Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №922 від 07.12.2016. Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. № 922

Київ

Деякі питання набуття права на провадження 
певних дій щодо здійснення господарської 
діяльності або видів господарської діяльності
 за декларативним принципом

Відповідно до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;

форму декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Дозвільним органам та Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах, на Єдиному державному порталі адміністративних послуг та інтегрованих з ним інформаційних системах дозвільних органів форми декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, адрес та контактних телефонів уповноважених посадових осіб дозвільного органу.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922

ПОРЯДОК
повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу
про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

матеріально-технічна база суб’єкта господарювання — земельні ділянки, будівлі, приміщення, матеріальні ресурси, засоби виробництва та документи, необхідні для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

особистий кабінет — розділ Єдиного державного порталу адміністративних послуг, доступ до якого має тільки зареєстрований суб’єкт господарювання, що авторизується за допомогою ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (логін та пароль), через який здійснюється подача декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі — декларація), розміщується інформаційне повідомлення щодо її реєстрації та який використовується для інформаційної взаємодії між суб’єктом господарювання, адміністратором та відповідним дозвільним органом;

шаблон декларації в електронній формі (далі — шаблон) — форма декларації, оприлюднена на офіційному веб-сайті дозвільного органу, на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (далі — портал) та інтегрованих з ним інформаційних системах дозвільних органів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг”.

3. Суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, що включені до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2240; 2012 р., № 81, ст. 3267).

4. Декларація подається суб’єктом господарювання в електронній формі через портал, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи відповідних дозвільних органів, або в паперовій формі — особисто, через уповноважену ним особу, надсилається поштою.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання як в електронній, так і паперовій формі. Такі декларації мають однакову юридичну силу.

5. Суб’єкт господарювання подає декларацію за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, — за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта.

Порядок подання декларації в паперовій формі

6. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає декларацію особисто чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках адміністратору або відповідному дозвільному органу.

Зразок заповненої декларації розміщується на офіційних веб-сайтах відповідних дозвільних органів та центрів надання адміністративних послуг або органів, які утворили відповідні центри.

7. Декларація заповнюється державною мовою та підписується керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

8. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором або відповідним дозвільним органом.

9. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня після надходження декларації передає її до відповідного дозвільного органу.

10. Декларація реєструється за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в установлений законом строк.

Зареєстровані декларації скануються. Скановані копії декларацій оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу протягом наступного робочого дня після реєстрації.

Декларації в паперовій формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Порядок подання декларації в електронній формі

11. Декларація в електронній формі подається до відповідного дозвільного органу суб’єктом господарювання через особистий кабінет шляхом заповнення шаблону, на який накладено електронний цифровий підпис суб’єкта господарювання.

Подання декларації в електронній формі через портал здійснюється за допомогою інструменту сервісу “Замовити послугу” у п’ять етапів: вибір відповідного центру надання адміністративних послуг або дозвільного органу, вибір послуги, заповнення шаблону, накладення електронного цифрового підпису та замовлення послуги.

Використання електронного цифрового підпису здійснюється відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Декларація заповнюється державною мовою.

12. Під час реєстрації в особистому кабінеті на порталі суб’єкт господарювання проходить ідентифікацію з використанням електронного цифрового підпису. Для підтвердження реєстрації суб’єкту господарювання на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти автоматично надсилається лист активації.

13. Уповноважена особа відповідного дозвільного органу перевіряє надходження декларацій не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня) та невідкладно реєструє їх за допомогою інформаційних систем відповідного дозвільного органу в порядку черговості надходження після проведення перевірки:

дійсності електронного цифрового підпису, накладеного на декларацію, та чинності відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання електронного цифрового підпису (чинність посиленого сертифіката ключа підтверджується за допомогою позначки часу, отриманої від акредитованого центру сертифікації ключів);

підтвердження електронного цифрового підпису суб’єкта господарювання або його уповноваженого представника відповідно до умов, встановлених статтею 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис”;

додавання або логічного поєднання з декларацією в електронній формі позначки часу, сформованої в результаті отримання від акредитованого центру сертифікації ключів послуги фіксування часу.

14. Підтвердження з посиланням на зареєстровану декларацію надсилається до особистого кабінету суб’єкта господарювання. Зареєстрована декларація оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу.

Декларації в електронній формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

15. Програмно-апаратний комплекс та технічні засоби дозвільного органу, що використовуються для подання декларацій в електронній формі відповідно до цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства щодо захисту інформації, а також унеможливлювати несанкціоноване знищення, блокування, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, яка обробляється та передається.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства

_________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

_________________________________________________________________

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

Телефон ____________________

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місце провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності

_________________________________________________________________

або видів господарської діяльності)

 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності — у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

_________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

 

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження зазначених дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, вимогам законодавства.

 

__ ________ 20__ р. ___________ ___________________________________

      (підпис)                (ініціали та прізвище керівника юридичної особи
                                           або фізичної особи — підприємця)

МП (у разі наявності)

_____________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 922

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 685 “Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1482).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 967 “Про внесення змін до Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 70, ст. 2429).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. № 340 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 і від 17 травня 2006 р. № 685” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 35, ст. 1213).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3730).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 1178
Всего комментариев: 0
avatar