Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №88 від 14.02.2017. Про затвердження Порядку та умов надання  субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на надання державної


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. № 88

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2017 р. № 88

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів), а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням розумового розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, яка розробляється групою фахівців у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителів, асистента вчителя, практичного психолога, корекційного педагога та інших з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, та затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. На придбання зазначених засобів використовуються кошти в обсязі не більш як 20 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину певного загальноосвітнього навчального закладу, яка потребує державної підтримки.

5. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399).

Обласні та Київська міська держадміністрації здійснюють розподіл субвенції між бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад пропорційно кількості дітей з особливими освітніми потребами, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов.

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2016 р., № 89, ст. 2918).

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться (надаються) фахівцями із числа працівників загальноосвітнього навчального закладу та у разі потреби — додатково залученими фахівцями, з якими загальноосвітнім навчальним закладом або відповідним органом освіти укладаються трудові договори.

Оплата праці зазначених фахівців здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

 7. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів, що фінансуються за її рахунок.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обласні та Київська міська держадміністрації подають МОН щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції (додаток 2).

Зведену інформацію про використання субвенції МОН подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

Додаток 1
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг)
для дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах
загальноосвітніх навчальних закладів

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Орієнтування у просторі

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

Корекція зору

Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо

Додаткові заняття з дисциплін інваріантної частини навчального процесу та інші

_____________________

Додаток 2
до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ
щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
за ___ квартал 20___ року

Регіон

Обсяг субвенції, тис. гривень

Кількість осіб з особли-вими освітніми потребами

Загальна кількість проведених (наданих) корекційно-розвитко-вих занять (послуг), годин

Обсяг видатків для проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), тис. гривень

Найме-нування корекційно-розвитко-вого заняття (послуги)

Кількість годин на прове-дення (надання) корекцій-но-роз-виткового заняття (послуги)

Інформація про фахівців*

Придбання засобів, обладнання, матеріалів, тис. гривень

Примітки

фах

кількість осіб

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________

* Фахівці загальноосвітнього навчального закладу та залучені фахівці, які проводять (надають) корекційно-розвиткові заняття (послуги).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (22.02.2017)
Просмотров: 2209
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar