Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №910 від 07.12.2016. Про внесення змін до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 910

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок 
проходження служби цивільного захисту особами 
рядового і начальницького складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 67, ст. 2436; 2015 р., № 28, ст. 812, № 40, ст. 1218), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 910

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок
проходження служби цивільного захисту особами
рядового і начальницького складу

1. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Курсантами вважаються громадяни, які в установленому порядку зараховані до навчальних закладів цивільного захисту за денною формою навчання з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і яким присвоєно спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу в порядку, визначеному цим Положенням, або які мають зазначені спеціальні звання.

Слухачами вважаються:

особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до вищих навчальних закладів цивільного захисту за денною формою навчання з метою здобуття вищої освіти;

особи рядового і начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до навчальних закладів цивільного захисту за заочною формою навчання з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) або отримують освітні послуги за програмами післядипломної освіти в цих закладах.

Ад’юнктами вважаються особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані до вищих навчальних закладів цивільного захисту, наукових установ для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторантами вважаються особи середнього та старшого начальницького складу, які в установленому порядку зараховані або прикріплені до вищих навчальних закладів цивільного захисту, наукових установ для здобуття ступеня доктора наук.”.

2. У пункті 18 слова “визначаються ДСНС” замінити словами “визначаються МВС”.

3. Пункт 31 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“зупинити членство в політичних партіях, організаціях чи рухах на період проходження служби цивільного захисту;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — дев’ятнадцятим.

4. Пункт 50 після слів “до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку” доповнити словами “, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А” — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку”.

5. Підпункт 1 пункту 52 викласти в такій редакції:

“1) про проходження служби цивільного захисту:

Голові ДСНС:

- з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), в апараті ДСНС;

- з керівниками територіальних органів ДСНС, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування, спеціальних авіаційних, морських та інших формувань, навчальних центрів), навчальних закладів цивільного захисту, наукових установ та їх заступниками, які призначаються на посади начальницького складу (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом);

керівникові територіального органу ДСНС — з особами рядового і начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), у територіальних органах ДСНС та підпорядкованих їм аварійно-рятувальних формуваннях спеціального призначення, державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах) та підрозділах забезпечення;

керівникові підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування, спеціального авіаційного, морського та іншого формування, навчального центру), навчального закладу цивільного захисту, наукової установи – з особами рядового і начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу цивільного захисту на посадах), передбачені штатом (штатним розписом), у цьому підрозділі, навчальному закладі цивільного захисту, науковій установі.”.

6. Абзац п’ятий пункту 56 викласти в такій редакції:

“Днем припинення строку дії контракту про навчання (проходження служби цивільного захисту) вважається день закінчення навчання курсантом за відповідною освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою та присвоєння йому спеціального звання молодшого або середнього начальницького складу та присудження відповідного ступеня вищої освіти.”.

7. Пункт 60 доповнити абзацом такого змісту:

“Призначення (звільнення) з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС та територіальних органів ДСНС здійснюється з урахуванням вимог Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про місцеві державні адміністрації.”.

8. У пункті 62:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) випускники навчальних закладів цивільного захисту призначаються на посади, що відповідають здобутому ними відповідному ступеню вищої освіти і кваліфікації, безпосередньо після їх прибуття до органу або підрозділу цивільного захисту з подальшим наданням щорічної основної відпустки;”;

доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:

“12) на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, у разі, коли такі посади займають особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А”, — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку, дозволяється призначати осіб, які не мають спеціальних звань, на умовах строкового трудового договору.”.

9. У пункті 71 слова “їх освітньо-кваліфікаційного рівня” замінити словами “здобутого ними ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)”.

10. У пункті 73 слова “у порядку, що визначається ДСНС” виключити.

11. У пункті 79:

абзац другий викласти в такій редакції:

“ліквідації (реорганізації) органу чи підрозділу цивільного захисту, а також у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, — до двох місяців;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“поновлення за рішенням суду особи рядового чи начальницького складу, яка раніше займала цю посаду, — до двох місяців;

закінчення строку контракту під час перебування особи рядового чи начальницького складу в щорічній основній відпустці або на лікуванні — до завершення щорічної основної відпустки або лікування, але не більше ніж шість місяців (крім випадків перебування осіб рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні у зв’язку з одержанням ними травм, професійних захворювань та інших ушкоджень під час виконання службових обов’язків), за рішенням Голови ДСНС;

виникнення обставин прямого підпорядкування близькій особі — до одного місяця;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим.

12. Абзац третій пункту 82 та перше речення пункту 83 після слів “до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку” доповнити словами “, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А” — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку”.

 

13. Абзац другий пункту 85 викласти в такій редакції:

“Рішення про усунення від виконання обов’язків за посадою та про те, що особа рядового чи начальницького складу може приступити до виконання обов’язків за посадою, оформлюється наказом посадової особи, яка має право призначати осіб рядового і начальницького складу на таку посаду.”.

14. Пункт 100 після слів “передбачено спеціальне звання рядового” доповнити словами “або молодшого начальницького”.

15. Пункт 101 викласти в такій редакції:

“101. Спеціальне звання молодшого сержанта служби цивільного захисту присвоюється особам, які мають спеціальне звання рядового складу та призначені на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено спеціальні звання молодшого начальницького складу.”.

16. Пункт 102 виключити.

17. В абзаці другому пункту 103 слова “вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста” замінити словами “ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста)”.

18. Пункт 104 викласти в такій редакції:

“104. Спеціальне звання старшого прапорщика служби цивільного захисту присвоюється особам, які мають військове звання запасу чи спеціальне звання старшого прапорщика та прийняті на службу цивільного захисту на посади рядового або молодшого начальницького складу одночасно з призначенням на посаду.”.

19. У пункті 105:

абзац другий викласти в такій редакції:

“особам, які здобули ступінь вищої освіти молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) або бакалавра та прийняті на службу цивільного захисту на посади середнього або старшого начальницького складу одночасно з призначенням на посаду;”;

в абзаці третьому слова “вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” замінити словами “ступінь вищої освіти молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста)”.

20. У пункті 106:

в абзаці другому слова “вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста (магістра)” замінити словами “ступінь вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)”;

абзац третій після слів “у цьому званні” доповнити словами “або які здобули ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)”;

 

 

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“особам, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та прийняті на службу цивільного захисту на посади середнього або старшого начальницького складу одночасно з призначенням на посаду;”;

в абзаці п’ятому слова “вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра)” замінити словами “ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)”.

21. Пункт 109 викласти в такій редакції:

“109. Для осіб начальницького складу служби цивільного захисту, які закінчили вищі навчальні заклади за денною формою навчання із строком навчання п’ять і більше років та здобули ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), а також осіб начальницького складу, які закінчили з відзнакою вищі навчальні заклади із строком навчання чотири роки та здобули ступінь вищої освіти бакалавра, вислуга в спеціальному званні лейтенанта служби цивільного захисту встановлюється строком один рік.”.

22. Абзац другий пункту 110 викласти в такій редакції:

“Особам начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А” — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку”, строк вислуги в спеціальному званні зараховується, а присвоєння чергового спеціального звання здійснюється після виходу зазначених осіб із такої відпустки.”.

23. У пункті 128 слово “ДСНС“ замінити словом “МВС“.

24. Пункт 129 викласти в такій редакції:

“129. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу за професіями, спеціальностями (спеціалізаціями) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та ступеня здійснюються навчальними закладами цивільного захисту.”.

25. В абзаці другому пункту 135 слово “ДСНС” замінити словом “МВС”.

26. У пункті 153 слово “безпосереднім” замінити словом “прямим”.

27. Пункт 176 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

“12) в інших випадках, передбачених законом.”.

28. У пункті 180 слово “безпосереднім” замінити словом “прямим”.

 

 

29. У додатку 1:

у пункті 5:

в абзаці восьмому слово “безпосереднім” замінити словом “прямим”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“в інших випадках, передбачених законом.”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Дія цього Контракту припинена ___ __________ 20_ р. у зв’язку з:

_________________________________________________________________

(підстави для припинення дії Контракту, дата виключення особи рядового

_________________________________________________________________

чи начальницького складу з кадрів ДСНС, номер/дата наказу)

________________________________________________________________

(найменування посади керівника органу чи підрозділу

_________________________________________________________________

цивільного захисту, спеціальне звання)

__________    ___________________________

     (підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові)

 

МП”.

30. У додатку 2:

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

“створення необхідних під час навчання умов для здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) _____________ відповідно до освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми за обраною спеціальністю (спеціалізацією);”;

у пункті 3 слова “та стажування” виключити, а слова “здобутим освітньо-кваліфікаційному рівню та спеціальності” замінити словами ”здобутому ним ступеню вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівню) та спеціальності (спеціалізації)”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Дія цього Контракту припинена ___ ________ 20 __ р. у зв’язку з:

_________________________________________________________________

(підстави для припинення дії Контракту, дата виключення особи рядового

_________________________________________________________________

і начальницького складу з кадрів ДСНС, номер/дата наказу)

_________________________________________________________________

(найменування посади керівника органу чи підрозділу

_________________________________________________________________

цивільного захисту, спеціальне звання)

__________     ___________________________

     (підпис)                             (прізвище, ім’я, по батькові)

МП”.

 

31. У додатку 3:

у підпункті 2 пункту 1 слова “здобутим освітньо-кваліфікаційному рівню” замінити словами “здобутому ним ступеню вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівню)”;

в абзаці третьому пункту 2 слова “відповідає його освітньо-кваліфікаційному рівню” замінити словами “відповідає здобутому ним ступеню вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівню) та спеціальності (спеціалізації)”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Дія цього Контракту припинена ___ ________20__ р. у зв’язку з:

_________________________________________________________________

(підстави для припинення дії Контракту, дата виключення особи рядового

_________________________________________________________________

і начальницького складу з кадрів ДСНС, номер/дата наказу)

_________________________________________________________________

(найменування посади керівника органу чи підрозділу

_________________________________________________________________

цивільного захисту, спеціальне звання)

__________           ___________________________

      (підпис)                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

МП”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 1276
Всего комментариев: 0
avatar