Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №92 від 21.02.2017. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 92

Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для часткового покриття витрат вугледобувних
підприємств, що включаються до собівартості
готової товарної вугільної продукції

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (додається).

2.  Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 92

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних
підприємств, що включаються до собівартості
готової товарної вугільної продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є такі вугледобувні підприємства:

державні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;

підприємства, яким передано цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурні підрозділи в оренду чи концесію та які провадять діяльність у сфері видобування кам’яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), за умови реєстрації Міненерговугіллям договору концесії або взяття ним на облік договору оренди. Отримання зазначеним підприємством бюджетних коштів здійснюється у межах їх загального обсягу, передбаченого в державному бюджеті на відповідний рік, на строк не більш як п’ять років з обов’язковим щорічним зменшенням обсягу таких коштів.

3. Бюджетні кошти використовуються для фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств шляхом часткового покриття витрат, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі — продукція), з метою задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної продукції і спрямовуються на:

оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати;

оплату спожитої електроенергії.

4. Вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллямметодичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, спрямованих на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат готової товарної вугільної продукції, скорочення збитків, і подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядку.

5. Міненерговугілля:

1) розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами, якщо вартість продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості;

2) затверджує кожному вугледобувному підприємству окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Міненерговугіллям порядку, а саме:

обсяг видобутку рядового вугілля;

обсяг, вартість та витрати із собівартості продукції;

обсяг збитків від виробництва продукції.

Затверджений обсяг видобутку рядового вугілля та продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв’язку з техногенними аваріями із зупинкою виробництва не менш як на п’ять робочих днів;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв’язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі передачі шахти (розрізу) для підготовки до ліквідації;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, щомісячні показники а саме:

прогнозовану вартість продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених Міненерговугіллям.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю продукції;

4) затверджує в установленому порядку обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств з урахуванням того, що він не може перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства.

6. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi — річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi — загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.

7. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:

R1,2,3 = P x Z1,2,3,

де Z1,2,3 — обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, тис. гривень.

8. Затверджений відповідно до підпункту 4 пункту 5 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

за умови, що вугледобувне підприємство отримало позитивний результат наростаючим підсумком від виробництва продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі перевищення обсягу прогнозованих збитків від виробництва готової товарної вугільної продукції, затвердженого відповідно до підпункту  2 пункту 5 цього Порядку, за результатами діяльності вугледобувного підприємства, крім вугледобувних підприємств, що видобувають вугілля на пластах крутого падіння, наростаючим підсумком за звітний квартал, шляхом зменшення виділення бюджетних коштів на 0,1 відсотка за кожний відсоток перевищення у наступних трьох місяцях за місяцем подання звітності;

у наступних кварталах державна підтримка підприємствам може бути відновлена до запланованих обсягів за умови неперевищення наростаючим підсумком показника збитків від виробництва продукції;

у разі передачі шахти (розрізу) для підготовки до ліквідації або на ліквідацію.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти (розрізу) Міненерговугілля здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію шахт та соціальну підтримку працівників шахт, що вивільняються у зв’язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за програмою “Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості”.

Коригування обсягу бюджетних коштів не здійснюється, якщо план виробництва продукції не виконано з об’єктивних причин, зокрема у зв’язку з зупинкою виробництва не менш як на п’ять робочих днів.

9. Міненерговугілля:

перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях;

подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами;

складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вугледобувних підприємств.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 92

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 590).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 344 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1052).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 425 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст. 1300).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2011 р. № 830 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2370).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 1003 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2801).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 р. № 1087 “Про внесення зміни до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 83, ст. 3032).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1247 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 95, ст. 3457).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 153 та від 11 березня 2011 р. № 236, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2014 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2805).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.02.2017)
Просмотров: 1092
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar