Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

Закон № 1976-VIII від 23.03.2017. Про Український культурний фонд


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Український культурний фонд

Цей Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Розділ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Українського культурного фонду

1. Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

2. Український культурний фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває в оперативному управлінні Українського культурного фонду.

Український культурний фонд має самостійний баланс, свої печатку і штамп.

3. У своїй діяльності Український культурний фонд керується Конституцією України та законодавством України і діє на підставі Положення про Український культурний фонд, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

4.  Місцезнаходження Українського культурного фонду - місто Київ.

5. Український культурний фонд має право за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд, утворювати територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Територіальні органи Українського культурного фонду утворюються в межах граничної чисельності його працівників.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду

1. Діяльність Українського культурного фонду ґрунтується на принципах:

гуманізму;

толерантності;

свободи творчості;

демократичності та прозорості прийняття рішень;

забезпечення змагальності і рівності умов для інтелектуального, творчого розвитку людини та суспільства;

інноваційності;

підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед державою та суспільством;

запобігання конфлікту інтересів під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;

забезпечення рівних можливостей отримання підтримки Українського культурного фонду фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності;

забезпечення культурного розмаїття;

партнерства держави та громадянського суспільства у питаннях національно-культурного розвитку;

дотримання авторських і суміжних прав.

Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду

1. Основними завданнями Українського культурного фонду є:

сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;

експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду;

стимулювання розроблення інноваційних проектів;

підтримка реалізації міжнародних проектів;

сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;

підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;

популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі;

підтримка культурних проектів української діаспори;

задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;

підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва.

2. На виконання покладених на нього завдань Український культурний фонд:

визначає за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями здійснення Українським культурним фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і мистецтв, просування інтересів України у світі;

визначає критерії конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду;

оприлюднює порядок подання Українському культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів;

створює і веде реєстр проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

надає гранти юридичним особам незалежно від форми власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює інші види підтримки проектів, визначені Положенням про Український культурний фонд;

забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Українського культурного фонду;

одержує та аналізує звіти про виконання проектів, реалізованих за підтримки Українського культурного фонду;

інформує громадськість про діяльність Українського культурного фонду та реалізовані за його підтримки проекти;

взаємодіє з питань, віднесених до компетенції Українського культурного фонду, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями, а також із представниками громадянського суспільства;

вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі досвіду, отриманого під час реалізації проектів, пропозиції щодо вдосконалення реалізації державної політики та законодавства у сферах культури та мистецтв.

Розділ 2 
УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИМ КУЛЬТУРНИМ ФОНДОМ

Стаття 4. Органи управління Українського культурного фонду

1. Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду (далі - Наглядова рада Фонду) і Дирекція Українського культурного фонду (далі - Дирекція Фонду).

2. Контроль за діяльністю Українського культурного фонду здійснює Наглядова рада Фонду відповідно до Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (далі - Регламент Наглядової ради Фонду).

Регламент Наглядової ради Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.

3. Управління поточною діяльністю Українського культурного фонду здійснює Дирекція Фонду. Дирекція Фонду здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Дирекції Українського культурного фонду (далі - Регламент Дирекції Фонду).

Регламент Дирекції Фонду затверджується Наглядовою радою Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.

Стаття 5. Голова Українського культурного фонду

1. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду (далі - Голова Фонду), який здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Головою Фонду призначається особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою - однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 6 цього Закону.

2. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному цим Законом.

Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, та подаються на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови Фонду понад два строки поспіль.

3. Повноваження Голови Фонду припиняються достроково центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у разі:

подання ним заяви про звільнення за власним бажанням;

неможливості виконання ним повноважень за станом здоров’я;

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції";

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

його смерті;

внесення Наглядовою радою Фонду відповідної пропозиції, якщо не менш як двома третинами голосів від її загального складу, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону, прийнято рішення про неналежне виконання Головою Фонду своїх повноважень;

підтримки відповідної пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону;

надання йому громадянства іншої держави.

4. Голова Фонду:

представляє у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку Український культурний фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.

Стаття 6. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду

1. Наглядова рада Фонду складається з дев’яти осіб - двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об’єднань та Голови Фонду (за посадою).

Наглядову раду Фонду очолює голова, функції якого виконує Голова Фонду.

Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками закладів культури та громадських об’єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань здійснюється шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленому цим Законом і Положенням про Український культурний фонд. Про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду оголошує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду подають заклади культури та громадські об’єднання, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (далі - громадські об’єднання). Заклад культури чи громадське об’єднання може подати до складу Наглядової ради Фонду лише одну кандидатуру.

Для участі у процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об’єднання протягом двох місяців з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти:

заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених цим Законом обмежень щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду;

рішення закладу культури чи громадського об’єднання про висування кандидата на обрання до складу Наглядової ради Фонду;

біографічну довідку кандидата за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;

письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах четвертому, шостому та дев’ятому цієї частини;

відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об’єднання, контактну інформацію кандидата.

Для участі в процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об’єднання можуть також подавати документи, що підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та досягнення кандидата.

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть заклад культури, громадське об’єднання чи кандидат.

Подані закладами культури та громадськими об’єднаннями документи та інформація (крім відомостей про контактну інформацію кандидата) розміщуються на веб-сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Якщо закладом культури чи громадським об’єднанням не подано документи та інформацію, передбачені абзацами четвертим - восьмим цієї частини, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається, інформація стосовно неї на веб-сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не розміщується.

Рейтингове інтернет-голосування з обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань проводиться протягом двох тижнів з дня оголошення про початок голосування через веб-сайт, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

У голосуванні щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури мають право брати участь заклади культури незалежно від форми власності, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

У голосуванні щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників громадських об’єднань мають право брати участь лише громадські об’єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Голосування здійснюється особою, уповноваженою на це в установленому порядку закладом культури чи громадським об’єднанням у сфері культури. Копія документа, що підтверджує таке повноваження, надається під час голосування.

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні заклад культури чи громадське об’єднання у сфері культури може проголосувати не більше як за дві кандидатури, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - за одну кандидатуру.

Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, два з яких у рейтинговому списку займають другу і третю позиції (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - першу і другу позиції), серед таких кандидатів проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради Фонду у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Інформація про результати проведених процедур формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та про склад відповідної частини Наглядової ради Фонду (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, - із зазначенням обраного члена Наглядової ради Фонду) розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.

3. Не може бути членом Наглядової ради Фонду особа:

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

яка має судимість за вчинення злочину, не зняту чи не погашену в установленому законом порядку;

на яку протягом останнього року перед днем працевлаштування було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

4. Строк повноважень члена Наглядової ради Фонду становить три роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена Наглядової ради Фонду понад два строки поспіль.

5. Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:

подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

його систематичної відсутності на засіданнях Наглядової ради Фонду без поважних причин (більш як три рази поспіль);

неможливості виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я;

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

його смерті;

прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв’язку з неналежним виконанням ним обов’язків.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, визначеного Президентом України чи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, інша особа визначається до складу Наглядової ради Фонду не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду - представника закладів культури чи громадських об’єднань проведення процедури обрання нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень.

6. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов’язані з виконанням повноважень членів Наглядової ради Фонду, здійснюються за рахунок Українського культурного фонду.

Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду

1. Наглядова рада Фонду здійснює такі повноваження:

затверджує за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями діяльності Українського культурного фонду;

затверджує регламенти Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду;

погоджує річну фінансову звітність Українського культурного фонду;

призначає аудит діяльності Українського культурного фонду;

визначає кандидатури на посаду Голови Фонду з осіб, які відповідають вимогам, установленим частиною першою статті 5 цього Закону, та не є членами Наглядової ради Фонду, і подає такі кандидатури на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;

обирає на конкурсних засадах Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі - Виконавчий директор Фонду) та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;

затверджує Положення про експертні ради Українського культурного фонду;

погоджує звіт Дирекції Фонду щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Українського культурного фонду;

погоджує порядок проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації;

схвалює рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджені Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;

затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;

погоджує річний звіт про діяльність Українського культурного фонду;

виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.

Засідання Наглядової ради Фонду проводяться за потреби, але не менше чотирьох разів на рік. Засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Фонду за його власною ініціативою, ініціативою Виконавчого директора Фонду або за наполяганням не менше однієї третини загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону. Засідання Наглядової ради Фонду з метою визначення вперше кандидатур на посаду Голови Фонду скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв. Порядок підготовки і проведення засідань Наглядової ради Фонду визначається Регламентом Наглядової ради Фонду.

Засідання Наглядової ради Фонду є правомочним за присутності не менше двох третин загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону.

2. Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:

організовує засідання Наглядової ради Фонду та головує на них;

розподіляє обов’язки між членами Наглядової ради Фонду;

координує роботу Наглядової ради Фонду;

вносить на розгляд Наглядової ради Фонду проект Регламенту Наглядової ради Фонду та пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Наглядової ради Фонду;

виконує інші повноваження, передбачені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Наглядової ради Фонду.

У разі відсутності Голови Наглядової ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради Фонду, уповноважений на це Наглядовою радою Фонду у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.

Стаття 8. Дирекція Фонду

1. Дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим і розпорядчим органом Українського культурного фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду.

2. Дирекція Фонду складається з членів Дирекції Українського культурного фонду (далі - член Дирекції Фонду), трудовий договір з якими укладається у формі контракту в порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.

Контракт з членом Дирекції Фонду (крім Виконавчого директора Фонду) укладається Виконавчим директором Фонду.

Кількісний склад і структура Дирекції Фонду визначаються Наглядовою радою Фонду за поданням Виконавчого директора Фонду. Виконавчий директор Фонду входить до складу Дирекції Фонду за посадою.

На члена Дирекції Фонду поширюються норми щодо фінансового контролю, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

3. Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.

Контракт з обраним Виконавчим директором Фонду укладається в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, строком на три роки з можливістю дострокового розірвання контракту у разі прийняття такого рішення не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 6 цього Закону.

Повноваження Виконавчого директора Фонду припиняються достроково без додержання процедури, зазначеної в абзаці другому цієї частини, у разі непроходження ним перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Одна й та сама особа не може бути обрана Виконавчим директором Фонду більш як три рази поспіль.

4. Виконавчий директор Фонду здійснює такі повноваження:

організовує та здійснює управління поточною діяльністю Українського культурного фонду;

забезпечує моніторинг реалізації проектів, що здійснюються за підтримки Українського культурного фонду;

приймає рішення про відсторонення експерта від участі в експертному відборі проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за наявності конфлікту інтересів;

звертається до Голови Наглядової ради Фонду з пропозицією про проведення засідання Наглядової ради Фонду;

виконує інші повноваження відповідно до цього Закону, Положення про Український культурний фонд та Регламенту Дирекції Фонду.

Стаття 9. Повноваження Дирекції Фонду

1. Дирекція Фонду здійснює такі повноваження:

готує, схвалює та подає на затвердження Наглядовій раді Фонду пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Українського культурного фонду;

подає на погодження Наглядовій раді Фонду річний звіт про діяльність Українського культурного фонду та його річну фінансову звітність;

погоджує рішення експертних рад Українського культурного фонду (далі - експертні ради Фонду) щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів;

подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;

погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів;

забезпечує підтримку реалізації проектів відповідно до погоджених Дирекцією Фонду та схвалених Наглядовою радою Фонду (з дотриманням умови, визначеної абзацом одинадцятим частини першої статті 7 цього Закону) рішень експертних рад Фонду, а також здійснює моніторинг реалізації таких проектів;

розробляє проекти Регламенту Дирекції Фонду та Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі - Положення про експертні ради Фонду) і подає їх на затвердження Наглядовій раді Фонду;

затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду;

визначає порядок створення і ведення реєстру проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку;

розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Українського культурного фонду;

визначає критерії відбору та затверджує за погодженням Наглядової ради Фонду порядок проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації;

виконує інші повноваження, визначені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Дирекції Фонду.

Розділ 3 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Стаття 10. Склад та порядок формування експертних рад Фонду

1. Персональний склад експертних рад Фонду формується за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у порядку, визначеному Положенням про експертні ради Фонду, та затверджується Дирекцією Фонду.

2. У Положенні про експертні ради Фонду визначаються вимоги до кандидатів до складу експертних рад Фонду, критерії їх добору, процедура та порядок проведення конкурсу з добору експертів.

3. У конкурсі з добору експертів не можуть брати участь члени органів управління та працівники Українського культурного фонду.

4. Результати конкурсу з добору експертів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду у вигляді рейтингового списку осіб, які брали участь у конкурсі з добору експертів.

5. Звіт Дирекції Фонду щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Фонду подається Наглядовій раді Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.

6. Експерти, які проводять конкурсний відбір проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, зобов’язані повідомити про конфлікт інтересів, що виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, затвердженому Наглядовою радою Українського культурного фонду.

Стаття 11. Працівники Українського культурного фонду

1. Структура та штатна чисельність Українського культурного фонду затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

2. Працівником Українського культурного фонду не може бути призначена особа:

яка за рішенням суду визнана недієздатною;

яка має судимість за вчинення злочину, не зняту чи не погашену в установленому законом порядку;

на яку протягом останнього року перед днем працевлаштування було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

3. Прийняття на роботу працівників Українського культурного фонду здійснюється в порядку, визначеному трудовим законодавством України.

4. Працівники Українського культурного фонду не є державними службовцями.

Стаття 12. Діяльність Українського культурного фонду, пов’язана з підтримкою проектів

1. Основною діяльністю Українського культурного фонду є діяльність, пов’язана з підтримкою проектів. Види підтримки проектів та механізми реалізації такої підтримки визначаються Положенням про Український культурний фонд. Рішення про підтримку Українським культурним фондом реалізації конкретного проекту та пропозиції щодо виду, умов та обсягів такої підтримки подаються на погодження Дирекції Фонду відповідною експертною радою Фонду у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку.

Український культурний фонд здійснює відбір та моніторинг реалізації проектів відповідно до розробленого та затвердженого Дирекцією Фонду порядку проведення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації.

2. Обов’язковою умовою завершення будь-якого проекту, реалізованого за підтримки Українського культурного фонду, є публічне представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Розділ 4 
ФІНАНСОВЕ ТА МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Стаття 13. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду

1. Джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:

кошти державного бюджету;

добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік окремим рядком.

2. Майно Українського культурного фонду формується з рухомого та нерухомого майна, закріпленого за Українським культурним фондом на праві оперативного управління.

Стаття 14. Використання коштів Українського культурного фонду

1. Кошти Українського культурного фонду використовуються виключно на:

підтримку проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;

забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел.

2. Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року, враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій з уповноваженими представниками таких громад.

Розділ 5 
ПІДЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ

Стаття 15. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду

1. Український культурний фонд підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та громадськості.

2. Український культурний фонд щороку, не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і представляє громадськості річний звіт про свою діяльність разом з останнім звітом Рахункової палати, наданим за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, та інформацією про стан виконання відповідного звіту Рахункової палати. Одночасно з поданням річного звіту Український культурний фонд розміщує такий звіт на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Дирекція Фонду щороку, не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, складає і подає на розгляд Наглядової ради Фонду звіт про діяльність Українського культурного фонду за звітний рік, перелік проектів, що реалізовувалися у звітному році за підтримки Українського культурного фонду чи перебувають у стані реалізації, та детальну інформацію про такі проекти, річну фінансову звітність, останній звіт Рахункової палати, наданий за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, разом з інформацією про стан виконання відповідного звіту Рахункової палати.

4. Аудит діяльності Українського культурного фонду проводиться один раз на три роки аудиторською компанією, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається за результатами тендеру Наглядовою радою Фонду. Одна й та сама аудиторська компанія не може проводити аудит діяльності Українського культурного фонду більше двох разів поспіль.

За рішенням Наглядової ради Фонду або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, аудит діяльності Українського культурного фонду може проводитися більш як один раз на три роки, але не більше одного разу на рік.

Розділ 6 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці з дня набрання ним чинності, крім другого речення абзацу третього частини першої статті 14, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2018 року.

2. Представники до складу Наглядової ради Українського культурного фонду визначаються в місячний строк з дня опублікування цього Закону і набувають повноважень з дня введення в дію цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

вжити в установленому порядку заходів для забезпечення фінансування реалізації процедур, необхідних для створення та функціонування Українського культурного фонду;

забезпечити затвердження Положення про Український культурний фонд та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити до дня введення в дію цього Закону:

проведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, процедур, необхідних для обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань у порядку, визначеному цим Законом;

створення необхідних умов для функціонування Українського культурного фонду, в тому числі забезпечити Український культурний фонд відповідним службовим приміщенням та створити офіційний веб-сайт Українського культурного фонду.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
23 березня 2017 року 
№ 1976-VIII


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: pekach (24.04.2017)
Просмотров: 1319
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar