Главная » Статьи » Законопроекти ВР / Законопроекты ВР

Законопроект № 2504а-д. Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (О Едином государственном реестре военнообязанных)


Проект 
(доопрацьований) 

вноситься народними депутатами України - членами Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Т. Пастухом, С. Пашинським, І. Вінником та іншими 


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

Цей Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави, та осіб, приписаних до призовних дільниць (далі - військовозобов'язані (призовники)).

Стаття 1. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

1. Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

ведення військового обліку громадян - військовозобов'язаних (призовників);

планування та виконання заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом;

інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

Основними засадами ведення Реєстру є:

обов'язковість державної реєстрації - відомості про військовозобов'язаних (призовників) незалежно від місця їх проживання або перебування підлягають внесенню до Реєстру;

повнота відомостей - держава гарантує повноту відомостей Реєстру військовозобов'язаних (призовників), їх коректність, а також ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі;

однократність включення відомостей до Реєстру - військовозобов'язаний (призовник) може бути включений до Реєстру лише один раз;

поновлення відомостей Реєстру - база даних Реєстру із визначеною періодичністю або на вимогу розпорядника Реєстру (внесення чи знищення записів, зміна чи уточнення даних у разі їх зміни) оновлюється у строки, встановлені цим Законом;

захищеність Реєстру - держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Суб'єкти Реєстру

1. Володільцем персональних даних військовозобов'язаних (призовників) у Реєстрі є Міністерство оборони України (далі - володілець Реєстру), розпорядником персональних даних військовозобов'язаних (призовників) у Реєстрі є Генеральний штаб Збройних Сил України (далі - розпорядник Реєстру).

2. Володілець Реєстру затверджує Порядок ведення Реєстру, в якому встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей про військовозобов'язаних (призовників).

3. Розпорядник Реєстру обробляє відомості про військовозобов'язаних (призовників) від імені володільця Реєстру. Для цього зі складу підпорядкованих йому органів визначаються органи адміністрування Реєстру та органи ведення Реєстру.

4. Розпорядник Реєстру:

забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;

забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

має доступ до всієї бази даних Реєстру та використовує її для обліку і комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України;

забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю відомостей Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до вимог цього Закону;

забезпечує резервування бази даних Реєстру;

надає програмні та інші засоби доступу до Реєстру;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

5. Органами адміністрування Реєстру є обласні військові комісаріати та оперативні командування (в межах повноважень за військово-адміністративним поділом території України).

6. Органи адміністрування Реєстру:

здійснюють аналітичну обробку даних, планування заходів мобілізації та розподілу мобілізаційного ресурсу;

забезпечують взаємодію щодо ведення Реєстру, контролюють повноту та відповідність інформації, наданої органами державної влади, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

7. Процедура обробки відомостей про військовозобов'язаних (призовників) органами адміністрування Реєстру визначається у Порядку ведення Реєстру, затвердженому володільцем Реєстру.

8. Органами ведення Реєстру у районі, районі в містах Києві і Севастополі, у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу, у районі в місті обласного значення з районним поділом є районні (міські) військові комісаріати.

9. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру, наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, які надають органи державної влади, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

10. Процедура обробки відомостей про військовозобов'язаних (призовників) органами ведення Реєстру визначається у Порядку ведення Реєстру, затвердженому володільцем Реєстру.

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов'язаних (призовників):

персональні дані;

службові дані.

2. Згода військовозобов'язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потребується.

3. За відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані

1. До персональних даних військовозобов'язаного (призовника) належать:

прізвище;

власне ім'я (усі власні імена);

по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження);

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані

1. До службових даних військовозобов'язаного (призовника) належать відомості щодо виконання ним військового обов'язку та військово-облікових ознак, перелік яких визначається у Порядку ведення Реєстру, затвердженому володільцем Реєстру.

Стаття 9. Права та обов'язки військовозобов'язаних (призовників)

1. Військовозобов'язаний (призовник) має право:

отримувати інформацію про своє включення (невключення) до Реєстру та про відомості щодо себе, які внесені до Реєстру;

звертатися в порядку, встановленому розпорядником Реєстру, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру запису щодо себе, виправлення недостовірних відомостей Реєстру.

2. Військовозобов'язаний (призовник) зобов'язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, які вносяться до Реєстру.

Стаття 10. Гарантії захисту та безпеки персональних та службових даних

1. Розпорядник Реєстру, органи адміністрування та ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, зокрема цілісності бази даних Реєстру, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних (відповідно до цього Закону, Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2. Розпорядник Реєстру за погодженням з державним органом, який формує та реалізує державну політику у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

3. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язкові для органів адміністрування та ведення Реєстру правила доступу до бази даних Реєстру.

4. За внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов'язаних (призовників) органи ведення Реєстру несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 11. Створення Реєстру

1. Для створення Реєстру між володільцем Реєстру та розробником згідно з законодавством України укладається договір.

2. Обов'язковою умовою договору про створення Реєстру є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений Реєстр.

3. Фінансування діяльності щодо створення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 12. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх військовозобов'язаних (призовників).

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру.

3. Персональні та службові дані військовозобов'язаних (призовників) вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх даних військовозобов'язаних (призовників), передбачених статтями 7 і 8 цього Закону.

Стаття 13. Формування Реєстру

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає відомості передбачені в ст. 7 цього Закону стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є військовозобов'язаними (призовниками), знищуються суб'єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру затвердженому володільцем Реєстру.

Стаття 14. Ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає:

внесення запису про військовозобов'язаних (призовників) до бази даних Реєстру для взяття на облік або при відновленні на військовому обліку (з перевіркою відповідності персональних та службових даних військовозобов'язаних (призовників) існуючим обліковим даним);

внесення змін до персональних та службових даних військовозобов'язаних (призовників) на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

знищення повторного запису Реєстру у разі його виявлення.

2. У разі коли відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис (в електронній формі).

3. Органи ведення Реєстру здійснюють постійне поновлення відомостей щодо військовозобов'язаних (призовників). Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які подаються органу ведення Реєстру військовозобов'язаними (призовниками), та відомостей, які подаються розпоряднику Реєстру, зокрема:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, подає відомості стосовно громадян України віком від 17 до 60 років, що виїхали за межі держави (повернулися);

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, подає відомості стосовно громадян України, які навчаються у вищих навчальних закладах України з денною формою навчання, а також проходять підготовку у вищих навчальних закладах і наукових установах в аспірантурі та докторантурі;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подає відомості стосовно громадян України (військовозобов'язаних (призовників) віком від 17 до 60 років, які змінюють місце проживання/перебування, а також осіб, які набули (позбавлені) громадянства України;

4) центральний орган виконавчої влади, що формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, за запитом розпорядника Реєстру подає відомості щодо відповідності даних військовозобов'язаного (призовника) існуючим обліковим даним про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

4. Обмін відомостями здійснюється централізовано в електронному вигляді або через інформаційні програмні засоби у порядку, визначеному Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних".

Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 38, ст. 535; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 29, ст. 942; 2015 р., N 22, ст. 151):

частину першу статті 34 викласти в такій редакції:

"1. Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних та реєструються у Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати";

частину першу статті 38 викласти в такій редакції:

"1. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних".

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

 

Голова Верховної Ради
України
В. ГРОЙСМАН


Нравится? Лайкни!Категория: Законопроекти ВР / Законопроекты ВР | Добавил: pekach (17.03.2017)
Просмотров: 1033
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar