Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №776 від 02.11.2016. Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2016 р. № 776

Київ

Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків

Відповідно до частин п’ятої і шостої статті 18 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

Інд. 17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2016 р. № 776

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва)
журналіста під час виконання ним професійних обов’язків

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги (далі — грошова допомога) у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків.

2. Днем виникнення права на отримання грошової допомоги є:

у разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків — дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків — дата, зазначена у висновку судово-медичної експертизи.

3. Грошова допомога виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків — у розмірі 100 прожиткових  мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на час виплати такої суми, рівними частками членам сім’ї загиблого, а в разі відсутності членів сім’ї або їх відмови від отримання грошової допомоги – його батькам та утриманцям рівними частками.

Члени сім’ї загиблого журналіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — відповідно до Цивільного кодексу України;

2) поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків, що заподіяні йому під час виконання ним професійних обов’язків, — у розмірі до 50 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на час виплати такої суми.

4. Для отримання грошової допомоги члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого журналіста (далі — заявники) або їх представники подають міжвідомчій комісії з питань виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків (далі — комісія), утвореній Держкомтелерадіо, заяву, до якої додаються копії:

документа, що підтверджує наявність у померлої особи статусу журналіста;

документа, що підтверджує факт виконання журналістом професійних обов’язків на місці заподіяння поранення, яке призвело до його загибелі (смерті);

документа щодо причини та обставин загибелі (смерті) журналіста, зокрема щодо того, що загибель (смерть) не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння чи навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства;

свідоцтва про смерть журналіста;

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і реєстрацію місця проживання;

реєстраційного номера облікової картки платника податків*;

свідоцтва про народження журналіста — у разі виплати грошової допомоги батькам журналіста;

свідоцтва про шлюб — у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловікові) журналіста;

свідоцтва про народження дитини — для виплати грошової допомоги дитині журналіста;

документа, що підтверджує факт спільного проживання із журналістом (на дату його смерті), поєднання з ним спільного побуту і наявність взаємних прав та обов’язків між заявником та журналістом — у разі виплати грошової допомоги члену сім’ї;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки або піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого журналіста);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого, — для виплати грошової допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого, але перебувала на його утриманні.

Заява подається у письмовій формі та підписується заявником або його представником.

Заявники мають право скласти спільну заяву для виплати грошової допомоги з урахуванням вимог цього Порядку.

У разі подання заяви або спільної заяви представником заявника (заявників) до неї окремо додається оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, яким уповноважено особу діяти від імені та в інтересах заявника (заявників), і належним чином засвідчена копія сторінок паспорта представника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і реєстрацію місця проживання.

Заявник (його представник) має право не подавати документи, визначені цим пунктом, у разі, коли вони були раніше подані іншим заявником (його представником), про що зазначається у заяві.

У разі коли після закінчення шести місяців з дати отримання свідоцтва про смерть журналіста особа, яка має право на отримання грошової допомоги, не заявила про свій намір її отримати відповідно до цього Порядку, вона вважається такою, що відмовилась від отримання грошової допомоги. При цьому її частка пропорційно розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання грошової допомоги у порядку черговості.

5. Журналіст, який відповідно до цього Порядку має право на виплату грошової допомоги внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного під час виконання ним професійних обов’язків, подає комісії особисто або через представника заяву, до якої додаються копії:

висновку судово-медичної експертизи;

довідки медико-соціальної експертної комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках);

документа, що підтверджує наявність у особи, якій заподіяно поранення (контузію, травму або каліцтво), статусу журналіста;

документа щодо причин та обставин заподіяння поранення (контузії, травми або каліцтва) журналісту, зокрема щодо того, що поранення (контузія, травма або каліцтво) не пов’язане з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння чи навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства;

документа, що підтверджує факт виконання журналістом професійних обов’язків на місці заподіяння поранення (контузії, травми або каліцтва);

сторінок паспорта журналіста з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і реєстрації місця проживання;

реєстраційного номера облікової картки платника податків*.

Заява подається у письмовій формі та підписується журналістом або його представником.

У разі подання заяви представником журналіста до неї окремо додається оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, яким уповноважено особу діяти від імені та в інтересах журналіста, і належним чином засвідчена копія сторінок паспорта представника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і реєстрацію місця проживання.

6. Положення про комісію та її склад затверджуються наказом Держкомтелерадіо.

7. Комісія у місячний строк з дня надходження зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку документів приймає рішення про призначення грошової допомоги або про відмову в призначенні такої допомоги і подає його Голові Держкомтелерадіо для видання наказу про виплату такої допомоги або у разі відмови — для письмового повідомлення осіб із зазначенням мотивів відмови.

Під час визначення розміру грошової допомоги для її виплати у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста, що заподіяні йому під час виконання ним професійних обов’язків, комісія враховує ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), зазначений у довідці медико-соціальної експертної комісії.

8. Для отримання грошової допомоги особа, зазначена у рішенні комісії, або її представник подають Держкомтелерадіо заяву про перерахування коштів для виплати грошової допомоги із зазначенням рахунка банку.

Право на подання членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого журналіста (їх представниками) заяви про перерахування коштів для виплати грошової допомоги виникає після закінчення шести місяців з дати смерті журналіста.

9. Призначення і виплата грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) журналіста є наслідком:

вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом);

інших обставин, не пов’язаних з журналістською діяльністю.

Призначення і виплата грошової допомоги не здійснюються у разі подання особою свідомо неправдивих відомостей.

10. Виплата грошової допомоги здійснюється Держкомтелерадіо за рахунок коштів державного бюджету в порядку черговості відповідно до дати подання документів.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

______________

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (07.11.2016)
Просмотров: 621
Всего комментариев: 0
avatar