Главная » Статьи » Законопроекти ВР / Законопроекты ВР

Законопроект №4644. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу


Проект

вноситься Кабінетом Міністрів України
В. ГРОЙСМАН
"__" 2016 р.


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 294; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 8, ст. 88; 2016 р., N 4, ст. 44):

1) абзаци другий, п'ятий та дев'ятий статті 1 викласти у такій редакції:

"небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду навколишньому природному середовищу, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами України у сфері перевезення небезпечних вантажів, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від виду і ступеня небезпеки для навколишнього природного середовища або людини віднесено до одного з класів небезпечних речовин;";

"суб'єкт перевезення небезпечних вантажів - підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять, одержують небезпечні вантажі або здійснюють інші операції, пов'язані з перевезенням небезпечних вантажів (відправники, перевізники, одержувачі, інші учасники перевезення небезпечних вантажів);";

"перевезення небезпечних вантажів - діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, паковань, тари, транспортних засобів, цистерн, контейнерів та екіпажу, відправленням, перевезенням, одержанням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення;";

2) доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку абзацами такого змісту:

"вантажі підвищеної небезпеки - небезпечні вантажі, що можуть бути використані не за призначенням, а в терористичних цілях та відповідно призвести до масової загибелі людей або значних руйнувань;

інші учасники перевезення небезпечних вантажів - підприємство, установа, організація або фізична особа, які заповнюють небезпечними вантажами тару, готують паковання до перевезення, здійснюють вантажні операції з небезпечними вантажами, класифікацію, маркування небезпечних вантажів, транспортних засобів, контейнерів та цистерн з такими вантажами, оформлення перевізних документів, короткострокове зберігання небезпечних вантажів на всіх етапах переміщення або виконують інші операції з такими вантажами, а також підприємство, установа, організація або фізична особа, на ім'я якої зареєстрований контейнер або цистерна, або які є власниками транспортних засобів, контейнерів та цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів;

уповноважений (консультант, радник) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів - особа, яка має дійсне свідоцтво (сертифікат) про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів та призначається на підприємстві, в установі, в організації або фізичною особою - підприємцем, які здійснюють вантажні операції з небезпечними вантажами, пакування, відправку, перевезення або одержання небезпечних вантажів, оформлення перевізних документів, короткострокове зберігання небезпечних вантажів на всіх етапах переміщення або виконують інші операції з такими вантажами;";

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів

Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів складається з цього Закону, інших законів України, міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також нормативно-правових актів.";

4) абзац четвертий статті 4 викласти у такій редакції:

"установлення прав, обов'язків і відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та уповноважених (консультантів, радників) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів.";

5) у статті 6:

у назві статті та частині третій слова "стандартизація і" виключити;

частини першу і другу виключити;

6) у статті 7:

частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проведення передбаченої законодавством перевірки контейнера, цистерни, транспортного засобу та їх обладнання, що подаються до перевезення, та документів на них, і членів екіпажу транспортного засобу, а також документів на вантаж, якщо такі документи готуються іншими учасниками перевезення небезпечних вантажів;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

у частині другій:

в абзаці третьому слова ", а в разі дорожнього перевезення - аварійну картку" виключити;

доповнити частину після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"забезпечувати здійснення операцій, пов'язаних з відправленням небезпечних вантажів особами, які пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких операцій іншими особами під безпосереднім контролем осіб, які пройшли відповідне навчання;

забезпечувати проведення навчання з питань охорони праці та цивільного захисту осіб, які займаються відправленням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

абзаци восьмий і дев'ятий викласти у такій редакції:

"забезпечувати проведення спеціального навчання осіб, які займаються відправленням небезпечних вантажів, та ведення обліку курсів спеціального навчання, що були пройдені такими особами;

подавати необхідну інформацію про відправлення небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення небезпечних вантажів, а також інформацію про аварії, нещасні випадки або порушення під час відправлення небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 цього Закону;";

7) у частині другій статті 8:

доповнити частину після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"забезпечувати розміщення та кріплення небезпечного вантажу на транспортному засобі відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати проведення навчання з питань охорони праці та цивільного захисту осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;

абзаци шостий, десятий та одинадцятий викласти у такій редакції:

"у разі дорожнього перевезення забезпечити своєчасну перевірку цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, огляд спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів та у встановлених законодавством випадках отримання свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, погодження та дотримання маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів; забезпечити членів екіпажу інструкціями, додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;

забезпечувати проведення спеціального навчання осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та не допускати їх до операцій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, без проходження спеціального навчання, та ведення обліку курсів спеціального навчання, що були пройдені такими особами, а в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів установленого зразка після навчання та складення відповідних іспитів;

надавати необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення небезпечних вантажів, а також інформацію про аварії, нещасні випадки або порушення під час перевезення небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 цього Закону;";

8) у частині другій статті 9:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"забезпечувати проведення спеціального навчання осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та ведення обліку курсів спеціального навчання, що були пройдені такими особами;";

доповнити частину після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"забезпечувати здійснення операцій, пов'язаних з прийманням небезпечних вантажів особами, які пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких операцій іншими особами під безпосереднім контролем осіб, які пройшли відповідне навчання;

забезпечувати проведення навчання з питань охорони праці та цивільного захисту осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"надавати необхідну інформацію про одержання небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення небезпечних вантажів, а також інформацію про аварії, нещасні випадки або порушення під час одержання небезпечних вантажів - органам, зазначеним у статті 13 цього Закону;";

9) доповнити Закон статтями 9 1 і 9 2 такого змісту:

"Стаття 9 1. Права та обов'язки інших учасників перевезення небезпечних вантажів

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів мають право:

на одержання в установленому порядку достовірної інформації про небезпечні вантажі та на транспортний засіб, контейнер, цистерну, що використовуються для перевезення небезпечного вантажу;

на проведення передбаченої законодавством перевірки небезпечного вантажу та документів до нього;

не починати виконання обов'язків до отримання всіх необхідних документів щодо властивостей небезпечного вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для здійснення класифікації, маркування небезпечних вантажів, транспортних засобів, контейнерів та цистерн з такими вантажами, оформлення перевізних документів.

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів зобов'язані:

забезпечувати проведення спеціального навчання осіб, які здійснюють операції, пов'язані з перевезенням небезпечних вантажів, та ведення обліку курсів спеціального навчання, що були пройдені такими особами;

забезпечувати здійснення операцій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів особами, які пройшли спеціальне навчання, або здійснення таких операцій іншими особами під безпосереднім контролем осіб, які пройшли відповідне навчання;

забезпечувати проведення навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки осіб, які здійснюють операції, пов'язані з перевезенням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;

надавати в установленому порядку інформацію про діяльність, пов'язану з перевезенням небезпечних вантажів відправникам, перевізникам, одержувачам, а також про аварії, нещасні випадки або порушення під час перевезення небезпечних вантажів органам, зазначеним у статті 13 цього Закону.

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів зобов'язані проводити операції, пов'язані з перевезенням небезпечних вантажів, з дотриманням вимог стосовно:

справного стану паковання, контейнера, цистерни, транспортного засобу та герметичності цистерн для перевезення небезпечних вантажів, відповідності їх конструкції, обладнання, випробувань та маркувань;

умов пакування та умов сумісного пакування;

відповідності нанесених на паковання, контейнери, цистерни, транспортні засоби знаків небезпеки, попереджувальних знаків властивостям небезпечних вантажів, що перевозяться;

умов наповнення транспортних засобів, цистерн і контейнерів навалочними та наливними вантажами, розміщення небезпечних вантажів у суміжних відсіках цистерн та очищення зовнішніх поверхонь транспортних засобів, цистерн і контейнерів після їх наповнення;

недопущення завантаження контейнера, цистерни, транспортного засобу несумісними небезпечними вантажами, а також відокремлення продуктів харчування, інших предметів споживання та кормів для тварин від небезпечних вантажів;

недопущення проведення вантажних операцій з небезпечними вантажами у разі пошкодження паковань, контейнера, цистерни, транспортного засобу, які можуть становити небезпеку під час здійснення вантажних операцій;

забезпечення виконання заходів з очищення та знезараження транспортних засобів, цистерн або контейнерів і зняття з них маркування після повного розвантаження;

оформлення перевізних документів.

Стаття 9 2. Обов'язки уповноваженого (консультанта, радника) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів

Кожне підприємство, установа, організація, фізична особа - підприємець, діяльність якого пов'язана з безпосереднім перевезенням небезпечних вантажів, відправленням, одержанням, вантажними операціями, а також іншими діями (операціями) щодо перевезення таких вантажів, призначає одного або декілька уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, які відповідно до міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів залежно від виду транспорту є консультантами або радниками з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів.

На уповноваженого (консультанта, радника) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до видів діяльності підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця покладаються такі обов'язки:

нагляд за дотриманням вимог щодо перевезення небезпечних вантажів;

консультування керівництва та працівників підприємства, установи, організації щодо перевезення небезпечних вантажів;

підготовка інформації про діяльність підприємства, установи, організації, фізичної особи - підприємця, пов'язану з перевезенням небезпечних вантажів, про аварії, нещасні випадки або порушення під час перевезення небезпечних вантажів, органам, зазначеним у статті 13 цього Закону;

інші обов'язки, передбачені міжнародними договорами України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Уповноваженим (консультантом, радником) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів може бути керівник або працівник підприємства, установи, організації з іншими обов'язками на підприємстві, установі, організації або особа, яка не є безпосереднім працівником підприємства, установи, організації за умови виконання зазначених у цій статті обов'язків.

Уповноважений (консультант, радник) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів повинен мати діюче свідоцтво (сертифікат) про пройдене спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів. Інформація про видані свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів включається компетентним органом з питань перевезення небезпечних вантажів в електронні бази даних про осіб, що пройшли спеціальне навчання.";

10) абзац четвертий статті 11 викласти у такій редакції:

"встановлення порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та уповноважених (консультантів, радників) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів;";

11) статтю 13 після слів "зазначені у статтях" доповнити цифрами "14 1,";

12) статті 14 і 14 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері перевезення небезпечних вантажів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів), належать:

розроблення і затвердження нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів (крім нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що розробляються та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України), а також погодження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;

відповідно до міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів затвердження класифікації та ідентифікації небезпечних вантажів, паковань, тари (виду і типу) та їх випробовувань і допущення до перевезення небезпечних вантажів в них, типу транспортних засобів, контейнерів та цистерн, визначення тимчасових відступів;

організація розгляду нормативних документів на небезпечні вантажі, на види (типи) паковань, тари та їх випробувань, маркування, на виготовлення та перевірку транспортних засобів, контейнерів, цистерн та їх погодження;

організація проведення перевірки цистерн, крім автоцистерн та цистерн, установлених на змішувально-зарядних машинах;

організація проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та уповноважених (консультантів, радників) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (крім організації проведення спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, яка здійснюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України);

визначення та координація роботи центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та уповноважених (консультантів, радників) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, а також уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевірки цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів (крім визначення, координації роботи та уповноваження у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке здійснюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України);

забезпечення ведення електронної бази даних про осіб, що пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів;

прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів відповідним видом транспорту (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, за якого умови перевезення приймаються Міністерством внутрішніх справ України), якщо такі умови не передбачені у відповідних нормативно-правових актах;

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані небезпечними, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів;

забезпечення додержання вимог міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів щодо безпечного перевезення небезпечних вантажів суб'єктами перевезення небезпечних вантажів;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Стаття 14 1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на наземному, морському та річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних вантажів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на наземному, морському та річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних вантажів, належать:

державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства та міжнародних договорів України у сфері перевезення небезпечних вантажів на автомобільному, залізничному, морському та річковому транспорті;

контроль і нагляд за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом;

проведення технічного розслідування та аналізу причин аварій під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, ведення обліку таких аварій, розроблення профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню та контроль за проведенням таких заходів;

контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом;

узагальнення практики застосування законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств у зазначеній сфері та в установленому порядку подання їх керівникові центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.";

13) у статті 15:

в абзаці другому і третьому пункту 1 слова "у разі дорожнього перевезення - за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" виключити;

в абзаці другому пункту 3 слова "в разі дорожнього перевезення зазначені нормативи і правила погоджуються з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" виключити;

14) у статті 16:

абзац третій викласти у такій редакції:

"контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства в зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, проведення перевірки автоцистерн та цистерн, установлених на змішувально-зарядних машинах;";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"забезпечення огляду спеціалізованих транспортних засобів для дорожнього перевезення небезпечних вантажів та видача відповідного свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

організація проведення спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами;

організація проведення перевірки автоцистерн та цистерн, установлених на змішувально-зарядних машинах;

визначення та координація роботи центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, а також уповноваження суб'єктів господарювання на проведення перевірки автоцистерн та цистерн, установлених на змішувально-зарядних машинах.";

15) абзац другий статті 17 викласти у такій редакції:

"виконання загальнодержавних програм забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів, розроблення та виконання місцевих програм забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів;";

16) третє речення статті 18 виключити;

17) статтю 19 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам міжнародних договорів та законодавства України, правил перевезення небезпечних вантажів, безпеки, охорони праці та екології, а також в установлених законодавством випадках мати відповідне марковання, додаткове обладнання і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів.";

18) частину першу статті 26 викласти у такій редакції:

"Міжнародні перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України.".

2. Частину восьму статті 16 Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2010 р., N 30, ст. 394) викласти в такій редакції:

"Питання безпеки перевезення небезпечних вантажів на території України регулюються міжнародними договорами України у сфері перевезення небезпечних вантажів, Законом України "Про перевезення небезпечних вантажів" та іншими нормативно-правовими актами України щодо забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів.".

3. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 2, ст. 11; 2014 р., N 8, ст. 88):

1) в абзаці сорок другому статті 1 слова ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України," замінити словами "України у сфері перевезення небезпечних вантажів";

2) частину першу статті 2 викласти у такій редакції:

"Законодавство про автомобільний транспорт складається із цього Закону, Законів України "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів", чинних міжнародних договорів та інших нормативно-правових актів України у сфері автомобільних перевезень.";

3) в абзаці шостому частини десятої статті 6 слово "правил" замінити словами "з питань";

4) статтю 47 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів затверджує Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

5) в абзаці восьмому частини другої статті 58 слово "правил" замінити словами "законодавства з питань".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України


Нравится? Лайкни!Категория: Законопроекти ВР / Законопроекты ВР | Добавил: yurist-online (17.01.2017)
Просмотров: 871
Всего комментариев: 0
avatar