держстату

Голова Держгеокадастру

Голова Держенергоефективності

Перші заступники (заступники) голів обласних, Київської міської державних адміністрацій (за потреби)

Заступник директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, начальник Управління регіональної політики та адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою)

Директор Державної установи “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України” (за згодою)

Почесний директор (директор) Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України (за згодою)

Президент (виконавчий директор) Асоціації регіонального розвитку України (за згодою)

Президент (віце-президент) Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Голова постійної Комісії з питань регіонального розвитку Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 714

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну комісію 
з питань регіонального розвитку

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку (далі — Міжвідомча комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення здійснення його повноважень.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

1) забезпечення координації дій органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, зокрема з обов’язковим залученням органів місцевого самоврядування до формування та реалізації державної регіональної політики, а також до узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики;

2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної регіональної політики;

3) розроблення пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної регіональної політики;

4) сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади під час формування та реалізації державної регіональної політики;

5) розроблення пропозицій щодо забезпечення взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

6) сприяння використанню позитивного досвіду інших країн, зокрема європейських, під час удосконалення нормативно-правової бази з питань державної регіональної політики.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), та плану заходів з її реалізації, регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, угод щодо регіонального розвитку, інвестиційних програм та проектів;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань формування та реалізації державної регіональної політики;

3) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної регіональної політики;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) вивчає питання поєднання інструментів планування і фінансування у сфері регіональної політики, пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів та їх концентрації для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів у регіонах;

6) сприяє створенню ефективних механізмів представництва інтересів регіонів на загальнодержавному рівні, територіальних громад на регіональному рівні;

7) готує пропозиції щодо участі у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

8) сприяє формуванню конкурентоспроможності регіонів, стимулюванню міжрегіональної інтеграції, подоланню міжрегіонального відчуження та участі регіонів у програмах і проектах розвитку транскордонного співробітництва;

9) проводить моніторинг запровадження дієвих інструментів державної підтримки виконання міжрегіональних програм і проектів;

10) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої комісії є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджує її голова.

Голова Міжвідомчої комісії має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

8. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Міжвідомчої комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча комісія у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює Мінрегіон.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1201
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar