Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ №1644-VII від 14.08.2014 р. Про санкції (Закон Украины о санкциях)


Текст українською:

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про санкції

Верховна Рада України,

виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України,

заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим,

усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод,

прийняла такий Закон:

Стаття 1. Суверенне право України на захист

1. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

2. Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

3. Застосування санкцій не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Стаття 2. Правова основа застосування санкцій

1. Правову основу застосування санкцій становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, рішення Ради національної безпеки та оборони України, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

1. Підставами для застосування санкцій є:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй;

3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;

4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об'єднаних Націй.

2. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.

3. Підставою для застосування санкцій також є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб'єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.

Стаття 4. Види санкцій

1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

8) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

9) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

10) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

14) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

15) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;

16) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

17) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

18) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

19) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

20) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

21) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

22) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

23) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

24) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

25) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

2. Санкції згідно з цим Законом не є заходами захисту прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, порядок та умови застосування яких регулюються спеціальним законом.

Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій

1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

2. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), передбачених пунктами 1 - 5, 13 - 15, 17 - 19, 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є обов'язковим до виконання.

3. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 - 21, 23 - 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

4. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція згідно з цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.

5. Рішення щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово.

6. Рішення про внесення змін до санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, за власною ініціативою або на підставі пропозицій органів державної влади, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 серпня 2014 року
N 1644-VII

 

Текст на русском языке:

ЗАКОН УКРАИНЫ

 

О санкциях

 

Верховная Рада Украины

 

исходя из положений Конституции Украины, Декларации о государственном суверенитете Украины и общепризнанных международных норм и правил

 

констатируя, что приоритетами национальных интересов Украины являются, в частности, гарантирование конституционных прав и свобод человека и гражданина, защита государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, недопущения вмешательства во внутренние дела Украины, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины

 

заявляя, что прямое или опосредствованное вмешательство во внутренние и внешние дела Украины под любым предлогом является недопустимым

 

осознавая потребность неотложного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, включая враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, задания вреда жизни и здоровью населения, захвата заложников, экспроприацию собственности государства, физических и юридических лиц, задания имущественных потерь и создания препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод

 

приняла такой Закон:

 

Статья 1. Суверенное право Украины на защиту

 

1. С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращение нарушения, возобновление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства могут применяться специальные экономические и другие ограничительные мероприятия (дальше - санкции).

 

2. Санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица - нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность.

 

3. Применение санкций не исключает применения других мероприятий защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, ее экономической самостоятельности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

 

Статья 2. Правовая основа применения санкций

 

1. Правовую основу применения санкций представляют Конституция Украины, международные договоры Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, законы Украины, нормативные акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины, решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, соответствующие принципы и нормы международного права.

 

Статья 3. Основания и принципы применения санкций

 

1. Основаниями для применения санкций являются:

 

1) действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или о потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности, задания имущественных потерь, создания препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод;

 

2) резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

 

3) решения и регламенты Совета Европейского Союза;

 

4) факты нарушений Общей декларации прав человека, Устава Организации Объединенных Наций.

 

2. Применение санкций основывается на принципах законности, прозрачности, объективности, соответствия цели и эффективности.

 

3. Основанием для применения санкций также является совершение иностранным государством, иностранным юридическим лицом, юридическим лицом, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица - нерезидента, иностранцем, лицом без гражданства, а также субъектами, которые осуществляют террористическую деятельность, действий, отмеченных в пункте 1 части первой настоящей статьи, относительно другого иностранного государства, граждан или юридических лиц последней.

 

Статья 4. Виды санкций

 

1. Видами санкций по закону этим являются:

 

1) блокирование активов - временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом;

 

2) ограничения торговых операций;

 

3) ограничения, частичное или полное прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины;

 

4) предотвращения выведению капиталов за пределы Украины;

 

5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

 

6) аннулирования или остановки лицензий и других разрешений, получение(наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на пользование недрами;

 

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредствовано контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

 

8) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

 

9) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

 

10) запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится у собственности иностранного государства, а также государственных закупок у других субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют продажу товаров, работ, услуг происхождением с иностранного государства, к которому применены санкции по закону этим;

 

11) запрет или ограничение захода иностранных не военных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов к воздушному пространству Украины или осуществления посадки на территории Украины;

 

12) полный или частичный запрет совершения правовых сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции по закону этим;

 

13) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

 

14) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоза из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных денег по платежным карточкам, эмитированным резидентам иностранного государства;

 

15) запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства;

 

16) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и больше процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или ее деятельность;

 

17) ввод дополнительных мероприятий в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

 

18) прекращение действия торговых соглашений, общих проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

 

19) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

 

20) прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

 

21) отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применения других запретов въезда на территорию Украины;

 

22) прекращения действия международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

 

23) аннулирования официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

 

24) лишения государственных наград Украины, других форм отмечания;

 

25) другие санкции, которые отвечают принципам их приложения, установленным данным Законом.

 

2. Санкции по закону этим не являются мероприятиями защиты прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности, порядок и условия применения которых регулируются специальным законом.

 

Статья 5. Применение, отмена и внесение изменений к санкциям

 

1. Предложения относительно применения, отмены и внесения изменений к санкциям выносятся на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины, Национальным банком Украины, Службой безопасности Украины.

 

2. Решение относительно применения, отмены и внесения изменений к санкциям относительно иностранного государства или неопределенного круга лиц определенного вида деятельности(секторные санкции), предусмотренных пунктами 1 - 5, 13 - 15, 17 - 19, 25 части первой статьи 4 данного Закона, принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом Президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа Президента Украины постановлением Верховной Рады Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления Верховной Рады Украины и является обязательным к выполнению.

 

3. Решение относительно применения, отмены и внесения изменений к санкциям относительно отдельных иностранных юридических личностей, юридических лиц, которые находятся под контролем иностранного юридического лица или физического лица - нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность(персональные санкции), предусмотренных пунктами 1 - 21, 23 - 25 части первой статьи 4 данного Закона, принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания указа Президента Украины и является обязательным к выполнению.

 

4. Прекращение действия международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, как санкция по закону этим осуществляется Верховной Радой Украины по предоставлению Президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы.

 

5. Решение относительно применения санкций должно содержать срок их приложения, кроме случаев применения санкций, которые приводят к прекращению прав, и другим санкциям, которые по содержанию не могут применяться временно.

 

6. Решение о внесении изменений к санкциям принимается органом, который принял решение об их приложении в соответствии с данным Законом, по собственной инициативе или на основании предложений органов государственной власти, отмеченных в части первой настоящей статьи.

 

7. Решение об отмене санкций принимается органом, который принял решение об их приложении в соответствии с данным Законом, в случае, если применение санкций привело к достижению цели их приложение.

 

Статья 6. Заключительные положения

 

1. Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

 

2. Законы и другие нормативно-правовые акты Украины действуют в части, что не противоречит данному Закону.

 

Президент Украины

П. ПОРОШЕНКО

г. Киев

14 августа 2014 года

N 1644 - VII


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (23.09.2015)
Просмотров: 1904 | Теги: донбасс, санкции, ато, Закон Украины, россия, Рф
Всего комментариев: 0
avatar