Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №86 від 21.02.2017. Про затвердження Порядку організації та проведення  конкурсу з формування Громадської ради


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 86

Київ

Про затвердження Порядку організації та проведення 
конкурсу з формування Громадської ради при Національному 
агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Установити, що до створення офіційного веб-сайту Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, рішення Голови зазначеного Агентства про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при згаданому Агентстві та оголошення про проведення конкурсу, передбачене пунктом 5 Порядку, затвердженого цією постановою, розміщуються на спеціальній сторінці Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                  В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2017 р. № 86

ПОРЯДОК 
організації та проведення конкурсу з формування Громадської 
ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та
 управління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство).

2. Громадська рада при Національному агентстві (далі — Громадська рада) формується у складі дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу.

Конкурс з формування персонального складу Громадської ради (далі — конкурс) проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України (далі — інтернет-голосування).

Конкурс з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, проводиться за процедурою та на умовах, визначених цим Порядком.

3. До складу Громадської ради згідно із Законом України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі — Закон) не може входити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

4) протягом одного року до подання заяви про участь у конкурсі незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії.

4. Голова Національного агентства приймає рішення про проведення конкурсу, яке повинно містити такі відомості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;

2) дату проведення інтернет-голосування, якою повинна бути визначена календарна дата, що настає щонайменше через 20 робочих днів з

дня, що настає за днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також момент початку інтернет-голосування у часі в таку дату;

3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, який не може бути менш як 10 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також адресу електронної пошти, на яку надсилаються передбачені цим Порядком документи;

4) склад конкурсної комісії для підготовки проведення конкурсу (далі — конкурсна комісія).

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, приймається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за днем припинення повноважень відповідного члена Громадської ради.

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню в день його прийняття на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування.

5. Разом з рішенням Голови Національного агентства про проведення конкурсу на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити такі відомості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;

2) дату проведення та момент початку інтернет-голосування у часі;

3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, а також адресу електронної пошти, на яку ними надсилаються передбачені цим Порядком документи;

4) перелік документів, які надсилаються для участі у конкурсі.

6. Кандидати для участі в конкурсі з формування Громадської ради висуваються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” не менш як два роки і статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням, протидією корупції або охороною прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, навколишнього природного середовища, конституційного устрою України від злочинних посягань (далі — громадські об’єднання).

Відповідний досвід діяльності громадського об’єднання може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об’єднання,  повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про організовані громадським об’єднанням заходи у відповідних сферах тощо. Інформація про принаймні один з прикладів діяльності громадського об’єднання у відповідній сфері повинна бути поширена з метою її доведення до необмеженого кола осіб до дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Громадське об’єднання може висунути для участі в конкурсі не більше одного кандидата.

Кандидати, які висуваються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.

7. Громадське об’єднання висуває кандидата до складу Громадської ради шляхом надіслання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копії статуту громадського об’єднання;

3) інформацію про досвід діяльності громадського об`єднання відповідно до абзацу другого пункту 6 цього Порядку;

4) заяви кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

відповідність кандидата вимогам Закону до члена Громадської ради;

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом функції Громадської ради;

відсутність у кандидата реального чи потенційного конфлікту інтересів у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”, виходячи з того, що функції члена Громадської ради у значенні цього Порядку є представницькими повноваженнями у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”;

мотиви кандидата бути обраним до Громадської ради;

згоду кандидата на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4—6 цього пункту, працівниками Національного агентства, а також працівниками державного органу, через веб-сайт якого проводитьсяінтернет-голосування, з метою дотримання вимог цього Порядку;

контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

5) копії документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографії кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і висунений ним кандидат.

8. Надіслані громадськими об’єднаннями документи (крім відомостей про контактні номери телефонів, адреси електронної пошти кандидатів та копій документів, що посвідчують їх особу) розміщуються на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, протягом доби з часу їх надходження на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти.

9. Конкурсна комісія утворюється у складі трьох осіб. До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного агентства, а також інші особи.

Конкурсна комісія:

забезпечує оприлюднення на визначених цим Порядком умовах: рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, надісланих громадськими об’єднаннями документів з метою висування кандидатів до складу Громадської ради;

проводить протягом трьох робочих днів з дня, що настає за днем закінчення строку висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, аналіз поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим цим Порядком вимогам, складає та надає Голові Національного агентства звіт, який повинен містити:

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими об’єднаннями, які допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням;

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими об’єднаннями, які не допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.

Звіт конкурсної комісії підлягає оприлюдненню не пізніше ніж на наступний день за днем його складення на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування.

10. Якщо для участі у конкурсі з формування Громадської ради висунуто менш як дев’ять кандидатів, Голова Національного агентства повинен продовжити строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради не менш як на п’ять робочих днів та перенести дату та час проведення інтернет-голосування. Відповідне рішення та оголошення оприлюднюються на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, в день прийняття зазначеного рішення.

11. Інтернет-голосування проводиться протягом дванадцяти годин з визначеного моменту початку інтернет-голосування у часі у календарну дату інтернет-голосування.

12. Інтернет-голосування проводиться через офіційний веб-сайт Національного агентства.

За відсутності технічної можливості проведення інтернет-голосування через офіційний веб-сайт Національного агентства інтернет-голосування за процедурою, визначеною цим Порядком, може проводитися через веб-сайт іншого державного органу, на якому раніше проводилось інтернет-голосування, зокрема веб-сайт Національного антикорупційного бюро, за згодою такого органу.

У разі проведення інтернет-голосування через веб-сайт іншого державного органу визначені у пунктах 4 і 5, 7—9 і 14 цього Порядку рішення, оголошення та відомості також розміщуються на веб-сайті такого органу державної влади. Зазначені у цьому абзаці відомості підлягають перенесенню на офіційний веб-сайт Національного агентства після завершення конкурсу.

13. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь вінтернет-голосуванні.

Під час участі в інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не більш як за дев’ять кандидатів, а у разі проведення інтернет-голосування для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, — за одного кандидата.

Підрахунок голосів та формування рейтингу кандидатів здійснюються в автоматичному режимі.

Обраними до Громадської ради за результатами інтернет-голосування вважаються дев’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення інтернет-голосування для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, — кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

14. Не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення інтернет-голосування Голова Національного агентства затверджує склад Громадської ради або затверджує рішення про внесення змін до такого складу (у разі проведення конкурсу для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені).

Наказ про затвердження складу Громадської ради або затвердження рішення про внесення змін до такого складу разом з оголошенням про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, — із зазначенням обраного члена Громадської ради, оприлюднюються на веб-сайті, на якому проводилось інтернет-голосування, на наступний день після його видання.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (23.02.2017)
Просмотров: 929
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar