Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №81 від 08.02.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 81

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 81

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слово “березень” замінити словом “квітень”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів
I—IV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі — бюджетні кошти), а саме:

студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі — студенти);

курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі — курсанти).”;

2) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:”;

підпункт 1 після слів “батьківського піклування” доповнити словами і цифрами “та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів”, а після слів “Закону України “Про вищу освіту” ― словами і цифрою “та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

доповнити пункт підпунктами 9—11 такого змісту:

“9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;

 

 

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

 

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5—8 цього пункту, соціальна стипендія виплачується до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.”;

3) у пункті 5:

абзац перший після слів “навчального закладу” доповнити словами “або його структурного підрозділу”;

абзац двадцять четвертий після слів “учасника бойових дій” доповнити словами  “або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, — копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, — копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, — довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.”;

 

 

4) у пункті 6:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, документи передаються до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому після слів “п’ятиденний строк” доповнити словами
“з дня отримання завіреної копії особової справи”, а слова “, що містяться в особовій справі” виключити;

5) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів
I—II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 відсотків;

курсантам вищих навчальних закладів, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку), — 50 відсотків.

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на
20 відсотків.”;

 

 

6) пункт 8 викласти в такій редакції:

 

“8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, подає щомісяця до 5 числа до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

У разі коли структурний підрозділ вищого навчального закладу не має статусу юридичної особи, списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), подають до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу.”;

7) у пункті 9:

абзац перший після слів “до заявки на виплату” доповнити словами “соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи,”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.”;

8) у пункті 11:

абзац третій після слів “вищих навчальних закладів” доповнити словами “або їх структурних підрозділів, що мають статус юридичної особи”;

абзац четвертий після слів “вищі навчальні заклади” доповнити словами “або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,”;

абзац п’ятий після слів “Вищі навчальні заклади” доповнити словами “або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи,”;

9) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

“13. На керівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, що має статус юридичної особи, покладається обов’язок щодо:”;

10) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

 

“Додаток

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 81)

__________________________________________________

     (найменування вищого навчального закладу або його структурного

__________________________________________________

підрозділу із зазначенням рівня акредитації, адреса закладу або підрозділу)

МФО _____, код згідно з ЄДРПОУ ____________________

Розрахунковий рахунок _____________________________

 

СПИСОК
 студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я,
по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Паспортні дані або дані свідоцтва про народження

Зареєстро-ване місце проживання

Фактичне місце проживання/ перебування

Місячний розмір стипендії, гривень

Сума індексації, гривень

Місяць, за який здійс-

нюється виплата

Місяць, по який призначено стипендію

серія, номер

ким видано

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання
до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого
навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, визнані учасниками бойових дій,  та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти-інваліди та особи з інвалідністю I—III групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти із малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

____________________________________

(найменування посади працівника вищого навчального закладу або його структурного підрозділу)

 

________________

(підпис)

 

_________________________

(ініціали та прізвище)

___ ___________ 20___ р.

МП”.

_____________________


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (20.02.2017)
Просмотров: 1600
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar