Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №939 від 14.12.2016. Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 939

Київ

Про внесення змін до Порядку 
забезпечення інвалідів автомобілями

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р., № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571; 2013 р., № 24, ст. 810, № 41, ст. 1477; 2015 р., № 82, ст. 2713; 2016 р., № 3, ст. 181, № 35, ст. 1360), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 939

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

1. У пункті 1:

в абзаці третьому слова “відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — головні управління соціального захисту)” замінити словами “відповідними структурними підрозділами соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення)”;

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

“Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування інваліда, який забезпечений автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування або засудження його до позбавлення волі автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда черезструктурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, повертається такому структурному підрозділу соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті. У разі коли такого інваліда було забезпечено автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за його заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

Інвалідів, які в період перебування на обліку для забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засуджені до позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем. На підставі довідки про вибуття з установи соціального обслуговування або про відбуття строку покарання в місці позбавлення волі інваліди беруться на облік з дати подання заяви про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

2. Абзац шостий пункту 3 після слова і цифри “(категорія 1)” доповнити словами “, та інвалідів унаслідок трудового каліцтва)”.

3. У пункті 5:

в абзаці п’ятому слова “структурні підрозділи районних держадміністрацій, виконкоми міської, районної у місті ради (далі ¾ районні управління соціального захисту)” замінити словами “структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (у разі їх створення) (далі ¾ органи соціального захисту населення)”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“У разі коли за час перебування на обліку в інваліда змінилася група інвалідності або йому було встановлено групу інвалідності без зазначення строку повторного огляду, йому необхідно повторно пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем на дату встановлення зазначених змін.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий ¾ восьмий вважати відповідно абзацами сьомим ¾дев’ятим.

4. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять два і більше інваліди, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з них до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим пунктом. При цьому такі інваліди беруться на облік з дати набуття ними права на забезпечення автомобілем.”.

5. У пункті 11:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

“11. Структурні підрозділи соціального захисту населення організовують для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) навчання водіння автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок коштів, сплачених членами сімей померлих інвалідів за передані їм у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих (вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі самостійної оплати навчання водіння автомобіля вартість такого навчання компенсується: інваліду ¾ Фондом соціального захисту інвалідів, інваліду унаслідок трудового каліцтва ¾ управлінням виконавчої дирекції. Компенсація за навчання водіння автомобіля проводиться за умови перебування інваліда на обліку. Компенсація  вартості навчання інваліда водіння автомобіля проводиться один раз на підставі договору, укладеного між ним та навчальним закладом, але з оплатою не більшою від середньої вартості такого навчання у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують такі витрати.”.

6. Абзац третій пункту 12 після слова та цифри “(категорія 1)” доповнити словами “ , та інвалідів унаслідок трудового каліцтва)”.

7. В абзацах шостому і сьомому пункту 14 слово “технічного” виключити.

8. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

“За рішенням управління виконавчої дирекції інвалід унаслідок трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у його користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття його на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому разі управління виконавчої дирекції враховує суму, сплачену за автомобіль інвалідом під час забезпечення його таким автомобілем, з урахуванням його зносу.”.

9. У пункті 16:

в абзаці дев’ятому після слів “реєстрації інваліда” доповнити словами “на час смерті”, а слова “суми для викупу” замінити словом “вартості”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним підрозділом соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка за кожний повний календарний місяць, або 10 відсотків за кожний повний рік. Під час розрахунку неповний календарний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості днів) зараховується як повний календарний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінсоцполітики.”;

в абзаці одинадцятому слова “головному, районному управлінню соціального захисту” замінити словами “структурному підрозділу чи органу соціального захисту населення”;

абзац дванадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю за заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті інваліда, повертається сума, що була сплачена інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда за автомобіль, згідно з розрахунковою вартістю автомобіля на день подання заяви.

У разі неподання спадкоємцем у шестимісячний строк заяви про повернення суми, що була сплачена інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда за автомобіль, з поважних причин, підтверджених документально, строк може бути продовжений на відповідний період.”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий ¾ шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим ¾ сімнадцятим.

10. У пункті 18:

в абзаці другому слово “технічному” виключити, а слово “зношення” замінити словом “зносу”;

абзаци третій і сьомий викласти в такій редакції:

“Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням структурного підрозділу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції пропонуються у порядкучерговості та без зняття з обліку інвалідам, у тому числі інвалідам унаслідок трудового каліцтва (за письмовою згодою інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда), для використання до отримання нового автомобіля, забезпечення яким здійснюється після закінчення десятирічного строку користування автомобілем, придатним для подальшої експлуатації. Строк користування автомобілем, придатним для подальшої експлуатації,визначається починаючи з дати отримання автомобіля попереднім користувачем з урахуванням строку експлуатації.”;

“Кошти від реалізації повернутих (вилучених) структурним підрозділом соціального захисту населення, органом соціального захисту населення автомобілі та кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів та інвалідами унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, зараховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а кошти за повернуті (вилучені) управлінням виконавчої дирекції автомобілі та кошти, сплачені членами сімей померлих інвалідів унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, а також інвалідами унаслідок трудового каліцтва за викуплені ними автомобілі, ¾ на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.”;

абзац восьмий після слів “померлих інвалідів” доповнити словами “, інвалідами унаслідок трудового каліцтва”;

в абзаці одинадцятому слова “їх оціночної вартості” замінити словами “ступеня їх зносу”;

в абзаці тринадцятому слова “та експертизу оціночної вартості” виключити.

11. В абзаці другому пункту 20 слова “або у разі знаходження їх у місцях позбавлення волі” виключити.

12. Пункт 24 доповнити абзацом такого змісту:

“Інваліди, яким під час взяття на облік для забезпечення автомобілем було встановлено групу інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, підлягають обов’язковому повторному огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних довідок для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем.”.

13. У пункті 32:

в абзаці першому після слова і цифри “(категорія 1)” доповнити словами “та інвалідів унаслідок трудового каліцтва”, а слова “(крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва)” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Якщо під час експлуатації автомобіля в інваліда закінчився строк дії висновку облМСЕК(ЦМСЕК, КрМСЕК), автомобіль вилучається за умови непроходження інвалідом повторного огляду протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних висновків МСЕК. У разі коли такого інваліда було забезпечено автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), за його заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, йому повертається сума, що була ним сплачена за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

У разі непроходження інвалідом повторного огляду у шестимісячний строк з дня закінчення строку дії відповідних довідок з поважних причин, підтверджених документально, строк може бути продовжений на відповідний період.

Установлення відповідно до заяви інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда газобалонного обладнання в автомобілі, отриманому через структурні підрозділи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, проводиться за рахунок інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда.”.

14. Абзац восьмий пункту 34 після слова “копія” доповнити словами “військового квитка або”, а слова “(видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або” замінити словами “(видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення),”.

15. Абзац десятий пункту 36 після слів “та якому інвалід” доповнити словами “та інвалід унаслідок трудового каліцтва”.

16. У пункті 37:

абзац другий після слова “дитини-інваліда” доповнити словами “, складена за формою, що затверджується Мінсоцполітики”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“На інвалідів, дітей-інвалідів, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформлюється без взяття на облік особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в установленому Мінсоцполітикипорядку. Для взяття на облік оформлені особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з тимчасово окупованої території, надсилаються до структурного підрозділу соціального захисту населення Херсонської області, а особові справи інвалідів, дітей-інвалідів, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції – до структурного підрозділу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.”.

17. У пункті 39 слова “районному управлінню” замінити словами “органу соціального захисту населення”.

18. Абзац другий пункту 40 після слів “до установи соціального обслуговування” доповнити словами “або засудження його до позбавлення волі”.

19. У пункті 43:

в абзаці першому слова “на балансових рахунках” замінити словами “на рахунку позабалансового обліку”;

в абзаці другому слова “з балансового рахунка” замінити словами “з рахунка позабалансового обліку”.

20. У тексті Порядку слова “головні управління соціального захисту”, “районне управління соціального захисту” та “оціночна вартість” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “структурний підрозділ соціального захисту населення”, “орган соціального захисту населення” та “розрахункова вартість” у відповідному відмінку і числі.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (19.12.2016)
Просмотров: 1092
Всего комментариев: 0
avatar