Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №79 від 14.02.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 79

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 “Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2250; 2014 р., № 75, ст. 2126; 2015 р., № 42, ст. 1320, № 88, ст. 2948) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 17

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 79

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 671

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

 

“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 671
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 79)

СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації в Україні 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

Міністр Кабінету Міністрів України, співголова Координаційної ради

Представник інституту громадянського суспільства, співголова Координаційної ради (за згодою)

Заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Координаційної ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра закордонних справ

Голова Державного агентства з питань електронного урядування

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)

Представник інституту громадянського суспільства (за згодою)”.

2. Положення про Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. № 671
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 79)

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реалізації в Україні
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

1. Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі — Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння:

забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (далі — Ініціатива) в Україні;

залученню до реалізації Ініціативи інститутів громадянського суспільства;

2) проведення аналізу стану реалізації Ініціативи;

3) співпраця з керівним комітетом Ініціативи, іншими міжнародними організаціями, які підтримують реалізацію Ініціативи.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і поточних завдань Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи;

2) сприяє організації підготовки проектів планів дій з впровадження Ініціативи;

3) сприяє врахуванню громадської думки під час підготовки проектів планів дій з впровадження Ініціативи, а також їх виконання;

4) сприяє забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи, їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у процесі реалізації Ініціативи;

5) проводить моніторинг виконання планів дій з впровадження Ініціативи;

6) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо удосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи та надання інформаційно-аналітичної, методичної допомоги;

7) сприяє популяризації вітчизняного та міжнародного досвіду щодо реалізації Ініціативи;

8) сприяє забезпеченню взаємодії під час реалізації Ініціативи з керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

3) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі та у роботі утворених за її ініціативою робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, експертів (за згодою), а також представників засобів масової інформації;

4) організовувати і проводити зустрічі представників органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, експертів для обговорення питань, пов’язаних з реалізацією Ініціативи (“комунікаційні майданчики”), та інші публічні заходи (конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари тощо) з питань, що належать до її компетенції.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

7. До складу Координаційної ради входять по сім представників від органів виконавчої влади та громадськості: співголови, секретар та інші члени, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Посадовий склад Координаційної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад Координаційної ради затверджується одним із співголів Координаційної ради.

Члени Координаційної ради від громадськості обираються на конкурсних засадах.

До участі у конкурсі можуть залучатися представники інститутів громадянського суспільства, які мають статус юридичної особи. Представники зазначених інститутів повинні підтвердити свою участь у реалізації Ініціативи та подати пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з її реалізацією.

Організаційні засади проведення конкурсу визначаються одним із співголів Координаційної ради.

8. На першому засіданні Координаційної ради обирається співголова Координаційної ради від громадськості.

9. Співголови Координаційної ради:

1) забезпечують організацію діяльності Координаційної ради;

2)  визначають порядок роботи Координаційної ради;

3) скликають (за узгодженим рішенням) засідання Координаційної ради;

4) представляють Координаційну раду у відносинах з державними органами, органамимісцевого самоврядування, громадськими  об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також з урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій;

5) вживають заходів для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з представниками інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації Ініціативи.

10. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби за узгодженим рішенням співголів Координаційної ради. Засідання проводяться одним із співголів Координаційної ради.

У разі потреби засідання Координаційної ради можуть проводитися за допомогою засобів зв’язку.

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради забезпечує її секретар.

11. Секретар Координаційної ради:

організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Координаційної ради, забезпечує ведення протоколів її засідань;

забезпечує в установленому порядку взаємодію з органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, керівним комітетом Ініціативи у процесі її реалізації;

здійснює заходи з розроблення за участю заінтересованих органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства пропозицій до планів дій з впровадження Ініціативи;

забезпечує проведення в установленому порядку моніторингу реалізації органами виконавчої влади рішень Координаційної ради та планів дій з реалізації Ініціативи;

організовує підготовку та громадське обговорення звітів про стан виконання планів дій;

забезпечує організацію діяльності “комунікаційних майданчиків” для обговорення питань, пов’язаних з реалізацією Ініціативи.

12. За результатами засідань Координаційна рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради, який підписується головуючим на засіданні та її секретарем і надсилається її членам.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Координаційна рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом письмового опитування її членів.

13. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом надання доручень Прем’єр-міністра України, прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до повноважень.

14. Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність.

15. Організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (15.02.2017)
Просмотров: 774
Всего комментариев: 0
avatar