Главная » Статьи » Законы Украины / Закони України

ЗУ № 665-VIII від 03.09.2015. Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2000 р., N 5, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 39; 2013 р., N 8, ст. 76, N 41, ст. 550, N 42, ст. 586; 2014 р., N 4, ст. 61, N 36, ст. 1192) такі зміни:

1) у статті 4:

у частині першій:

в абзаці другому слова "другому, третьому, п'ятому" замінити словами "другому - п'ятому";

в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці";

абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних";

у частині четвертій:

абзац п'ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна";

після абзацу шістнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:

характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку;

техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим;

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова і цифру "об'єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, та" виключити;

абзац другий виключити;

2) частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п'ятому цієї частини".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 вересня 2015 року
N 665-VIII

На русском языке:

ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности"
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Внести в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1998 г., N 34, ст. 228; 2000 г., N 5, ст. 35; 2001 г., N 9, ст. 39; 2013 г., N 8, ст. 76, N 41, ст. 550, N 42, ст. 586; 2014 г., N 4, ст. 61, N 36, ст. 1192) следующие изменения:
 
1) в статье 4: в части первой: в абзаце втором слова "втором, третьем, пятом" заменить словами "втором - пятом";
в абзаце третьем слова "в абзацах четвертом и" заменить словами "в абзаце";
абзац седьмой части третьей после слова "возведенных" дополнить словами "и/или приобретенных";
в части четвертой: абзац пятый после слов "недвижимого имущества" дополнить словами "и/или другого отдельного индивидуально определенного имущества";
после абзаца шестнадцатого дополнить тремя новыми абзацами такого содержания: "К предложениям о передаче другого отдельного индивидуально определенного имущества предприятий прилагаются: характеристика имущества и выписка о его стоимости по данным бухгалтерского учета;
технико-экономическое обоснование обеспечения эффективного использования такого имущества по целевому назначению с определением объемов и источников финансирования расходов на его содержание".В связи с этим абзац семнадцатый считать абзацем двадцатым;
в части пятой: в абзаце первом слова и цифру "объектов, определенных в абзаце четвертом части первой статьи 2 настоящего Закона, и" исключить; абзац второй исключить;
2) часть первую статьи 7 после абзаца тринадцатого дополнить новым абзацем такого содержания:
"отдельное индивидуально определенное имущество предприятий (кроме недвижимого имущества) для использования органами местного самоуправления и учреждениями, указанными в абзаце пятом настоящей части".
В связи с этим абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
 
2. Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
 
Президент Украины
П. ПОРОШЕНКО
м. Киев
3 сентября 2015 года
N 665-VIII

Нравится? Лайкни!Категория: Законы Украины / Закони України | Добавил: yurist-online (30.09.2015)
Просмотров: 793 | Теги: Закон України, внесення змін
Всего комментариев: 0
avatar