Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №97 від 21.02.2017. Про затвердження Порядку проведення сертифікації,  видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або  садивний


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. № 97

Київ

Про затвердження Порядку проведення сертифікації, 
видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або 
садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”Кабінет Міністрів  України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі;

форму сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків;

форму сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 97

ПОРЯДОК
проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів
на насіння та/або садивний матеріал

1. Цей Порядок установлює процедуру проведення сертифікації насіння (комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу), видачі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та їх скасування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про насіння і садивний матеріал”.

3. Сертифікації підлягає:

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту.

4. Видача сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, здійснюється Мінагрополітики та органами з оцінки відповідності, що належать до сфери його управління (далі — орган із сертифікації).

Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності.

5. Роботи з визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу виконуються після оплати фізичною особою — підприємцем та/або юридичною особою їх вартості.

6. Формування вартості послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва органами з оцінки відповідності державної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як посадові особи Мінагрополітики, чи державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, здійснюється згідно із законодавством.

Оплата послуг, що надаються органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять діяльність як незалежні експерти, здійснюється на договірних засадах.

7. Для визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.

8. Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу, передбачає:

подання заявки на проведення сертифікації;

розгляд заявки та прийняття рішення;

укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва;

проведення польового оцінювання;

здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю;

відбір проб для проведення випробування;

проведення випробування;

проведення аналізу одержаних результатів і прийняття рішення щодо видачі відповідного сертифіката;

видача сертифіката.

9. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

10. Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва (далі — заявник) подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1:

не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;

не пізніше 10 травня поточного року — для садіння щепленого винограду;

не пізніше 15 червня поточного року — для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту;

не пізніше 15 жовтня поточного року — для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.

Польове оцінювання садивного матеріалу, призначеного для реалізації, та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щороку незалежно від обсягів виробництва з метою визначення якості садивного матеріалу та видачі сертифіката.

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;

для гібридів — інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням.

11. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.

Орган із сертифікації укладає договір із заявником про надання відповідних послуг у строк, що не перевищує 30 днів з дня прийняття рішення щодо виконання робіт із сертифікації у разі залучення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

12. Рішення про відмову у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень приймається у разі:

несвоєчасного подання заявником заявки та документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку;

подання документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, не в повному обсязі.

13. Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу.

14. До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

15. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) визначають сортові якості насіння і садивного матеріалу, видають акти польового оцінювання, відбирають проби, беруть участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

16. У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу або незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації або його підрозділ письмово повідомляє заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

17. За результатами польового оцінювання аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає акт польового оцінювання у трьох примірниках, форма якого затверджується Мінагрополітики.

Один примірник акта передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) веде облік виданих актів польового оцінювання та несе персональну відповідальність за внесення до них даних.

18. На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

19. Суб’єкт насінництва та розсадництва або фізична особа — підприємець та/або юридична особа (далі — суб’єкт) формують партії насіння та садивного матеріалу. З кожної сформованої партії аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) або за його участю відбирається проба для проведення обстеження та аналізу насіння та здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (контрольна проба) і оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”. Перший примірник акта видається суб’єкту, другий примірник разом з пробою передається до органу з оцінки відповідності для визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник разом з контрольною пробою передається уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.

Суб’єкт зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів.

На випадок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, призначеного для реалізації, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою “Дублікат”. Дублікат першої проби оформляють актом з позначкою у правому верхньому куті “Для арбітражного визначення”. Акт та проба зберігаються в суб’єкта.

Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюється відповідно до міжнародних правил.

20. Ділянковий (ґрунтовий) та лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов’язковим для добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів та сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління.

21. За результатами ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю установа або організація, яка його здійснювала, складає звіт за формою, затвердженою Мінагрополітики, та протягом трьох робочих днів передає його до органу із сертифікації або його підрозділу, що виконував роботи із сертифікації за заявкою на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу.

Орган із сертифікації або його підрозділ у десятиденний строк з дня надходження звіту складає щодо кожної контрольної проби насіння протокол за формою, затвердженою Мінагрополітики. Протокол складається у двох примірниках, один з яких надсилається суб’єкту.

22. Кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з шести символів (UA-01-01-001/0001-00):

1) літерний символ — UA — Україна;

2) двозначний символ — номер області (01);

3) двозначний символ — номер району (01);

4) тризначний символ — індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (001);

5) чотиризначний символ — порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001);

6) двозначний символ — останні цифри року збирання врожаю (00).

Порядок маркування та пакування партій насіння і форми етикеток затверджуються Мінагрополітики.

23. Для визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу суб’єкт:

1) подає до органів з оцінки відповідності:

заявку за формою згідно з додатком 2;

пробу, відібрану відповідно до пункту 19 цього Порядку;

копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу.

Документи на імпортоване насіння або садивний матеріал подаються мовою відповідної країни із завіреним перекладом українською мовою.

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням;

2) укладає з органами з оцінки відповідності договір про надання послуг з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.

24. Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу.

25. Результати аналізу проб, відібраних з партій насіння або садивного матеріалу, зазначаються у протоколі випробування, який підписується керівником органу з оцінки відповідності та складається у трьох примірниках.

Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий — суб’єкту, третій примірник залишається в лабораторії.

26. Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

27. У разі невідповідності показників насіння або садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва на таке насіння або садивний матеріал сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, не видаються. Суб’єкту видається перший примірник протоколу випробування.

28. Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами:

насіння — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;

садивний матеріал — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;

2) документами згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України.

29. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить:

на насіння озимих культур, перевіреного за життєздатністю, — до закінчення сівби в поточному році;

на насіння озимих та ярих зернових культур — чотири місяці;

на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до II категорії — вісім місяців, III і наступних категорій — шість місяців;

на насіння кукурудзи, протруєної та затареної, — один рік;

на насіння соняшнику, протруєного та затареного, — чотири місяці;

на насіння цукрових буряків — шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, — п’ять днів, те, що затарене в ящичні піддони, — 15 днів, насипом — 30 днів.

Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, зберігаються у заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного
матеріалу, — у суб’єктів, що звернулися для їх оформлення.

30. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, скасовується Мінагрополітики на підставі подання територіальних органів Держпродспоживслужби у разі виявлення невідповідності показників, зазначених у сертифікаті, показникам, визначеним під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

31. Під час імпорту насіння на територію України визнаються сертифікати міжнародного зразка (ІСТА) за умови наявності сертифікатів (ОЕСР), а також документи про якість насіння країн-експортерів, з органами із сертифікації яких орган із сертифікації України уклав відповідну угоду, з їх подальшим переоформленням на сертифікати згідно із законодавством.

Переоформлення документів про якість насіння країн-експортерів і реєстрація сертифікатів, переоформлених згідно із законодавством, з подальшим внесенням до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал здійснюється органом із сертифікації або його підрозділом за місцем діяльності юридичної особи або фізичної особи — підприємця, яка імпортує насіння.

32. Визнання сертифікатів, що видані органами із сертифікації інших країн (далі — іноземні сертифікати), здійснюється на підставі угод та шляхом прийняття органом із сертифікації рішення про їх визнання.

Визнанню на підставі угод підлягають іноземні сертифікати за умови дотримання таких вимог:

укладена угода про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з органом із сертифікації країни, з якої походить насіння або садивний матеріал;

продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією як така, що виготовлена згідно з нормативними документами, чинними в Україні;

зазначені в іноземному сертифікаті обов’язкові вимоги і норми відповідають вимогам і нормам, чинним в Україні.

33. У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації приймає рішення про визнання іноземного сертифіката та на підставі його даних видає сертифікат згідно із законодавством.

У разі недотримання вимог, зазначених у пункті 32 цього Порядку, орган із сертифікації або його підрозділ приймає рішення про:

визнання результатів сертифікації із застосуванням додаткових процедур із сертифікації, в разі проведення яких видається сертифікат згідно із законодавством;

неможливість визнання іноземного сертифіката та необхідність проведення комплексу заходів із сертифікації.

Заявка на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу

Заявка на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу

Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння

Сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіннєвої картоплі

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння цукрових буряків

Сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 97

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 299 “Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1160).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 447 “Про затвердження Порядку маркування партій насіння” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1791).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (01.03.2017)
Просмотров: 1063
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar