Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Типова інструкція керівника апарату місцевого загального суду
[ Скачать с сервера (47.0 Kb) ] 10.06.2015, 21:19


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КЕРІВНИКА АПАРАТУ МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція керівника апарату місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг функціональних обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду керівника апарату місцевого загального суду (далі - керівник апарату).

 

1.2. Керівник апарату очолює апарат місцевого загального суду (далі - суд) та здійснює безпосереднє керівництво його діяльністю. Правовий статус керівника апарату визначається Законами України "Про судоустрій України" та "Про державну службу".

 

1.3. Керівник апарату призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови місцевого суду за попереднім погодженням з відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

1.4. На посаду керівника апарату призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років.

 

1.5. Керівник апарату свої функціональні обов'язки виконує під керівництвом голови суду та безпосередньо йому підпорядковується (а також виконуючому його обов'язки заступнику) і координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

 

1.6. Керівникові апарату безпосередньо підпорядковані помічник голови, помічник заступника (помічники заступників) голови суду та помічники суддів, секретарі судового засідання, консультанти, старший секретар суду, завідувач архіву (архіваріус), завідувач господарством, бібліотекар, водії, інші працівники відповідно до підпорядкованості за посадами штатного розпису суду, за наказом голови суду - старший судовий розпорядник та судові розпорядники.

 

1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби керівник апарату керується рекомендаціями Головного управління державної служби України, Мінпраці та соціальної політики та Пенсійного фонду України.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

 

2.2. Взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової адміністрації відповідної області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон", іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.

 

2.3. Організовує ведення діловодства в суді відповідно до Інструкції з діловодства.

 

2.4. Організовує складання проектів планів роботи суду, погоджує їх, організовує контроль за ходом їх виконання.

 

2.5. Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.

 

2.6. За дорученням голови суду проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій тощо.

 

2.7. Організовує спільну роботу працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду.

 

2.8. Здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом.

 

2.9. Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності.

 

2.10. Організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису і кошторису витрат на утримання суду.

 

2.11. Подає на розгляд голови суду пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.

 

2.12. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті суду.

 

2.13. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення.

 

2.14. Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді.

 

2.15. Вносить пропозиції голові суду з кадрових питань, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.

 

2.16. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов'язків і завдань.

 

2.17. Організовує роботу з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату суду, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів.

 

2.18. Уживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування.

 

2.19. Здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку.

 

2.20. За наказом голови суду контролює роботу служби судових розпорядників, а за відсутності у суді посади старшого судового розпорядника - забезпечує організацію судового процесу.

 

2.21. Забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду.

 

2.22. Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

2.23. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду.

 

2.24. Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.

 

2.25. Виконує інші доручення голови суду.

 

3. Права

 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

 

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

 

3.3. За дорученням голови суду представляти суд в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень.

 

3.4. Вести ділове листування з органами системи Державної судової адміністрації, органами та установами судової системи, іншими державними органами, установами і організаціями у межах своєї компетенції.

 

3.5. У встановленому порядку готувати запити, клопотання, звернення тощо з питань, що стосуються діяльності апарату суду і належать до його повноважень.

 

3.6. Вносити пропозиції голові суду щодо удосконалення діяльності суду, з питань кадрової роботи, із забезпечення діяльності працівників апарату суду.

 

3.7. Проводити службові наради з питань, що належать до його повноважень.

 

3.8. Брати участь у засіданнях колегії територіального управління Державної судової адміністрації відповідної області, бути призначеним до складу колегії цього управління, а також брати участь у нарадах, засіданнях робочих груп тощо з питань організації діяльності апарату судів, що проводяться територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Керівник апарату несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на апарат суду завдань.

 

4.2. Відповідно до законодавства України несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує місцевий суд, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | Теги: посадова, типова інструкція, місцевий, загальний суд, керівник апарату
Просмотров: 1281 | Загрузок: 169
Всего комментариев: 0
avatar