Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ N 441 від 26 червня 2015 р. Про посвідчення особи моряка (Об удостоверении моряка)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. N 441

Київ

Про посвідчення особи моряка

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок оформлення, видачі, обміну, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка, що додається;

зразок бланка посвідчення особи моряка згідно з додатком.

2. Установити, що:

посвідчення особи моряка, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2015 р. N 441


ПОРЯДОК 
оформлення, видачі, обміну, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка


Загальна частина

1. Посвідчення особи моряка (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України і в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також на виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна. Посвідчення не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

2. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м'якої обкладинки, сторінки даних і 16 сторінок.

3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмовою згодою особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення може зберігатися у капітана відповідного судна.

4. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюється капітаном морського порту у взаємодії з Мінінфраструктури, Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр) та Державним центром персоналізації документів.

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи Мінінфраструктури (далі - відомча система), яка ведеться для обліку даних.

5. Механізм здійснення інформаційної взаємодії суб'єктів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, визначається Мінінфраструктури за погодженням з МВС з урахуванням положень статті 4 Закону України "Про захист персональних даних".

6. Капітани морських портів оформляють і видають посвідчення за заявами моряків або керівників підприємств, установ, організацій, які уклали трудовий договір з моряками (за наявності заяв-анкет моряків), у місячний строк з дня подання заяв-анкет.

7. Рішення про видачу та обмін посвідчення приймається капітаном морського порту виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

8. За оформлення та обмін посвідчення державне мито не справляється. Послуги з видачі, обміну або продовження строку дії посвідчення надаються на платній основі.

9. Посвідчення видається на п'ять років. Строк дії посвідчення може бути продовжений один раз - до п'яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну. Рішення про продовження строку дії посвідчення приймається капітаном морського порту за заявами моряків у строки, передбачені для оформлення і видачі посвідчення.

10. Для оформлення або продовження строку дії посвідчення подаються такі документи:

1) паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або паспортний документ іноземця;

2) переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця з інформацією, зазначеною в підпункті 1 цього пункту, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) документ, що підтверджує несення служби особою на борту судна, яке зареєстровано на території України чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці, або реєстрацію особи в державній службі зайнятості в Україні;

4) документ, що підтверджує отримання морської освіти, або довідка з морського навчального закладу про отримання такої освіти для заявників, які навчаються в українських морських навчальних закладах;

5) платіжний документ з відміткою про оплату послуги з видачі, обміну або продовження строку дії посвідчення.

11. Заява-анкета оформлюється капітаном морського порту в електронному вигляді або уповноваженою ним особою безпосередньо в присутності особи, що подає заяву-анкету.

12. До заяви-анкети вноситься така інформація:

1) відцифрований образ обличчя особи (світлий фон, без головного убору, чоловіки - світла сорочка та краватка);

2) прізвище та ім'я особи, виконані українськими та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації;

3) унікальний номер запису в Реєстрі;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

8) назва, серія, номер та дата видачі документа, передбаченого підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку;

9) контактний телефон;

10) дата заповнення заяви-анкети;

11) відцифрований підпис особи;

12) інформація про відмову від отримання посвідчення, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія;

13) відомості про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук;

14) інформація про:

оформлення посвідчення у зв'язку з його обміном (за наявності);

продовження строку дії посвідчення;

визнання недійсним та знищення посвідчення;

втрату посвідчення;

15) відомості про капітана морського порту або особу, що виконує його обов'язки, яка збирає, передає персональні дані заявника для їх перевірки (прізвище, ім'я, по батькові).

13. У разі прийняття капітаном морського порту рішення про видачу посвідчення до заяви-анкети вноситься така інформація:

1) код капітана морського порту, який видав посвідчення;

2) дата видачі посвідчення;

3) дата закінчення строку дії посвідчення;

4) номер посвідчення;

5) відомості про отримання посвідчення (прізвище, ім'я, по батькові отримувача та дата).

14. Після заповнення заяви-анкети особа, що її заповнювала, друкує заяву-анкету у двох примірниках та надає заявнику для перевірки достовірності внесеної про заявника інформації.

Після перевірки інформації, внесеної до заяви-анкети, заявник власним підписом підтверджує її на обох екземплярах роздрукованої заяви-анкети, один з яких повертає особі, що її заповнювала.

15. Підпис у заяві-анкеті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" є згодою на збір та обробку персональних даних особи з метою оформлення посвідчення.

16. Зазначена в заяві-анкеті інформація передається з відомчої системи захищеними каналами зв'язку до Головного обчислювального центру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

17. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюються відповідно до закону.

18. Головний обчислювальний центр засобами Реєстру забезпечує автоматизовану перевірку, накопичення та збереження отриманих даних, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та результати перевірки передає капітану морського порту.

19. За результатами перевірки Головним обчислювальним центром капітан морського порту приймає рішення про видачу посвідчення або про відмову у видачі посвідчення у випадках, передбачених пунктом 28 цього Порядку.

20. Державний центр персоналізації документів здійснює персоналізацію посвідчень та вносить до безконтактного електронного носія дані зони візуальної перевірки посвідчення, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог документів Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

21. Інформація, внесена до заяви-анкети, зберігається в електронному вигляді у відомчій системі та Головному обчислювальному центрі.

22. У разі коли виявлено помилку в інформації, внесеній до посвідчення, та відмінність від інформації, зазначеної в заяві-анкеті, вона підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У такому випадку плата за послуги з обміну посвідчення не здійснюється.

23. Оформлене посвідчення видається особисто заявникові, що підтверджується його підписом в заяві-анкеті.

24. Обмін посвідчення проводиться в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

25. Для обміну посвідчення подаються:

1) документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку;

2) заява особи на оформлення посвідчення у зв'язку з його обміном;

3) платіжний документ з відміткою про оплату послуг з обміну посвідчення, крім випадку, передбаченого пунктом 22 цього Порядку.

26. Рішення про обмін посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймає капітан морського порту за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

27. Під час видачі посвідчення проводиться перевірка інформації про особу, якій оформлено посвідчення, шляхом зчитування з безконтактного електронного носія (у разі видачі посвідчення із застосуванням Реєстру).

Підстави для відмови у видачі або продовженні строку дії посвідчення

28. Капітан морського порту має право відмовити заявникові у видачі посвідчення у разі, коли:

1) за посвідченням звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;

2) заявник уже отримав посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Капітан морського порту має право відмовити у продовженні строку дії посвідчення у випадках, передбачених підпунктами 2 - 4 цього пункту.

29. У рішенні про відмову у видачі або продовженні строку дії посвідчення, яке доводиться до відома заявника та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала трудовий договір із зазначеною особою, в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови.

Відомості про відмову у видачі та продовженні строку дії посвідчення вносяться до відомчої системи.

30. Особа має право звернутися до капітана морського порту повторно щодо видачі посвідчення в разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими їй було відмовлено.

Втрата, викрадення та знищення посвідчення

31. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа зобов'язана негайно повідомити про це капітану морського порту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

Капітан морського порту або закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення посвідчення, протягом однієї доби інформують про це орган Держприкордонслужби, визначений Адміністрацією Держприкордонслужби.

Капітан морського порту протягом доби з моменту отримання інформації про втрату або викрадення посвідчення вносить ці відомості до Реєстру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку.

32. Замість втраченого або викраденого посвідчення капітан морського порту видає нове в порядку, передбаченому для оформлення посвідчення, з наданням додатково:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України);

2) довідки, виданої компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення.

33. Рішення про видачу посвідчення замість втраченого або викраденого приймається капітаном морського порту за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих капітаном морського порту з баз даних Головного обчислювального центру.

34. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла посвідчення, вона зобов'язана протягом доби здати знайдене посвідчення для списання та знищення капітаном морського порту, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

35. У разі використання особою посвідчення з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, зазначене посвідчення може бути вилучено (у тому числі тимчасово) відповідно до законодавства.

36. Посвідчення є недійсним та знищується в разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) закінчення строку дії посвідчення;

3) непридатності його для подальшого використання;

4) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове посвідчення;

5) смерті особи, якій було видано таке посвідчення.

37. У разі списання з судна особа, якій оформлено посвідчення, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.

38. У випадку смерті або притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі власника посвідчення керівник підприємства, установи, організації, що уклав трудовий договір з цим власником, повинен повідомити про це капітану морського порту, що видав посвідчення, та вжити заходів для повернення йому посвідчення.

39. Знищення недійсних посвідчень здійснюється капітаном морського порту, про що складаються відповідні акти і вноситься інформація до Реєстру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі та продовженні строку дії посвідчення

40. Рішення про відмову в оформленні та видачі посвідчення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

41. Під час повторного розгляду заяви про видачу посвідчення особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

42. За наявності підстав керівник Укртрансбезпеки як особа, якій підпорядковується капітан морського порту відповідно до законодавства, має право скасувати рішення про відмову у видачі посвідчення, прийняте капітаном морського порту, та надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У такому випадку остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідчення приймає керівник Укртрансбезпеки, до якого було оскаржено попереднє рішення.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника.

Заповнення посвідчення особи моряка

43. Бланк посвідчення виготовляється за єдиним зразком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

44. До посвідчення вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) прізвище та ім'я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) код капітана морського порту, що видав документ;

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи.

45. Заповнення посвідчення здійснюється українською та англійською мовами через скісну риску відповідно до правил транслітерації.

46. На письмове прохання заявника ім'я може бути зазначене англійською мовою відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави.

47. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить заявник, прізвище не є складовим імені, на підставі його письмової заяви зазначаються лише складові імені.

48. Сторінка даних посвідчення заповнюється відповідно до вимог документа IKAO Doc 9303, якщо інше не передбачено Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

49. На сторінку даних посвідчення інформація вноситься способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифт розміром 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

50. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

3) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до документів IKAO.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк посвідчення, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до капітана морського порту про відмову від отримання посвідчення, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У такому разі особі видається посвідчення, що не містить безконтактного електронного носія.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами документа IKAO Doc 9303.

Відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія за згодою заявника.

51. Дати в посвідченні зазначаються таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN;
лютий - ЛЮТ/FEB;
березень - БЕР/MAR;
квітень - КВІ/APR;
травень - ТРА/MAY;
червень - ЧЕР/JUN;
липень - ЛИП/JUL;
серпень - СЕР/AUG;
вересень - ВЕР/SEP;
жовтень - ЖОВ/OCT;
листопад - ЛИС/NOV;
грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки "XX" - для дня, "XXX" - для місяця, "XX" - для року, "XX XXX XX" - для дня, місяця і року.

52. Жіноча стать зазначається літерами "Ж/F", чоловіча - "Ч/M". Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка "X".

53. Відомості про місце народження вносяться у такому порядку:

1) назва адміністративно-територіальної одиниці;

2) відомості згідно з документом, що містить дату народження особи, з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження (у разі народження за кордоном).

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу".

54. У графі "Капітан морського порту, що видав посвідчення" зазначається код капітана морського порту, що видав посвідчення.

55. Для заповнення значення елемента даних "Запис N" використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

56. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення та на сторінку даних, інформація вноситься згідно з вимогами документа IKAO Doc 9303 та ДСТУ 1303-94, якщо інше не передбачено Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

57. Заповнення машинозчитуваної зони посвідчення здійснюється згідно з вимогами документа IKAO Doc 9303.

 

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2015 р. N 441


ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи моряка

Лицьовий бік обкладинки

 

УКРАЇНА

 

(зображення малого Державного Герба України)

 

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА

 
(місце для друку символу, який свідчить про наявність

безконтактного електронного носія)

Ліва частина форзаца

Посвідчення є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення дає право його власникові на виїзд з України та в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна.

Україна гарантує захист громадян України, які мають посвідчення, за кордоном.

У разі списання із судна власник посвідчення повинен здати посвідчення за місцем його одержання.

У разі втрати або викрадення посвідчення на території України особа зобов'язана негайно повідомити про це капітану морського порту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

Права частина форзаца

(зона лазерної перфорації серії та номера
посвідчення)
The card is a document certifying a person's identity executed and issued to a person permanently residing in the country and holding any position on board a vessel (except Navy ships) registered in Ukraine or another countries - International Labour Organization members. The card gives the right to its owner to travel in and out of Ukraine on board a vessel as a crew member or travel in and out of Ukraine in individual order while making for a vessel, moving to another vessel, leaving a vessel.

Ukraine guarantees protection of Ukrainian citizens abroad, which are holders of Ukrainian seaman's identification cards.

In case of leaving a vessel the cardholder shall return the card to the place of issue.

In case the card is lost or stolen on the territory of Ukraine notification should be given immediately by the cardholder to Harbour master that issued the seaman's identification card, and in case of stealing also office of internal affairs. In case the card is lost or stolen abroad notification should be given to the competent authorities of foreign state and to the nearest abroad diplomatic office of Ukraine.

Поліграфкомбінат "Україна"

Лицьовий бік сторінки даних

 

УКРАЇНА

UKRAINE

 

(зображення малого Державного Герба України)

 

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА

SEAMAN'S IDENTIFICATION CARD

 

 

Зворотний бік сторінки даних

УКРАЇНА
UKRAINE
Номер посвідчення / ID Card N

 
(місце для друку символу, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія)
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА
SEAMAN'S IDENTIFICATION CARD
Тип/Type

__________
Код держави/Code of State

____________

 
(місце для відцифрованого
образу обличчя особи, якій видано посвідчення)
Прізвище/Surname ______________________________________________

Ім'я/Given names ________________________________________________

Громадянство/Nationality _________________________________________

Дата народження / Date of birth ____________________________________

Запис N / Record N ______________________________________________

Стать/Sex ______________________________________________________

Місце народження / Place of birth __________________________________

Дата видачі / Date of issue ________________________________________

Дата закінчення строку дії / Date of expiry ___________________________

Код капітана морського порту, який видав посвідчення / Code issuing authority of Harbour master ________________________________________

Відцифрований підпис пред'явника / Holder's signature ________________
(місце для машинозчитуваної інформації, заповнюється автоматично)

Сторінка 1

(зона лазерної перфорації серії та номера посвідчення)
Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року N 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків

Seaman's identification card is the property of Ukraine. This Document is Seaman's identification card according to the ILO Seafarers' Identity Documents Convention, 1958

Строк дії посвідчення продовжено до ____________

Validity of the seaman's identification

card is prolonged till

М. П. / Seal
Підпис капітана морського
порту, що продовжив строк дії
посвідчення ____________
Signature of Harbour master that
prolonged seaman's identification
card ____________

 
 
XX N 000000

Сторінки 2 - 9 (розворот)

(зона лазерної перфорації серії та номера посвідчення)
(зона лазерної перфорації серії та номера посвідчення)
Назва та номер судна,
валова місткість або потужність головних двигунів у кВт*
Name and official N of vessel
Gross tonnage or KW propulsion*
Дата і місце
Date and place of
Посада
Grade/rank
Тип рейсу
Description of voyage
Підпис капітана або судновласника
Signature of master/shipowner
Найняття
Engagement
Звільнення
Discharge
 
 
* Для складу машинної команди зазначається потужність головних двигунів у кВт, для всіх інших зазначається валова місткість
Engine room workers give kW propulsion, others gross tonnage

Сторінка 10

(зона лазерної перфорації серії та номера посвідчення)
Для відміток

Notes

Особливі прикмети / Special features _________________________

Зріст/Height ______________________

Колір очей / Color of eyes ____________________

Сторінки 11 - 16

(зона лазерної перфорації серії та номера посвідчення)
Для відміток

Notes

 

 

Примітки:
1. Бланк посвідчення виготовляється у формі книжечки розміром 88 х 125 міліметрів, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, сторінки даних і 16 сторінок. На паперових сторінках та верхній частині обкладинки зазначається серія та номер посвідчення, що виконані способом лазерної перфорації.
Сторінка даних виготовляється з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату) і розміщується між лівою частиною форзаца та першою паперовою сторінкою.
У випадку оформлення посвідчення, яке не містить безконтактного електронного носія, символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія в посвідченні, не друкується.
2. Сторінки посвідчення виготовляються шляхом нанесення фонової сітки жовтого та синього кольору. На кожній сторінці по центру розміщено зображення малого Державного Герба України, надрукованого жовтою фарбою. Сторінки починаючи з другої мають нумерацію. Номер сторінки друкується у нижньому куті, віддаленому від лінії зшиття сторінок посвідчення.
Бланк посвідчення скріплюється замкненим швом, нитками із захисними властивостями, що набувають червоного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.
3. На лицьовому боці обкладинки посвідчення ювілейною фольгою золотого кольору виконано напис "Україна", нижче розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним виконано напис "ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА".
У нижній частині лицьового боку обкладинки розміщується спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.
4. Форзац бланка посвідчення складається з лівої та правої частин, на які нанесено фонові сітки жовтого та синього кольору, у центрі форзаца розміщено фонове зображення якоря, надруковане жовтою фарбою.
У лівій частині форзаца посвідчення надруковано текст українською мовою.
У правій частині форзаца посвідчення надруковано текст англійською мовою. Нижче зазначено найменування підприємства, що виготовило бланк посвідчення, - "Поліграфкомбінат "Україна".
5. Сторінки даних заповнюються паралельно довшого краю посвідчення.
6. На лицьовому боці сторінки даних посвідчення у верхній частині виконано напис українською та англійською мовами двома рядками "Україна" та "UKRAINE", у нижній частині - "ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА" та "SEAMAN'S IDENTIFICATION CARD". По центру сторінки розміщено зображення малого Державного Герба України.
7. На зворотному боці сторінки даних посвідчення у верхній частині одним рядком виконано написи українською та англійською мовами "Україна" та "UKRAINE", а також поле через скісну риску "Номер посвідчення / ID Card N".
Нижче ліворуч двома рядками надруковано слова "ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА" та "SEAMAN'S IDENTIFICATION CARD", праворуч - одним рядком назви полів "Тип/Type", "Код держави / Cod of State".
У лівій частині зони оптико-перемінною фарбою надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія.
Під зазначеними написами з лівого боку відведено місце для відцифрованого образу обличчя особи, якій видано посвідчення.
З правого боку послідовно згори донизу надруковано назви полів через скісну риску "Прізвище/Surname", "Ім'я / Given names", "Громадянство/Nationality", "Дата народження / Date of birth", "Запис N / Record N ", "Стать/Sex", "Місце народження / Place of birth", "Дата видачі / Date of issue", "Дата закінчення строку дії / Date of expiry", "Код капітана морського порту, який видав посвідчення / Code issuing authority of Harbour master" і "Відцифрований підпис пред'явника / Holder's signature".
У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитуваної інформації, яка заповнюється автоматично згідно з міжнародними стандартами.
8. На сторінці 1 посвідчення паралельно довшого краю надруковано текст українською та англійською мовами.
Під текстом виконано написи українською та англійською мовами: з лівого боку - "Строк дії посвідчення продовжено до", під ним по центру - "Капітан морського порту, що продовжив строк дії посвідчення". Підпис посадової особи засвідчується печаткою.
Внизу сторінки надруковано серію, позначену двома літерами, та шестизначний номер бланка посвідчення, який виконується друкарським способом.
9. Сторінки 2 - 9 посвідчення призначені для внесення додаткових відомостей про особу, якій видано посвідчення, у формі таблиці, що складається з таких граф, надрукованих українською та англійською мовами: "Назва та номер судна, валова місткість або потужність головних двигунів у кВт* Name and official N of vessel Gross tonnage or KW propulsion*", "Дата і місце Date and place of", "Найняття engagement", "Звільнення Discharge", "Посада Grade/rank", "Тип рейсу Description of voyage", "Підпис капітана або судновласника Signature of master/shipowner". Внизу розвороту надрукована примітка: 
"* Для складу машинної команди зазначається потужність головних двигунів у кВт, для всіх інших зазначається валова місткість Engine room workers give kW propulsion, others gross tonnage". Записи щодо додаткових відомостей вносяться українською та англійською мовами. Достовірність таких записів засвідчується печаткою.
10. Сторінка 10 призначена для внесення українською та англійською мовами особливих прикмет про особу, якій видано посвідчення (зріст, колір очей).
11. Сторінки 11 - 16 посвідчення призначені для відміток.
12. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення капітана морського порту через Адміністрацію морських портів України.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2015 р. N 441


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N 102 "Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 12, ст. 461).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. N 883 "Про внесення зміни до пункту 1 приміток до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N 102" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 97, ст. 3581).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. N 66 "Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N 102" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 22, ст. 684).

____________

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (07.07.2015)
Просмотров: 1404 | Теги: посвідчення, удостоверение, моряк, КМУ, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar