Главная » Статьи » Законопроекти ВР / Законопроекты ВР

Законопроект №6087 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням


Проект 

вноситься народними депутатами України Т. Г. Острікова (посв. N 146), Р. С. Семенуха (посв. N 154), Б. С. Розенблат (посв. N 267), С. М. Каплін (посв. N 144), Л. Т. Підлісецький (посв. N 153), А. І. Шкрум (посв. N 213), І. І. Подоляк (посв. N 314), В. В. Галасюк (посв. N 196), О. В. Кірш (посв. N 367), О. В. Романовський (посв. N 431), Г. Г. Кривошея (посв. N 064), О. В. Кужель (посв. N 224), Л. Л. Зубач (посв. N 151), Я. В. Маркевич (посв. N 141), О. П. Мужак (посв. N 124), С. І. Скуратовський (посв. N 203), І. В. Сисоєнко (посв. N 152), Я. М. Москаленко (посв. N 300), Т. Д. Кремінь (посв. N 057), В. В. Голуб (посв. N 395), О. С. Сотник (посв. N 130), Н. В. Веселова (посв. N 136), А. А. Романова (посв. N 157) 


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та відповідальності за правопорушення у цій сфері

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) статтю 259 викласти в такій редакції:

"Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та його територіальні органи (далі - орган контролю).

Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю у межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється шляхом проведення планових і позапланових виїзних перевірок (далі - перевірка) та невиїзних інспектувань юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Кодексу та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Підставами для здійснення позапланових перевірок юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, є:

1) подання юридичною особою чи фізичною особою - підприємцем, які використовують найману працю, письмової заяви до відповідного органу контролю про здійснення перевірки за її бажанням;

2) обґрунтоване письмове звернення фізичної особи про скоєне щодо неї порушення законодавства про працю юридичною особою або фізичною особою - підприємцем з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Перевірка у такому разі здійснюється виключно за погодженням відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

3) за рішенням суду;

4) перевірка стану виконання юридичною особою або фізичною особою - підприємцем припису про усунення порушень законодавства про працю, виданого у випадках, передбачених цим Кодексом, за результатами попередньої перевірки;

5) інші підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), передбачені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Перевірка здійснюється у строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - не більше двох робочих днів. Продовження строку перевірки не допускається.

Перевірка може здійснюватися виключно в робочий час. Проведення перевірки у нічний час (з 18 до 9 години, якщо інший режим роботи не встановлено правилами внутрішнього трудового розпорядку) не допускається, крім випадків, коли за умовами виробництва, яке здійснює юридична особа або фізична особа - підприємець, стосовно якої проводиться перевірка, робота виконується виключно у нічний час.

Посадові особи органу контролю мають право приступити до проведення перевірки виключно за наявності підстав для їх проведення, визначених частиною п'ятою цієї статті, та за умови пред'явлення:

посвідчення (направлення) на проведення такої перевірки, в якому зазначаються відомості, передбачені частиною третьою статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Посвідчення (направлення) на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу контролю (або його заступника), що скріплений печаткою цього органу;

службового посвідчення осіб, які зазначені в посвідченні (направленні) на проведення перевірки;

погодження, передбаченого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (при проведенні перевірки з підстави, передбаченої пунктом 2 частини п'ятої цієї статті).

Непред'явлення посадовим особам юридичної особи, фізичній особі - підприємцю або її уповноваженому представнику цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цієї статтею, є законною підставою для недопущення посадових осіб органу контролю до проведення перевірки.

Недопущення посадових осіб органу контролю юридичною особою або фізичною особою - підприємцем або її уповноваженим представником до проведення перевірки також вважається законним у разі:

1) відмови посадової особи органу контролю внести запис про здійснення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) відповідної юридичної особи або фізичної особи - підприємця (за наявності такого журналу);

2) якщо тривалість перевірки перевищує строк, встановлений частиною шостою цієї статті;

3) в інших випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Посадові особи юридичної особи, фізична особа - підприємець або її уповноважений представник вправі використовувати технічні засоби аудіо-, відео-, фотозапису для фіксації обставин, які відповідно до цієї статті є законними підставами недопущення посадових осіб органів контролю до перевірки.

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.".

2) статтю 265 викласти в такій редакції:

"Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у розмірі від одного до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (при першому порушенні) та від трьох до п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (при повторному протягом року порушенні, за яке на особу уже накладався штраф, передбачений цим абзацом);

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у розмірі від одного до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - шостим цієї частини, - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Недопущенням посадових осіб органу контролю до проведення перевірки вважається обмеження доступу посадових осіб органу контролю до приміщень, в яких юридична особа або фізична особа - підприємець, стосовно якої проводиться перевірка, провадить діяльність. Створенням перешкод у проведенні перевірки вважається відмова посадових осіб юридичної особи, фізичної особи - підприємця або її уповноваженого представника надати доступ посадовим особам органу контролю до документів, відомостей, матеріалів, які стосуються предмета перевірки, чи надати їх копії. Відмова посадових осіб юридичної особи, фізичної особи - підприємця або її уповноваженого представника надати доступ посадовим особам органу контролю до приміщень, документів, відомостей, матеріалів, які стосуються предмету перевірки, обов'язково фіксується за допомогою технічних засобів відеозапису. Відеозапис є додатком до акта перевірки. За відсутності відеозапису на юридичну особу або фізичну особу - підприємця, щодо яких стосовно якої проводиться перевірка, не може бути накладений штраф, передбачений абзацом шостим частини другої цієї статті.

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

У разі вчинення юридичною особою або фізичною особою - підприємцем правопорушень, передбачених абзацами другим - п'ятим, сьомим частини другої цієї статті, вперше, фінансові санкції (штрафи), передбачені цією статтею, не застосовуються. У цьому разі юридичній особі, фізичній особі - підприємцю не пізніше трьох робочих днів з останнього дня проведення перевірки вноситься припис про усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю із зазначенням граничного строку його виконання, який не може бути меншим ніж п'ятнадцять робочих днів. Юридична особа, фізична особа - підприємець, яка одержала припис про усунення порушень вимог законодавства про працю, зобов'язана в установлений у приписі строк подати до органу контролю інформацію про усунення зазначених у приписі порушень. У разі неподання зазначеної інформації або за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності поданої інформації позапланова перевірка виконання юридичною особою або фізичною особою - підприємцем припису може проводитися органом контролю у будь-який час протягом шести місяців з дня закінчення граничного строку виконання припису без попереднього повідомлення юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Невиконання припису щодо усунення порушень вимог законодавства про працю тягне за собою застосування до юридичної особи, фізичної особи - підприємця фінансових санкцій (штрафу), передбачених цієї статтею за відповідні порушення.

Розмір штрафу, що застосовується до юридичної особи, фізичної особи - підприємця, при вчиненні порушення, передбаченого абзацом другим частини другої цієї статті, не може бути нижчим за максимальну санкцію, передбачену зазначеним абзацом, у випадку фактичного допуску працівника без оформлення трудового договору (контракту) до важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, робіт з умовами підвищеного ризику для здоров'я згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, а також якщо кількість працівників, фактично допущених до роботи без оформлення трудового договору (контракту), становить п'ятдесят і більше відсотків від загальної чисельності працюючих у відповідній юридичній особі або фізичної особи - підприємця.

У випадку, передбаченому частиною шостою цієї статті, штраф може бути накладено на юридичну особу або фізичну особу - підприємця протягом шести місяців з дня виявлення органами контролю невиконання або неналежного виконання припису щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про працю, але не пізніш як через один рік з дня вчинення правопорушення.

У разі вчинення юридичною особою або фізичною особою - підприємцем правопорушення, передбаченого абзацом шостим частини другої цієї статті, та у разі повторного вчинення юридичною особою або фізичною особою - підприємцем правопорушень, передбачених абзацами другим - п'ятим, сьомим частини другої цієї статті, штраф може бути накладено на таку юридичну особу або фізичну особу - підприємця протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через один рік з дня його вчинення.

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіальними органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині десятій цієї статті, або його територіальним органом без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу покладається на органи державної виконавчої служби.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 41:

в абзаці другому частини третьої слова "від п'ятисот до однієї тисячі" замінити словами "від ста до трьохсот";

в абзаці другому частини четвертої слова "від однієї тисячі до двох тисяч" замінити словами "від трьохсот до п'ятисот";

2) статті 166 21:

в абзаці другому частини першої слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від ста до трьохсот";

в абзаці другому частини другої слова "від ста до ста п'ятдесяти" замінити словами "від трьохсот до п'ятисот".

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

"3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть залучатися до проведення спільно з посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю чи його територіального органу, до проведення перевірок додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, якщо такі підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці провадять діяльність на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу місцевого самоврядування.".

2) пункти 1 та 2 частини третьої статті 34 викласти в такій редакції:

"1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, визначеному відповідно до частини четвертої статті 259 Кодексу законів про працю України;

2) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, виявлені за результатами перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, у порядку, визначеному статтею 265 Кодексу законів про працю України.".

4. У статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами):

1) доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Дія норм цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, у частині, не врегульованій статтями 259, 265 Кодексу законів про працю України.";

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

2) у частині п'ятій слова "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" виключити;

3) у частині шостій слово "четвертій" замінити словом "п'ятій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України
А. ПАРУБІЙ


Нравится? Лайкни!Категория: Законопроекти ВР / Законопроекты ВР | Добавил: yurist-online (19.02.2017)
Просмотров: 1247
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar