Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №887 від 16.11.2016. Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. N 887

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. N 887


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 246; 2014 р., N 28, ст. 793) позицію

"Держінформнауки
1"
 

замінити такою позицією:

"Державне агентство з питань електронного урядування
1".
 

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 236 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 23, ст. 881; 2013 р., N 31, ст. 1082; 2015 р., N 64, ст. 2128):

1) перше речення абзацу першого пункту 4 викласти в такій редакції: "Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з питань електронного урядування.";

2) у пункті 10 слово "Мінрегіону" замінити словами "Кабінету Міністрів України".

3. У Положенні про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1345, N 82, ст. 2327, N 98, ст. 2846; 2015 р., N 59, ст. 1939; 2016 р., N 61, ст. 2078, N 87, ст. 2848):

1) в абзаці другому пункту 1 слова "у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства," виключити;

2) у підпункті 2 пункту 3 слова "у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства," виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 2:

абзац восьмий виключити;

в абзаці тридцять другому слова "у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства," виключити;

абзац дев'ятий підпункту 11 виключити.

4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. N 255 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 59, ст. 1597):

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) діяльність Державного агентства з питань електронного урядування спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України;";

2) підпункт 2 виключити.

5. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105, N 93, ст. 2685; 2015 р., N 24, ст. 664, N 30, ст. 873, N 72, ст. 2363, N 87, ст. 2907, N 88, ст. 2927; 2016 р., N 18, ст. 722, ст. 743, N 83, ст. 2729):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Державне агентство з питань електронного урядування України";

2) абзац третій пункту 2 виключити.

6. У Положенні про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 492 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2269):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Державне агентство з питань електронного урядування України (далі - Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.";

2) у підпункті 2 пункту 3 слова "Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

3) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) затверджує:

вимоги до форматів даних електронного документообігу в державних органах;

методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації;

методику формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства;";

у підпункті 11:

абзац четвертий виключити;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"затвердження разом з Мінекономрозвитку порядку та вимог інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг;

створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;";

4) у підпункті 2 пункту 5 слова "формує кадровий резерв на відповідні посади," виключити;

5) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

"8. Агентство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Агентства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Агентства підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Агентства, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Агентства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.";

6) у пункті 10:

у підпункті 2 слова ", наказів Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Агентства" виключити;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Агентством;

4) визначає пріоритети роботи Агентства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Агентства, звіти про їх виконання;";

підпункт 5 виключити;

у підпункті 6 слова "Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

підпункти 9 і 10 виключити;

у підпункті 16 слова "Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Міністром Кабінету Міністрів України";

підпункт 17 виключити;

у підпункті 24 слово "розпорядником" замінити словами "головним розпорядником";

7) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Голова Агентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Агентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.";

8) в абзаці другому пункту 13 слова "Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" замінити словами "Міністром Кабінету Міністрів України".

7. Пункт 3 Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 394 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 52, ст. 1839, N 75, ст. 2512), доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) забезпечує формування державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.".


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (03.01.2017)
Просмотров: 729
Всего комментариев: 0
avatar