Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №878 від 30.11.2016. Про затвердження Порядку залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 878

Київ

Про затвердження Порядку залучення радників у процесі приватизації
 об’єктів державної власності

Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України “Про приватизацію державного майна” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної власності, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                   В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 25

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 878

ПОРЯДОК
залучення радників у процесі приватизації
об’єктів державної власності

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії відбору радників у процесі приватизації об’єктів державної власності групи Г для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу таких об’єктів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) договір про надання послуг радника — письмовий документ, яким визначаються зобов’язання сторін щодо підготовки, організації та проведення продажу об’єкта приватизації, порядок та строки оплати послуг радника, що укладений між Фондом та переможцем конкурсу, а в разі коли послуги радника фінансуються міжнародною організацією, — між Фондом, переможцем конкурсу і такою міжнародною організацією.

2) конкурс з відбору радника (далі — конкурс) — визначення на конкурсних засадах радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об’єкта державної власності;

3) конкурсна документація — заява про участь у конкурсі, конкурсна пропозиція, підтвердні документи та істотні умови для включення до договору про надання послуг радника, які подаються претендентом відповідно до вимог, зазначених в інформаційному повідомленні про конкурс;

4) конкурсна комісія — тимчасово діючий допоміжний орган, утворений Фондом державного майна (далі — Фонд) для організації та проведення конкурсів;

5) підприємство — суб’єкт господарювання, єдиний майновий комплекс або пакет акцій якого підлягає приватизації;

6) претендент — фізична або юридична особа (резидент або нерезидент), яка виявила бажання взяти участь у конкурсі і подала Фондові конкурсну документацію;

7) радник — особа, яка визнана переможцем конкурсу та з якою укладено договір про надання послуг радника;

8) учасник конкурсу — претендент, допущений до участі у другому етапі конкурсу;

3. Радники залучаються з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності членів комісії.

Радниками не можуть бути особи, щодо яких законом установлено обмеження щодо залучення їх як радників.

4. Основними завданнями радників є:

збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;

забезпечення приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;

забезпечення проведення аудиту;

визначення інвестиційної привабливості підприємства та можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

забезпечення проведення незалежної оцінки з метою визначення вартості пакетів акцій та подання звіту про оцінку майна для затвердження державним органом приватизації;

підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора.

Договором про надання послуг радника можуть встановлюватися додаткові завдання.

5. Критеріями, за якими здійснюється конкурсний відбір радників, є:

1) наявність досвіду у претендента у виконанні аналогічних завдань;

2) наявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів;

3) рівень компетентності (кваліфікація, досвід, знання та навички);

4) ефективність запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівень матеріально-технічного забезпечення та організації проекту;

5) запропоновані претендентом строки підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації.

6. Оплата послуг радників здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України “Про приватизацію державного майна”, за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій.

У разі оплати послуг радника за рахунок коштів державного бюджету така оплата здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених державним бюджетом на виконання заходів, пов’язаних з проведенням приватизації державного майна.

У разі оплати послуг радника за рахунок коштів міжнародних організацій конкурс з відбору радників проводиться за процедурою, встановленою відповідною міжнародною організацією з урахуванням особливостей, установлених розділом “Особливості залучення радників, послуги яких фінансуються міжнародними організаціями” цього Порядку.

7. Конкурс проводиться конкурсною комісією, утвореною Фондом у складі п’яти осіб, до якої входять представники Фонду, Мінекономрозвитку та Мінфіну, за наявності не менш як двох претендентів. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Фонду.

Мінекономрозвитку та Мінфін у десятиденний строк з моменту одержання запиту Фонду щодо утворення конкурсної комісії делегують до складу конкурсної комісії своїх представників.

До роботи конкурсної комісії Фондом можуть залучатися представники інших центральних органів виконавчої влади, представники підприємства, консультанти, фахівці та експерти з правом дорадчого голосу.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Фондом.

9. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу членів комісії.

10. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:

затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі — інформаційне повідомлення);

встановлення максимальних строків підготовки радником об’єкта приватизації до продажу;

визначення додаткових завдань з огляду на особливості об’єкта приватизації, крім завдань, що визначені пунктом 4 цього Порядку;

здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної документації;

визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами розгляду підтвердних документів;

проведення експертної оцінки конкурсних пропозицій учасників відповідно до критеріїв, визначених пунктом 5 цього Порядку, з урахуванням поданої учасником конкурсу інформації та публічної інформації;

визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників;

визначення переможця конкурсного відбору;

ведення протоколів усіх засідань комісії та подання їх Фонду;

прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

11. Порядок роботи конкурсної комісії встановлюється Фондом.

Підготовка до проведення конкурсу

12. Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж об’єкта приватизації із залученням радника проводить засідання, на якому розглядаються такі питання:

визначення дати, часу і місця проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу);

установлення максимальних строків підготовки радником об’єкта приватизації до продажу;

визначення основної мети, завдань і переліку послуг радника;

встановлення строку і порядку подання заяви про участь у конкурсі;

формування переліку документів, які подаються для участі в конкурсі;

затвердження інформаційного повідомлення.

Протокол засідання конкурсної комісії протягом трьох робочих днів подається Фонду разом із затвердженим інформаційним повідомленням. Фонд забезпечує публікацію отриманого інформаційного повідомлення у газеті “Відомості приватизації” не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу та розміщує його на офіційному веб-сайті Фонду. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в інших засобах масової інформації.

13. В інформаційному повідомленні зазначаються:

підстава проведення конкурсу та порядок його проведення;

назва конкурсу;

інформація про об’єкт приватизації;

основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки об’єкта приватизації до продажу;

строк і порядок подання конкурсної документації;

перелік документів, які подаються для участі в конкурсі;

адреса електронної пошти для отримання кореспонденції;

відомості про мову, якою проводиться конкурс;

дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу);

номери телефонів для довідок.

14. Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі за встановленою Фондом формою;

підтвердні документи;

конкурсну пропозицію;

істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.

Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватися на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні.

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами “Підтвердні документи” та “Конкурсна пропозиція” відповідно.

15. Підтвердними документами є:

засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);

копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);

засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб — нерезидентів);

інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;

інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку (наявність матеріально-технічної бази; працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; досвіду виконання аналогічних договорів; фінансової спроможності тощо);

витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб — нерезидентів);

для юридичних осіб — документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб — кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Конкурсна комісія розглядає підтвердні документи, а також може взяти до уваги інші документи, які учасник конкурсу подасть конкурсній комісії для розгляду, іншу публічну інформацію, в тому числі рейтингові таблиці інвестиційних радників у міжнародних аналітичних агентствах, прес-релізи, аналітичні звіти.

16. Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радників, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг, які беруться до уваги конкурсною комісією під час визначення переможця конкурсу.

17. Конкурсна документація подається не пізніше ніж за три календарних дні до дати проведення конкурсу.

18. Конкурсна документація надсилається Фонду, який забезпечує її належну реєстрацію та зберігання.

19. Фонд наступного робочого дня після закінчення строку подання конкурсної документації передає всі матеріали, отримані від претендентів, конкурсній комісії.

Порядок проведення конкурсу

20. Конкурс проводиться двома етапами.

21. На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з підтвердними документами, аналізує їх, приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у другому етапі конкурсу та інформує претендентів про результати розгляду їх підтвердних документів.

22. У разі порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення підтвердних документів, подання їх не в повному обсязі або несвоєчасного подання претендент до участі в другому етапі конкурсу не допускається. Конкурсні пропозиції зазначених претендентів не розглядаються та повертаються після підписання протоколу засідання конкурсної комісії.

23. Під час другого етапу конкурсна комісія у присутності учасників конкурсу:

1) розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

2) визначає:

відповідність конкурсної пропозиції вимогам, установленим пунктом 16 цього Порядку;

відповідність запропонованих строків підготовки об’єкта приватизації до продажу обмеженням, установленим конкурсною комісією;

кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку;

3) обирає переможця конкурсу.

24. Під час обрання переможця конкурсу згідно з критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку, обчислюється кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, та визначається переможець конкурсу.

Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який відповідає всім критеріям, за якими здійснюється конкурсний відбір радників, та який за підсумками розгляду конкурсною комісією конкурсної документації набере найбільшу кількість балів. Переможцем конкурсу не може бути визначений учасник конкурсу, який за будь-яким із критеріїв, визначених пунктом 5 цього Порядку, не набрав жодного балу, а також якщо його конкурсна пропозиція не містить інформацію, зазначену в пункті 16 цього Порядку. Крім того, переможцем конкурсу не може бути визначений учасник, який запропонував строк на підготовку об’єкта приватизації до продажу більший, ніж строк, установлений конкурсною комісією та зазначений в інформаційному повідомленні.

Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг радника у разі неукладеннятакого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

25. У разі коли до другого етапу конкурсу допущений лише один учасник, він може бути визнаний переможцем лише за умови дотримання вимог пункту 24 цього Порядку та у разі набрання ним у сумі не менше 30 балів.

26. Протокол засідання конкурсної комісії, в якому визначено переможця конкурсу, надсилається Фонду протягом одного робочого дня після підписання.

27. Визначення радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об’єктів приватизації здійснюється за результатами проведення конкурсу шляхом прийняття рішення Кабінету Міністрів України.

Визначення переможця конкурсу

28. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку, та з урахуванням експертної оцінки, поданих учасниками конкурсу конкурсних пропозицій та іншої інформації, в тому числі публічної.

29. Під час обчислення кількості балів за критерієм:

1) наявності досвіду в учасника конкурсу у виконанні аналогічних завдань є:

документально підтверджений досвід учасника конкурсу щодо надання консультацій та забезпечення успішного укладення договорів про відчуження активів у сфері, в якій провадить діяльність відповідне підприємство, оцінюється у 5 балів;

документальне підтвердження надання послуг радника у сфері приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об’єктів державної власності, — 3 бали;

документальне підтвердження співпраці (консалтингове, юридичне супроводження, здійснення аудиту) з компаніями, що провадять діяльність, аналогічну діяльності підприємства, — 2 бали;

документальне підтвердження надання консультацій у сфері приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж об’єктів державної власності — 2 бали;

2) наявності в учасника конкурсу представництва та можливості залучення інших консультантів є:

наявність представництва (центрального офісу) в Україні — 2 бали;

наявність представництв у фінансових центрах держав Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Азії — 3 бали;

наявність договірних відносин з експертами, консультантами, які мають досвід надання консультацій та забезпечення успішного укладення угод у сфері діяльності підприємства або надання на договірній основі консультацій (послуг радника) у сфері приватизації в Україні, які забезпечили успішний продаж державної власності, — 2 бали;

3) рівня компетентності учасника конкурсу (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) є:

відповідність аудиторської фірми, яку учасник конкурсу планує залучити до проведення аудиту підприємства у разі перемоги у конкурсі, критеріям, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності деяких суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 390 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1571), — 3 бали.

Нарахування балів здійснюється у разі подання учасником конкурсу завіреної копії угоди про наміри, укладеною з відповідною аудиторською компанією, або на підставі документів, які підтверджують відповідність учасника конкурсу зазначеним критеріям;

наявність у штаті учасника конкурсу персоналу, який має відповідну кваліфікацію, досвід, навички супроводження угод про відчуження активів у сфері, в якій провадить діяльність підприємство, — 2 бали;

наявність в учасника конкурсу персоналу, який володіє відповідним досвідом, знаннями, навичками у профільній діяльності підприємства,— 2 бали;

4) ефективності запропонованої учасником конкурсу методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту:

документально підтверджена наявність власної методики підготовки до продажу об’єкта приватизації — 2 бали;

документально підтверджена наявність власної стратегії продажу об’єкта приватизації — 2 бали;

документально підтверджена наявність матеріально-технічних ресурсів у достатньому обсязі для забезпечення надання послуг радника відповідно до вимог цього Порядку — 2 бали;

документально підтверджена наявність власного плану організації проекту з продажу об’єкта приватизації — 2 бали;

5) запропонованих учасником конкурсу строків підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації:

найкоротший строк підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації — 3 бали;

найдовший строк підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації — 0 балів;

інші пропозиції щодо строків підготовки до продажу та продажу об’єкта приватизації — 2 бали.

30. Конкурсна комісія нараховує згідно з пунктом 29 цього Порядку кількість балів за критеріями виходячи із ступеня відповідності конкурсної пропозиції учасника конкурсу кожному критерію, що визначається з урахуванням експертної оцінки, поданої учасниками конкурсу інформації та публічної інформації із застосуванням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості.

Нараховані кожному учасникові конкурсу за всіма критеріями бали підсумовуються. Учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем конкурсу. При цьому за критерієм, визначеним підпунктом 5 пункту 29 цього Порядку, бали зараховуються лише за одним показником.

31. У разі коли два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, такі учасники визнаються переможцями конкурсу. В такому разі Кабінет Міністрів України своїм рішенням визначає радника з переможців конкурсу за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

Укладення договору про надання послуг радника 
та публікація результатів конкурсу

32. Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу надсилає такому переможцеві повідомлення про початок проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника відповідно до поданого переможцем під час конкурсу проекту такого договору разом з пропозиціями Фонду. Договір про надання послуг радника повинен містити відкладальну умову про набуття ним чинності з дати визначення Кабінетом Міністрів України переможця конкурсу радником.    

У разі визнання переможцями конкурсу більш як одного учасника конкурсу переговори про укладення договору про надання послуг радника проводяться з кожним із переможців, з якими після  успішного завершення переговорів укладаються відповідні договори звідкладальною умовою, зазначеною в абзаці першому цього пункту.

Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Фонд невідкладно розпочинає переговори з учасником, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсних пропозицій. У такому разі строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих днів.

33. Фондом після укладення договору про надання послуг радника готується проект рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення радника та джерел оплати його послуг, який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199).

34. Конкурсна комісія приймає рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до другого етапу конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи його учасником, який посів друге місце, договору про надання послуг.

35. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті “Відомості приватизації” та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про визначення радника.

36. Конкурсна документація, передбачена пунктом 14 цього Порядку, зберігається у Фонді.

Особливості залучення радників, послуги 
яких фінансуються міжнародними організаціями

37. Визначення радників, послуги яких фінансуються міжнародними організаціями, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

38. Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів з дати прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про продаж об’єкта приватизації із залученням радника, проводить засідання, на якому розглядають такі питання:

визначення основної мети, завдань і переліку послуг радника;

установлення максимальних строків підготовки радником об’єкта приватизації до продажу.

Конкурсна комісія подає протокол засідання Фонду протягом трьох робочих днів.

Фонд протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу надсилає його відповідній міжнародній організації для проведення відбору радника.

39. Міжнародна організація здійснює відбір радника на конкурентних засадах з дотриманням принципів, визначених у пункті 3 цього Порядку, протягом трьох робочих днів після відбору радника передає Фонду матеріали щодо проведення  конкурсу та документ про результати такого відбору, а також проект відповідного тристороннього договору.

У документі про результати відбору радника зазначається особа, яку запропоновано визначити радником, її пропозиції щодо реалізації визначених конкурсною комісією завдань, підтвердження її відповідності кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку.

Фонд протягом трьох робочих днів подає отримані матеріали та документ щодо відбору радника конкурсній комісії, яка розглядає їх протягом десяти робочих днів та інформує про результати розгляду Фонд. У разі коли конкурсною комісією встановлено недотримання визначених у пункті 3 цього Порядку принципів, відсутність підтверджень відповідності особи, яку пропонується визначити радником, передбаченим у пункті 5 цього Порядку критеріям та підтверджень її згоди виконувати завдання, визначені конкурсною комісією відповідно допункту 38 цього Порядку, конкурсна комісія відхиляє кандидатуру особи, яку запропоновано визначити радником.

Фонд протягом трьох робочих днів з дати отримання протоколу конкурсної комісії про відхилення кандидатури особи, яку пропонується визначити радником, повідомляє про це міжнародну організацію та пропонує провести повторний відбір радника з дотриманням вимог цього Порядку. 

40. У разі схвалення конкурсною комісією кандидатури особи, яку пропонується визначити радником, між Фондом, міжнародною організацією та особою, яку запропоновано визначити радником, не більш як протягом 30 робочих днів проводяться переговори щодо укладення тристороннього договору про надання послуг радника.

У разі досягнення згоди щодо укладення тристороннього договору про надання послуг радника такий договір укладається між Фондом, міжнародною організацією та особою, яку запропоновано визначити радником. При цьому такий договір повинен містити відкладальнуумову про набуття ним чинності з дати визначення Кабінетом Міністрів України такої особи радником відповідно до цього Порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.12.2016)
Просмотров: 696
Всего комментариев: 0
avatar