Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ №183-VIII від 11.02.2015. Про відкритість використання публічних коштів (Закон Об открытости использования публичных средств)


Текст українською:

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про відкритість використання публічних коштів

Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів та сфера застосування Закону

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування - страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

2) публічні кошти - кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний фонд), фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також кошти суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності;

3) суб'єкти господарювання державної і комунальної власності (далі - підприємства) - підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств.

2. Терміни "бюджетне асигнування", "бюджетне призначення", "бюджетна програма", "головний розпорядник бюджетних коштів", "розпорядник бюджетних коштів" і "одержувач бюджетних коштів" вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, термін "кошти Пенсійного фонду" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", термін "кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування" - у значенні, наведеному в законах про окремі види загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Цей Закон поширюється на відносини, пов'язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами, Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

Стаття 2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів

1. Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним.

3. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення, здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.

Стаття 3. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення

1. Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за встановленими законодавством України формами та має містити такі відомості:

1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів:

розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;

обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення;

2) у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності:

підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг;

відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору);

відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності).

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення;

3) у разі використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду:

підприємство, установа, організація (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), що використовує кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду;

обсяги надходжень та витрат, затверджені на відповідний рік;

обсяги надходжень та витрат за звітний період;

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);

кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

2. Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами:

1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;

2) інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності;

3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду;

4) інформація про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. На єдиному веб-порталі використання публічних коштів у режимі реального часу оприлюднюється також інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку. Порядок оприлюднення зазначеної інформації визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Інформація на єдиному веб-порталі використання публічних коштів оприлюднюється у спосіб, що забезпечує вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється також шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів), організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Стаття 4. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення:

1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

2. У разі вчинення порушень, зазначених у частині першій цієї статті, з вини суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, відповідальність несе керівник такого уповноваженого суб'єкта.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини першої статті 212 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "законами України "Про доступ до публічної інформації" доповнити словами "Про відкритість використання публічних коштів";

2) у статтю 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 148, N 41, ст. 551; 2014 р., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883) включити частину третю такого змісту:

"3. Замовник зобов'язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту про результати здійснення закупівель затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею";

3) частину першу статті 4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883) викласти в такій редакції:

"1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, складеного за формою, затвердженою уповноваженим органом. Річний план складається з основного плану, що містить перелік закупівель, за якими будуть проводитися процедури закупівлі, та з додатка, в якому зазначаються закупівлі, що здійснюватимуться без проведення процедур закупівлі відповідно до закону. Річний план, зміни до нього надсилаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

вжити вичерпних заходів для створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

затвердити порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

прийняти рішення про визначення суб'єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
11 лютого 2015 року
N 183-VIII

 

Текст на русском:

ЗАКОН УКРАИНЫ

Об открытости использования публичных средств

 

Данный Закон определяет условия и порядок обеспечения доступа к информации об использовании публичных средств распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, субъектами ведения хозяйства государственной и коммунальной собственности, фондами общеобязательного государственного социального страхования.

 

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Статья 1. Определение терминов и область применения Закона

 

1. В данном Законе нижеприведены сроки употребляются в таком значении:

 

1) средства общеобязательного государственного социального страхования - страховые взносы, бюджетные поступления и средства из других источников, которые приходят для осуществления общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с законом;

 

2) публичные средства - средства государственного бюджета, бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов, кредитные ресурсы, предоставленные под государственные и местные гарантии, средства Национального банка Украины, государственных банков, государственных целевых фондов, Пенсионного фонда Украины (дальше - Пенсионный фонд), фондов общеобязательного государственного социального страхования, а также средства субъектов ведения хозяйства государственной и коммунальной собственности, полученные ими от их хозяйственной деятельности;

 

3) субъекты ведения хозяйства государственной и коммунальной собственности(дальше - предприятия) - предприятия, образованные в установленном порядке органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым или органами местного самоуправления и уполномочены на получение государственных средств, взятия за ними обязательств и осуществления платежей, в том числе государственные, казенные, коммунальные предприятия, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых государственная или коммунальная часть акций(частей, паев) превышает 50 проценты, их дочерние предприятия, а также предприятия, хозяйственные общества, в уставном капитале каких 50 и больше проценты принадлежат государственным, в том числе казенным, коммунальным предприятиям и хозяйственным обществам, в уставном капитале которых государственная или коммунальная часть акций(частей, паев) превышает 50 проценты, объединения таких предприятий.

 

2. Термины "бюджетное ассигнование", "бюджетное назначение", "бюджетная программа", "главный распорядитель бюджетных средств", "распорядитель бюджетных средств" и "получатель бюджетных средств" употребляются в значениях, приведенных в Бюджетном кодексе Украины, термин "средства Пенсионного фонда", - в значении, приведенном в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", термин "средства общеобязательного государственного социального страхования", - в значении, приведенном в законах об отдельных видах общеобязательного государственного социального страхования.

 

3. Данный Закон распространяется на отношения, связанные с подготовкой и обнародованием распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, предприятиями, Национальным банком Украины, государственными банками, государственными целевыми фондами, а также фондами общеобязательного государственного социального страхования и органами Пенсионного фонда информации о запланированном и фактическом использовании публичных средств.

 

Статья 2. Единый веб-портал использования публичных средств

 

1. Информация, которая оглашается по закону этим, готовится распорядителями и получателями средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов, органами Пенсионного фонда, предприятиями, а также фондами общеобязательного государственного социального страхования и подается ими для обнародования на едином веб-портале использования публичных средств.

 

Ответственность за недостоверность и неполноту информации, обнародованной по закону этим, несут руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования.

 

Сведения, которые оглашаются по закону этим, должны быть полными, правдивыми, точными и реально отображать фактические данные состоянием на соответствующую дату или за соответствующий период времени.

 

2. Единый веб-портал использования публичных средств является официальным государственным информационным ресурсом в сети Интернет, на котором оглашается информация по закону этим. Доступ к информации, обнародованной на едином веб-портале использования публичных средств, является свободным и безоплатным.

 

3. Администрирование единого веб-портала использования публичных средств и утверждения форм, за которыми предоставляется информация о запланированном и фактическом использовании публичных средств для обнародования, осуществляется субъектом, уполномоченным Кабинетом Министров Украины. Порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств утверждается Кабинетом Министров Украины.

 

4. Финансирование расходов на содержание единого веб-портала использования публичных средств осуществляется за счет государственного бюджета.

 

Статья 3. Содержание информации об использовании публичных средств, которое подлежит обнародованию, и сроках ее обнародования

 

1. Информация об использовании публичных средств, которое подлежит обнародованию, предоставляется за установленными законодательством Украины формами и должен содержать такие сведения:

 

1) в случае использования средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов :

 

распорядитель(получатель) бюджетных средств(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя);

 

главный распорядитель бюджетных средств(наименование, местонахождение, фамилию, имя и отчество руководителя);

 

объемы бюджетных назначений та/або бюджетных ассигнований на соответствующий бюджетный период - всего и в разрезе бюджетных программ;

 

объемы проведенных расходов бюджета и предоставленных кредитов из бюджета за отчетный период - всего и в разрезе бюджетных программ(при этом отмечаются также виды и объемы соответствующих поступлений относительно средств специального фонда бюджета);

 

информация о заключенных за отчетный период договоры(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), количество закупленного товара, работ та/або услуг, проведенная процедура закупки или обоснования ее отсутствия с ссылкой на закон, объем платежей по договору в отчетном периоде, срок действия договора);

 

информация о состоянии выполнения договоров, заключенных в предыдущие отчетные периоды, со всеми дополнениями, которые есть их неотъемлемой частью(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), процедура закупки или обоснования ее отсутствия с ссылкой на закон, объем платежей по договору в отчетном периоде, наличие или отсутствие претензий и штрафных санкций, которые возникли в результате выполнения договора, акты выполнения договора(акты оказанных услуг, принятия-передачи, выполненных работ) при наличии);

 

количество служебных командировок, в том числе с указанием количества заграничных командировок, общий объем командировочных расходов служебные, в том числе с указанием объема командировочных расходов заграничные.

 

Информация, отмеченная в этом пункте, оглашается ежеквартально, не пізніш как за 35 дни после окончания отчетного квартала, и хранится в режиме свободного доступа в течение трех лет со дня обнародования;

 

2) в случае использования средств предприятий, полученных ими от их хозяйственной деятельности, :

 

предприятие(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя);

 

орган управления имуществом предприятия(наименование, местонахождение, фамилию, имя и отчество руководителя);

 

объем платежей по договорам за отчетный период - в разрезе товаров, работ и услуг;

 

сведения о договорах, заключенных за отчетный период, общая стоимость которых превышает 1 миллион гривен(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), срок действия договора);

 

сведения о состоянии выполнения договоров, заключенных за предыдущие отчетные периоды, которые продолжают выполняться, общая стоимость которых превышает 1 миллион гривен(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), объем платежей по договору в отчетном периоде, наличие или отсутствие претензий и штрафных санкций, которые возникли в результате выполнения договора, акты выполнения договора(акты оказанных услуг, принятия-передачи, выполненных работ) при наличии).

 

Информация, отмеченная в этом пункте, оглашается ежегодно, не позже 31 января года, следующего за отчетным годом, и хранится в режиме свободного доступа в течение трех лет со дня обнародования;

 

3) в случае использования средств общеобязательного государственного социального страхования и средств Пенсионного фонда :

 

предприятие, учреждение, организация(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), которая использует средства общеобязательного государственного социального страхования та/або средства Пенсионного фонда;

 

объемы поступлений и расходов, утвержденные на соответствующий год;

 

объемы поступлений и расходов за отчетный период;

 

информация о заключенных за отчетный период договоры(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), проведенная процедура закупки или обоснования ее отсутствия с ссылкой на закон, объем платежей по договору в отчетном периоде, срок действия договора);

 

информация о состоянии выполнения договоров(предмет договора, исполнитель(наименование, идентификационный код юридического лица, местонахождения, фамилию, имя и отчество руководителя), стоимость договора, цена за единицу(при наличии), проведенная процедура закупки или обоснования ее отсутствия с ссылкой на закон, объем платежей по договору в отчетном периоде, наличие или отсутствие претензий и штрафных санкций, которые возникли в результате выполнения договора, акты выполнения договора(акты оказанных услуг, принятия-передачи, выполненных работ) при наличии);

 

количество служебных командировок, в том числе с указанием количества заграничных командировок, общий объем командировочных расходов служебные, в том числе с указанием объема командировочных расходов заграничные.

 

Информация, отмеченная в этом пункте, оглашается ежеквартально, не пізніш как за 35 дни после окончания отчетного квартала, и хранится в режиме свободного доступа в течение трех лет со дня обнародования.

 

2. Информация, отмеченная в настоящей статье, оглашается на едином веб-портале использования публичных средств безвозмездно и отдельно за такими разделами:

 

1) информация об использовании средств государственного и местных бюджетов;

 

2) информация об использовании средств предприятий, полученных ими от их хозяйственной деятельности;

 

3) информация об использовании средств Пенсионного фонда;

 

4) информация об использовании средств общеобязательного государственного социального страхования.

 

3. На едином веб-портале использования публичных средств в режиме реального времени оглашается также информация о платежных трансакциях на едином казначейском счете. Порядок обнародования отмеченной информации определяется Кабинетом Министров Украины.

 

4. Информация на едином веб-портале использования публичных средств оглашается в способ, который обеспечивает свободный безоплатный доступ к ней, возможность анонимного пересмотра, копирования и распечатки информации.

 

Информация, отмеченная в настоящей статье, оглашается также путем размещения на едином веб-портале использования публичных средств в виде наборов данных(электронных документов), организованных в формате, что позволяет их автоматизированное обрабатывание электронными средствами(машинозчитування) с целью повторного использования.

 

Статья 4. Ответственность за нарушение требований данного Закона

 

1. Ответственность за нарушение требований данного Закона несут руководители распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов, предприятий, органов Пенсионного фонда, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования. Отмеченные лица несут ответственность за такие нарушения:

 

1) необнародование информации в соответствии с данным Законом;

 

2) обнародования недостоверной, неточной или неполной информации;

 

3) несвоевременное обнародование информации.

 

2. В случае совершения нарушений, отмеченных в части первой настоящей статьи, по вине субъекта, уполномоченного Кабинетом Министров Украины на администрирование единого веб-портала использования публичных средств, ответственность несет руководитель такого уполномоченного субъекта.

 

Раздел II

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Данный Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

 

2. До приведения законодательства Украины в соответствие с данным Законом акты законодательства Украины применяются в части, что не противоречит данному Закону.

 

3. Внести изменения к таким законодательным актам Украины :

 

1) абзац первый части первой статьи 212 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях  (Ведомости Верховной Рады УССР, в 1984 г., приложение к N 51, ст. 1122) после слов "законами Украины "О доступе к публичной информации" дополнить словами "Об открытости использования публичных средств";

 

2) в статью 4 Закона Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2013 г., N 17, ст. 148, N 41, ст. 551; в 2014 г., N 22, ст. 781, N 24, ст. 883) включить часть третью такого содержания :

 

"3. Заказчик обязан по результатам осуществления закупок, предусмотренных частью первой настоящей статьи, обнародовать на веб-портале Уполномоченного органа до 31 января следующего за отчетным году годовой отчет о результатах осуществления закупок. Форма отчета о результатах осуществления закупок утверждается Уполномоченным органом с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей";

 

3) часть первую статье 4 Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2014 г., N 24, ст. 883) изложить в такой редакции:

 

"1. Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом, составленным за формой, утвержденной уполномоченным органом. Годовой план состоит из основного плана, который содержит перечень закупок, за которыми будут проводиться процедуры закупки, и из дополнения, в котором отмечаются закупки, которые будут осуществляться без проведения процедур закупки в соответствии с законом. Годовой план, изменения к нему посылаются к органам, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, или обслуживающему банку по месту обслуживания заказчика в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения".

 

4. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования данного Закона :

 

принять исчерпывающие меры для создания и функционирования единого веб-портала использования публичных средств;

 

утвердить порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств;

 

принять решение об определении субъекта, уполномоченного администрировать единый веб-портал использования публичных средств;

 

подать Верховной Раде Украины предложения относительно внесения изменений к законам, которые выплывают из данного Закона;

 

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;

 

обеспечить приведение нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным Законом.

 

 

 

Президент Украины

П. ПОРОШЕНКО

г. Киев

11 февраля 2015 года

N 183 - VIII

 


Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (02.09.2015)
Просмотров: 4584
Всего комментариев: 0
avatar