Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №827 від 16.11.2016. Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 827

Київ

Деякі питання фінансування програм та 
проектів регіонального розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2016 році у спеціальному фонді державного бюджету Міністерству фінансів за програмою 3511650 “Реалізація програм допомоги Європейського Союзу”, в сумі 652 500 тис. гривень, які отримані від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах коштів, які надійшли від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету.

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики;

Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

4. Забезпечити:

1) Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства — погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2)  після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів — визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі — перерахування Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

 

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 71

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2016 р. № 827

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для підтримки регіональної політики

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752), та програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821, а саме для:

1) реалізації проектів регіонального розвитку (у тому числі виготовлення проектної документації щодо об’єктів будівництва), відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу;

2) погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, що виникла за минулі роки за бюджетною програмою, визначеною пунктом 1 цього Порядку, що виконується в установленому законодавством порядку;

3) розроблення і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;

4) створення геоінформаційної системи регіонального розвитку;

5) підготовки та реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

6) удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики відповідно до завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України;

7) формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу”.

4. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

5. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Казначейство:

1) відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

2) доручає Національному банку не пізніше наступного дня за днем зарахування коштів в іноземній валюті:

здійснити їх продаж за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Казначейства;

перерахувати отримані від  такого продажу кошти у національній валюті на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

За результатами проведення зазначених операцій Казначейство на підставі відповідної інформації Національного банку повідомляє Мінфін.

6. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпоряднику бюджетних коштів.

7. Мінрегіон:

у межах бюджетних призначень здійснює розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади, що визначені пунктом 3 цього Порядку, а також окремо розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір, з урахуванням строків їх реалізації;

визначає за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які забезпечують виконання заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади;

доводить до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня  та одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань, які спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку — переможців конкурсного відбору.

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

9. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, приймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об’єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів за визначеною ним формою звіти про використання коштів у натуральних та вартісних показниках для подання до 25 числа Мінфіну узагальненого звіту разом із пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2016 р. № 827

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного бюджету, 
отриманих від Європейського Союзу

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України (далі — проекти).

2. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають  завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70,ст. 1966) (далі — Стратегія), плану заходів на 2015—2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821 “Деякі питання реалізації у 2015—2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2752), та програмам регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821, що передбачають розвиток інноваційної економіки та інвестицій, сільських територій, людського потенціалу, туризму, загальноукраїнської солідарності.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

замовник проекту — центральний або місцевий орган виконавчої влади, державна, комунальна установа чи організація, що належить до сфери управління ініціатора проекту або заснована ним та визначена ініціатором проекту відповідальною за підготовку і реалізацію такого проекту, виконання функцій замовника будівництва;

ініціатор проекту — центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній сфері чи регіоні, де передбачається реалізація проекту,  що звертається до Мінрегіону із заявкою на участь у конкурсному відборі проектів відповідно до цього Порядку та здійснює моніторинг реалізації проекту в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

Термін “проект регіонального розвитку” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про засади державної регіональної політики”, термін “проектна документація” — у значенні, наведеному в Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

4. Конкурсний відбір проектів здійснюється конкурсною комісією (далі — комісія), утвореною Мінрегіоном.

Головою комісії є Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Персональний склад комісії затверджується її головою.

Положення про комісію затверджується Мінрегіоном.

Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює Мінрегіон.

5. Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору проектів не менш як за два місяці до дати проведення такого відбору.

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, який становить не більше двох місяців з дати публікації оголошення.

6. Для участі у конкурсі ініціатор проекту подає Мінрегіону у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу, в електронній та паперовій формі такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка  повинна містити відомості про:

ініціатора проекту (найменування, місцезнаходження, ім’я, прізвище, посаду відповідальної особи, номер телефону, адресу електронної пошти);

замовника проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адресу електронної пошти, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду керівника) — у разі його наявності;

2) інформацію про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 цього Порядку, підписану керівником замовника проекту та керівником бухгалтерської служби такого замовника проекту, — у разі наявності замовника проекту;

3) опис проекту, оформлений відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном;

4) інформаційну картку проекту за формою, визначеною Мінрегіоном.

7. Документи, які подаються для участі у конкурсі, підписуються керівником ініціатора проекту і скріплюються його печаткою за наявності.

Ініціатор проекту та замовник проекту забезпечують достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для участі у конкурсі.

8. У разі подання ініціатором проекту не в повному обсязі або оформленого у неналежний спосіб комплекту документів, Мінрегіон протягом семи робочих днів з дня його отримання  надсилає ініціаторові проекту письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, ініціатор проекту має право повторно подати його Мінрегіону.

9. До участі в конкурсі не допускається проект, замовник якого:

визнаний банкрутом, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство або застосовується процедура санації боржника до провадження у справі про банкрутство або який перебуває в процесі реорганізації чи ліквідації;

подав недостовірну інформацію про свій фінансово-економічний стан;

отримує інші кошти для реалізації проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги;

має на момент подачі проекту понад півроку заборгованість з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується відповідними органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

10. Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам копії інформаційних карток проектів та розміщує їх на  власному офіційному веб-сайті.

11. Комісія на своєму засіданні розглядає подані проекти та проводить їх оцінку у порядку, затвердженому Мінрегіоном.

12. Основними умовами відбору комісією проектів є:

1) відповідність проекту вимогам, передбаченим пунктом 2 цього Порядку;

2) спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів;

3) за результатами оцінки, проведеної комісією, мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності).

Мінрегіон у триденний строк після прийняття рішення комісії розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.

13. За результатами засідання комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів — переможців конкурсного відбору із зазначенням оціночної вартості проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які брали участь у засіданні.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (22.11.2016)
Просмотров: 1754
Всего комментариев: 0
avatar