Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №971 від 21.12.2016. Про затвердження Порядку використання у 2016 р. коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 971

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2016 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки
державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова” на погашення
заборгованості за спожиту електричну енергію

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 971

ПОРЯДОК
використання у 2016 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства
“Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод
імені О. М. Макарова” на погашення заборгованості
за спожиту електричну енергію

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 6381040 “Фінансова підтримка державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є ДКА.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” (далі — виробниче об’єднання “Південмаш”).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на погашення заборгованості за спожиту виробничим об’єднанням “Південмаш” електричну енергію, що здійснюється шляхом проведення узгоджених розрахунків між суб’єктами господарювання за електричну енергію, вугільну продукцію та погашення вугледобувними підприємствами податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені, процентів, нарахованих на суму такого розстроченого (відстроченого) боргу) та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких зобов’язань.

Проведення зазначених взаєморозрахунків здійснюється на підставі укладених всіма учасниками розрахунків протоколів про їх організацію згідно з актами звіряння заборгованості між виробничим об’єднанням “Південмаш” і енергопостачальними компаніями за спожиту електричну енергію та довідками територіальних органів ДФС про наявність у вугледобувних підприємств податкового боргу та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств. Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію наведений у додатку.

Виробниче об’єднання “Південмаш” подає підписані протоколи разом з актами звіряння та довідками територіальних органів ДФС до ДКА, яке складає зведений реєстр протоколів та подає його Казначейству, уповноваженому банку, що обслуговує державне підприємство “Енергоринок” та енергопостачальні компанії, для проведення розрахунків протягом трьох банківських днів.

4. Для проведення розрахунків за рахунок бюджетних коштів всі учасники, крім державного підприємства “Енергоринок” та енергопостачальних компаній, відкривають рахунки в Казначействі.

Енергопостачальні компанії та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”.

5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

6. ДКА до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

Додаток
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ № ______
про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію

______________________

(місце укладення Протоколу)

_____ __________ 20___ р.

 

1. Учасниками розрахунків цього Протоколу є:

ДКА (далі — Сторона перша), що діє на підставі ___________________

_________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________, з однієї сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона друга), що діє на підставі ____________________________

_________________________________________________________________,

в особі __________________________________________, з другої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона третя), що діє на підставі ___________________________

________________________________________________________________,

в особі __________________________________________, з третьої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

державне підприємство “Енергоринок” (далі — Сторона четверта), що діє на підставі _______________________________________________________,

в особі ________________________________________, з четвертої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона п’ята), що діє на підставі ____________________________

________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________, з п’ятої сторони;

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

 

підприємство, установа, організація __________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

(далі — Сторона шоста), що діє на підставі __________________________

_________________________________________________________________,

 

в особі ________________________________________, з шостої сторони.

(найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)

2. Розрахунки за цим Протоколом проводяться усіма Сторонами в день надходження коштів на їх рахунки, але не пізніше наступного дня після їх надходження:

1) орган Казначейства перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, Стороні першій у сумі ______________ гривень на підставі рішення Мінфіну;

2) Сторона перша перераховує на рахунок Сторони другої кошти у сумі ________________ гривень на погашення заборгованості за електричну енергію;

3) Сторона друга перераховує Стороні третій:

кошти в сумі _______________ гривень за електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість ___________ гривень;

кошти в сумі ________________ гривень процентів річних;

кошти в сумі ________________ гривень інфляційних нарахувань;

4) Сторона третя перераховує Стороні четвертій кошти в сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для розрахунків за куповану у _________ 20__ році електричну енергію, згідно з договором від ___ _________________ № ___;

5) Сторона четверта перераховує Стороні п’ятій кошти в
сумі _______________ гривень за куповану у _________ 20____ році електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість ______ гривень, згідно з договором від ___ _________________ № ___;

6) Сторона п’ята перераховує Стороні останній кошти
в сумі _____________ гривень для погашення заборгованості за поставку вугілля у _________________ 20__ році згідно з договором поставки
від ___ _________________ № ___;

7) Сторона остання перераховує до загального фонду державного бюджету кошти в сумі _____________ гривень для погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу) та реструктуризованих або розстрочених, відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань;

8) усі учасники розрахунків у графі “Призначення платежу” платіжного доручення додатково зазначають “відповідно до додатку 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (КПКВК 6381040) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971”.

3. Сторони, що підписали Протокол, несуть відповідальність за недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 971 і невиконання своїх зобов’язань за цим Протоколом відповідно до законодавства.

4. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Протоколу, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання усіма Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Дата та номер реєстрації цього Протоколу встановлюються після його підписання всіма Сторонами.

Протокол вважається укладеним у разі, якщо він підписаний Сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

6. Цей Протокол складено українською мовою у _______ (кількість примірників зазначається за кількістю Сторін та додатково по одному примірнику для Казначейства та уповноваженого банку) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ

№ _______ від ___________________

До Протоколу на загальну суму ______________________________ гривень

(словами)

Сторона перша

ДКА

Сторона друга

Державне підприємство
“Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені
О. М. Макарова”

Номер рахунка в Казначействі _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в Казначействі _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Сторона третя

Енергопостачальна компанія

Сторона четверта

Державне підприємство “Енергоринок”

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

 

 

Сторона п’ята

Енергогенеруюча компанія

Сторона шоста

Вугледобувне підприємство

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

Номер рахунка в уповноваженому банку _______________________________

МФО __________________________

Код згідно з ЄДРПОУ____________

Керівник _______________________

Головний бухгалтер _______________________________

МП

 

__________

Примітка. Відбиток печатки проставляється за її наявності.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (23.12.2016)
Просмотров: 586
Всего комментариев: 0
avatar