Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №759 від 26.10.2016. Про внесення змін до постанов від 20 вересня 2005 р. № 936 і від 14 травня 2015 р. № 285


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 759

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 20 вересня 2005 р. № 936 і від 14 травня 2015 р. № 285

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2007 р., № 12, ст. 429; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249; 2015 р., № 3, ст. 56, № 7, ст. 157; 2016 р., № 16, ст. 642) і від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1204) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 759

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2005 р. № 936 і від 14 травня 2015 р. № 285

1. У Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за програмами є  структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, Фонд соціального захисту інвалідів.”;

2) у пункті 3:

в абзаці четвертому слова “постраждалої особи або її посвідчення” замінити словами “постраждалої особи, її групи інвалідності або посвідчення”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі зміни зареєстрованого місця проживання (перебування) або місця роботи постраждала особа для отримання виплати за новим місцем проживання (перебування) або місцем роботи не пізніше ніж через три місяці подає заяву та довідку про отримані виплати (нарахування) за попереднім місцем проживання (перебування).”;

3) у пункті 4:

абзац перший та підпункт 1 викласти в такій редакції:

“4. Виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом, проводиться центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних і районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі — уповноважений орган) за місцем фактичного проживання (перебування) працюючих та непрацюючих громадян, у тому числі пенсіонерів, працюючим і непрацюючим громадянам і пенсіонерам, зокрема пенсіонерам та особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби та інших органів, громадянам, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, громадянам, які працюють у громадян, що провадять підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а саме:

1) одноразова допомога на кожного члена сім’ї — громадянам, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Закону та в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1204);”;

підпункт 2 виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) одноразова компенсація — учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та виконанні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до частини першої статті 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 “Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1204), а також щорічна допомога на оздоровлення деяким категоріям постраждалих громадян відповідно до частини другої статті 48 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 562 “Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1636);”;

підпункт 5 виключити;

підпункт 10 після слова “забруднення” доповнити словами “, категорії яких визначено Законом України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:

“101) оплата громадянам, які працювали (перебували у відрядженні) на території, яка до 1 січня 2015 р. належала до зони посиленого радіоекологічного контролю, різниці між тривалістю невикористаної щорічної відпустки відповідно до статті 47 Закону та тривалістю щорічної відпустки, встановленої Законом України “Про відпустки” або іншими законами;”;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) доплата особам, які працюють у зоні відчуження, відповідно до статті 39 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384);”;

підпункт 12 виключити;

підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) виплата підвищення до стипендії учням і студентам (у тому числі інвалідам, які отримують пенсію) відповідно до пункту 26 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 6 частини першої статті 22, пункту 4 частини третьої статті 30 Закону.

Розмір підвищення до стипендії визначається згідно з пунктом 35 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871). Кошти для виплати підвищеної академічної або соціальної стипендії перераховуються навчальним закладам за місцем навчання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підставі паспортних даних, що подаються навчальним закладом протягом 20 днів з початку семестру, та щомісячних розрахунків, надісланих до 20 числа місяця, що передує місяцю виплати;”;

підпункти 16—19 виключити;

у підпункті 20 слова “середніх загальноосвітних школах” замінити словами “загальноосвітніх навчальних закладах”, а слова “тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення і які” виключити.

підпункт 21 виключити;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Соціальні виплати, доплати (види допомоги), передбачені підпунктами 6—13 пункту 4 цього Порядку, проводяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та фізичними особами — підприємцями (далі — підприємства) відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”;

5) у пункті 6:

в абзаці першому після слова “видів” доповнити словами “та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення,”, а слова “посвідчення, місця реєстрації” замінити словами “посвідчення (за наявності), місця проживання (перебування)”;

абзац третій після слів “зазначених відомостей” доповнити словами “, у тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти,”.

6) в абзаці другому пункту 7 слова “Державним підприємством “Укрпошта” замінити словами “національним оператором поштового зв’язку”;

7) в абзаці другому пункту 8 слова “Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності” замінити словами “Фонду соціального страхування (до завершення заходів, пов’язаних з його утворенням, — Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)”;

8) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Мінсоцполітики у місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік визначає з урахуванням  розроблених МОЗ фізіологічних (медичних) норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 236), і даних Держстату щодо середніх цін на продукти харчування, що склалися в регіонах за попередні три місяці, в розрізі областей та м. Києва розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування відповідно до Закону для громадян, що належать до 
категорій 1 і 2.”;

9) в абзаці першому пункту 12 слова “Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій”;

10) у пункті 13:

абзаци перший і другий виключити;

в абзаці третьому слова “послуг зв’язку та транспортних послуг,” виключити.

11) в абзаці першому пункту 132 слова “облдержадміністрацій” і “мають право” замінити відповідно словами “обласних і Київської міської держадміністрацій” і “подали заяви”;

12) пункт 14 після слова “фінансової” доповнити словами “та бюджетної”;

13) у пункті 15:

в абзаці першому слова “мм. Києві та Севастополі” і “(крім мм. Києва та Севастополя)” замінити відповідно словами “м. Києві” і “(крім м. Києва)”;

в абзаці другому слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” замінити словами “Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій”;

14) у пункті 16 слова “Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими” замінити словами “обласними та Київською міською”.

2. Абзац перший підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 285 викласти в такій редакції:

“1) одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою:”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: advokat (01.11.2016)
Просмотров: 1137
Всего комментариев: 0
avatar