Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №102 від 08.02.2017. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2017  № 102

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 березня 2017 р. 
за № 275/30143

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС

Відповідно до статей 8, 10, 14, 16, 17, 21 Закону України «Про судову експертизу» та статті 29 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», з метою належної організації роботи з атестації судових експертів Експертної служби МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 грудня 2011 року № 923 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 року за № 288/20601 (із змінами).

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС (Федотов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України 
08.02.2017 № 102

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
01 березня 2017 р. 
за № 275/30143

ПОЛОЖЕННЯ 
про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає:

1) організаційно-правові засади діяльності, функції та порядок формування Експертно-кваліфікаційної комісії МВС (далі - ЕКК);

2) порядок та умови присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта та (або) кваліфікаційного класу працівникам Експертної служби МВС (далі - Експертна служба);

3) порядок та умови припинення діяльності працівників Експертної служби як судових експертів;

4) порядок розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судових експертів Експертної служби;

5) порядок видачі свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, його дубліката та заміни свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта.

2. У своїй діяльності ЕКК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами МВС України, у тому числі цим Положенням.

3. Працівники Експертної служби, які претендують на присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, повинні відповідати вимогам Закону України «Про судову експертизу».

4. Порядок присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судових експертів працівникам Експертної служби МВС визначається Міністерством внутрішніх справ України.

ІІ. Завдання, порядок формування та організація роботи ЕКК

1. ЕКК є колегіальним органом МВС з атестації працівників Експертної служби.

2. Організаційне, матеріально-технічне, фінансове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності ЕКК здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС (далі - ДНДЕКЦ).

ЕКК має печатку зі своїм найменуванням (додаток 1), інші необхідні для здійснення покладених на неї завдань штампи, бланки.

3. ЕКК відповідно до покладених на неї завдань розглядає питання щодо працівників Експертної служби про:

1) присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта;

2) припинення діяльності як судового експерта;

3) присвоєння чи позбавлення кваліфікаційного класу судового експерта;

4) дисциплінарну відповідальність судового експерта.

4. Формою роботи ЕКК є засідання.

5. Засідання ЕКК з розгляду питань про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта проводяться згідно з планом-рознарядкою на стажування, присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби (далі - план-рознарядка), який складається щопівроку на підставі пропозицій керівників підрозділів Експертної служби і може включати виїзні засідання ЕКК, організація яких здійснюється на базі підрозділів Експертної служби.

Порядок складання плану-рознарядки визначається окремим наказом Експертної служби.

У разі необхідності для розгляду питань про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта засідання ЕКК можуть проводитися позапланово.

Для розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судового експерта проводяться спеціальні засідання ЕКК.

6. Засідання ЕКК з розгляду питання про присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта працівникам Експертної служби проводиться за потреби на підставі пропозицій керівників підрозділів Експертної служби.

7. У засіданнях ЕКК бере участь її постійний та змінний склад.

8. Постійний склад ЕКК затверджується Міністром внутрішніх справ України.

До постійного складу ЕКК входять голова ЕКК, заступники голови ЕКК, члени ЕКК, фахівець з процесуальних питань судової експертизи та секретар ЕКК.

9. Голова ЕКК, заступники голови ЕКК, члени постійного складу ЕКК, фахівець з процесуальних питань судової експертизи та секретар ЕКК, визначені наказом Міністерства  внутрішніх справ України, незалежно від зміни посад у МВС виконують свої функції до призначення нового складу ЕКК у встановленому порядку.

10. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду ЕКК, а також діловодство ЕКК покладаються на секретаря ЕКК. Функціональні обов’язки секретаря ЕКК затверджує голова ЕКК.

11. Для участі в засіданнях ЕКК як змінний склад залучаються найбільш досвідчені працівники Експертної служби, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

За потреби до змінного складу ЕКК можуть залучатися фахівці державних органів, наукових та науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій (за їх згодою).

12. Серед членів ЕКК, які беруть участь у засіданні, має бути не менше двох фахівців з того виду судової експертизи, з якого ЕКК розглядає питання про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, припинення діяльності як судового експерта та дисциплінарну відповідальність судового експерта.

13. ЕКК розглядає питання щодо присвоєння (підтвердження) та позбавлення працівників Експертної служби кваліфікації судового експерта, а також припинення їх діяльності як судових експертів з правом проведення тих видів судової експертизи, що наведені в переліку видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС (додаток 2).

14. Персональний склад ЕКК на кожне засідання визначається розпорядженням голови ЕКК за поданням секретаря ЕКК не пізніше ніж за п’ять робочих днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та дати проведення позапланового або спеціального засідання ЕКК.

15. До персонального складу ЕКК не можуть включатися працівники, стосовно яких порядком денним засідання ЕКК передбачено розгляд питань, визначених пунктом 3 цього розділу.

16. Засідання ЕКК уважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше трьох представників постійного складу ЕКК.

17. На час участі в засіданні ЕКК посадові особи, залучені до роботи в її складі, звільняються від виконання інших завдань і функцій, передбачених за посадами, які вони обіймають, зі збереженням середнього заробітку.

18. Засідання ЕКК проводить голова ЕКК, у разі відсутності голови ЕКК та у випадку, визначеному пунктом 15 цього розділу, його обов’язки виконує один із заступників голови ЕКК.

19. Перед початком засідання ЕКК працівникам, стосовно яких розглядатимуться питання, зазначені в пункті 3 цього розділу, оголошується склад ЕКК.

До початку засідання ЕКК працівники мають право заявити відвід членові ЕКК, якщо вони вважають, що член ЕКК заінтересований у результатах розгляду, чи мають сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕКК без участі члена ЕКК, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів відвід уважається задоволеним.

20. У разі якщо члену ЕКК відомі обставини, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість його або іншого члена ЕКК, він зобов’язаний заявити самовідвід або відвід.

Питання про заявлений самовідвід або відвід вирішується іншими членами ЕКК відкритим голосуванням без участі члена ЕКК, щодо якого вирішується питання самовідводу або відводу, згідно з абзацом третім пункту 19 цього розділу.

21. У разі необхідності забезпечення правоможності засідання голова ЕКК або один із заступників голови ЕКК, який виконує його обов’язки, має право:

залучити нового(их) члена(ів) до складу ЕКК у день проведення засідання;

призначити нову дату проведення засідання.

22. Рішення за результатами розгляду питань, зазначених у пункті 3 цього розділу, приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕКК.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

23. Стан проведення засідання ЕКК та прийняте рішення фіксуються в протоколі, що ведеться секретарем ЕКК, та оголошується працівникам, стосовно яких питання розглядалося.

Протокол підписується головою ЕКК, усіма присутніми членами ЕКК та секретарем ЕКК.

ІІІ. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК питань про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта

1. Документи, які є підставою для розгляду питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта, подаються до ЕКК не пізніше ніж за 25 робочих днів до встановленої планом-рознарядкою дати проведення засідання ЕКК та не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення позапланового засідання ЕКК.

2. Голова ЕКК або один із заступників голови ЕКК доручає секретарю ЕКК та одному із членів постійного складу ЕКК організувати перевірку правильності оформлення поданих документів, їх відповідності нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз.

Перевірка проводиться у строк, який з дня надходження матеріалів не має перевищувати:

1) 10 робочих днів для засідань, передбачених планом-рознарядкою;

2) 5 робочих днів для позапланових засідань.

3. У разі правильного оформлення поданих документів секретар ЕКК включає до порядку денного засідання ЕКК розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта стосовно працівника, на якого подано документи.

4. При виявленні невідповідності поданих документів вимогам, установленим пунктом 3 розділу ІV, пунктом 5 розділу V цього Положення (у тому числі неналежне їх оформлення, невідповідність внесених до них даних фактичним), зазначені документи в повному обсязі повертаються за належністю для доопрацювання разом із вмотивованим листом голови ЕКК або одного із заступників голови ЕКК.

Строк доопрацювання не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня отримання відповідних матеріалів. Після доопрацювання повернуті документи можуть бути повторно подані до ЕКК.

Розгляд повторно поданих документів проводиться в порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу.

5. У разі виявлення невідповідності поданих документів нормативно-правовим актам з питань проведення судової експертизи та методикам проведення судових експертиз, їх подання з порушенням строків, визначених у пункті 1 цього розділу, а також у разі повторного подання на розгляд ЕКК неналежно оформлених документів працівник не допускається до кваліфікаційного іспиту (тестування та співбесіда), про що повідомляється керівник підрозділу Експертної служби, у якому він працює.

6. Результати попереднього розгляду поданих документів фіксуються в протоколі засідання ЕКК, на якому згідно з планом-рознарядкою передбачено розгляд питання про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта працівникам, документи яких розглядалися.

ІV. Порядок розгляду ЕКК питання про присвоєння працівникам кваліфікації судового експерта

1. Розгляд питання про присвоєння працівникам кваліфікації судового експерта включає вивчення членами ЕКК поданих матеріалів та здійснюється у формі усного кваліфікаційного іспиту.

Білети для перевірки рівня знань працівників норм законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства та спеціальної підготовки формуються з п’яти питань за відповідними програмами підготовки судового експерта, затверджуються головою ЕКК та схвалюються науковою радою Експертної служби МВС (далі - НР).

2. Працівники, стосовно яких розглядається питання про присвоєння кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

3. ЕКК розглядає питання щодо допуску працівника до кваліфікаційного іспиту на підставі вивчення таких матеріалів:

1) подання-характеристики працівника, складеного та підписаного директором ДНДЕКЦ (НДЕКЦ);

2) копії першої сторінки паспорта;

3) засвідчених у встановленому порядку копій наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду в ДНДЕКЦ (НДЕКЦ), дипломів про здобуття працівником вищої освіти;

4) документів, що свідчать про проходження навчання за програмою підготовки судового експерта, яка затверджується головою ЕКК та схвалюється НР, а саме:

план підготовки, який розробляється керівником підготовки, доводиться до працівника під підпис та розрахований на строк, необхідний для виконання в повному обсязі програми підготовки судового експерта з урахуванням наявних у працівника присвоєної раніше кваліфікації судового експерта, рівня його юридичної та спеціальної підготовки, навичок роботи з програмно-апаратним забезпеченням, необхідних для проведення досліджень з обраної експертної спеціальності та оформлення висновків експерта, але не перевищує 6 місяців;

звіт працівника про результати виконання плану підготовки;

висновок керівника підготовки за її результатами.

Зазначені документи затверджуються директором ДНДЕКЦ (НДЕКЦ), у якому проводиться підготовка працівника;

5) засвідченої в установленому порядку копії додатка до диплома про закінчення вищого навчального закладу (для випускників факультетів підготовки судових експертів та експертів-криміналістів вищих навчальних закладів МВС замість документів, зазначених у підпункті 4 цього пункту);

6) не менше трьох навчальних висновків експерта з кожного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого розглядатиметься питання про присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта;

7) відгуку на навчальні висновки експерта з кожного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого розглядатиметься питання про присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні.

До зазначених вище матеріалів додаються фотокартки розміром 35х45 мм у кількості, що відповідає кількості видів судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з яких розглядатиметься питання про присвоєння працівникові кваліфікації судового експерта.

4. За результатами вивчення документів, зазначених у пункті 3 цього розділу, ЕКК допускає працівника до кваліфікаційного іспиту або приймає рішення про відмову працівникові в допуску до цього іспиту.

5. Працівники, допущені до кваліфікаційного іспиту, повинні дати відповіді на питання білета.

6. За результатами кваліфікаційного іспиту складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 3). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення судової експертизи працівникам Експертної служби МВС  (додаток 4). У цій відомості виставляються оцінки за п’ятибальною шкалою. Працівникам присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи в разі отримання підсумкової оцінки «відмінно», «добре» чи «задовільно».

До протоколу засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта долучаються також документи, зазначені в пункті 3 цього розділу, які були підставою допуску працівників до кваліфікаційного іспиту, за винятком навчальних висновків експерта, які повертаються за належністю.

7. Працівникам, яким присвоєно кваліфікацію судового експерта, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 5), яке підписується головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК та реєструється в журналі обліку свідоцтв про присвоєння  кваліфікації судового експерта працівникам Експертної служби МВС (далі - журнал обліку свідоцтв) (додаток 6), ведення якого покладається на секретаря ЕКК.

8. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта дає право працівникові Експертної служби на проведення судової експертизи за дорученням керівника. Використання працівниками Експертної служби свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта для проведення судової експертизи на інших підприємствах, установах та організаціях або особисто поза межами підрозділу Експертної служби, у якому він працює, забороняється, крім випадків відрядження працівника для участі в судовому засіданні, слідчих діях або у складі комісії.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта є дійсним лише для працівників Експертної служби. У разі звільнення працівника з посад в установах Експертної служби свідоцтво вважається недійсним.

9. Документи про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, видані уповноваженими органами з атестації судових експертів до набрання чинності цим Положенням, є дійсними за умови, що особи, яким вони видані, є працівниками Експертної служби.

10. Працівники, яким відмовлено в присвоєнні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до кваліфікаційного іспиту, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням директора ДНДЕКЦ (НДЕКЦ) подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про присвоєння їм кваліфікації судового експерта не раніше ніж через один місяць після прийняття ЕКК рішення про відмову працівникові в присвоєнні кваліфікації судового експерта або про недопущення до кваліфікаційного іспиту.

11. Працівники, чию кваліфікацію судового експерта визнано втраченою через обставини, визначені абзацом другим пункту 8 цього розділу, у разі припинення цих обставин можуть подати на ім’я голови ЕКК заяву (рапорт) про поновлення кваліфікації судового експерта.

Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та розгляд питання про поновлення таким працівникам кваліфікації судового експерта здійснюються:

якщо з дня звільнення з Експертної служби пройшло не більше 6 місяців, - у порядку, установленому розділами ІІІ, V цього Положення;

якщо з дня звільнення з Експертної служби пройшло більше 6 місяців, - у порядку, установленому розділами ІІІ, ІV цього Положення.

V. Порядок розгляду ЕКК питання про підтвердження працівникам кваліфікації судового експерта або припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи

1. Кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи повинна бути підтверджена:

1) не пізніше ніж через 2 роки після присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) раз на 5 років після підтвердження кваліфікації судового експерта до закінчення строку дії свідоцтва;

3) раз на 5 років після поновлення кваліфікації судового експерта працівникам, визначеним в абзаці четвертому пункту 11 розділу ІV цього Положення;

4) за наявності документально підтвердженої інформації, що діяльність з проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи впродовж 2 і більше років не здійснювалася.

2. Якщо кваліфікація судового експерта не підтверджена в порядку, установленому цим розділом, видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта є недійсним.

3. Підтвердження кваліфікації судового експерта здійснюється шляхом тестування та співбесіди.

Тестування з метою перевірки рівня знань працівників проводиться з використанням тестів з питань законодавства про судову експертизу, процесуального законодавства та спеціальної підготовки, які формуються за відповідними програмами підготовки судового експерта, затверджуються головою ЕКК та схвалюються НР.

Співбесіда проходить у формі опитування з метою визначення рівня професійних знань працівника за відповідною експертною спеціальністю.

4. Працівники, стосовно яких розглядається питання про підтвердження кваліфікації судового експерта, прибувають на засідання ЕКК з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, і свідоцтвом(ами) про присвоєну раніше кваліфікацію судового експерта (з того виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого розглядатиметься питання про підтвердження кваліфікації судового експерта) та свідоцтвом(ами) про її підтвердження (за наявності).

5. ЕКК розглядає питання щодо допуску працівника до тестування та співбесіди на підставі вивчення таких матеріалів:

1) подання-характеристики працівника, складеного та підписаного директором ДНДЕКЦ або НДЕКЦ (із зазначенням кількості проведених судових експертиз працівником за останні два роки із того напряму досліджень, за яким він підтверджує кваліфікацію судового експерта);

2) у разі зміни прізвища - копії документа, що посвідчує факт зміни прізвища;

3) засвідченої в установленому порядку копії наказу (або витягу з наказу) про призначення судового експерта на посаду в ДНДЕКЦ (НДЕКЦ);

4) не менше трьох копій висновків експерта з кожного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого розглядатиметься питання про підтвердження працівникові кваліфікації судового експерта;

5) відгуків на висновки експерта;

6) документів, що свідчать про проходження додаткової підготовки (за наявності обставин, передбачених підпунктом 4 пункту 1 цього розділу);

7) копії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з того виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого розглядатиметься питання про підтвердження кваліфікації судового експерта.

6. За результатами вивчення матеріалів, зазначених у пункті 5 цього розділу, ЕКК допускає працівника до тестування та співбесіди або приймає рішення про відмову працівнику в допуску до них.

7. За підсумками тестування та співбесіди з урахуванням рівня професійних знань ЕКК приймає рішення про підтвердження працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) або про відмову в підтвердженні працівникові кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

8. За результатами розгляду ЕКК питання про підтвердження працівнику(ам) кваліфікації судового експерта складається протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта (додаток 7). До цього протоколу додається відомість до протоколу засідання ЕКК МВС з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта працівникам Експертної служби МВС (додаток 8).

До зазначеного протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 5 цього розділу, які були підставою допуску працівників до тестування та співбесіди для підтвердження кваліфікації судового експерта, за винятком копій висновків експерта, які повертаються за належністю.

9. У свідоцтві працівників, яким підтверджено кваліфікацію судового експерта, проставляються відмітка про підтвердження кваліфікації судового експерта, дата та номер рішення ЕКК, строк його дії.

Відмітка про підтвердження кваліфікації судового експерта підписується головою та секретарем ЕКК і засвідчується печаткою ЕКК.

Працівникам, яким свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта видано ЕКК до набрання чинності цим Положенням і які не виявили бажання його замінити, видається свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта (додаток 9), яке підписується головою та секретарем ЕКК, засвідчується печаткою ЕКК.

10. Працівники, яким відмовлено в підтвердженні кваліфікації судового експерта або яких не допущено до тестування та співбесіди, можуть пройти додаткову підготовку та за поданням директора ДНДЕКЦ (НДЕКЦ) подати документи для повторного розгляду ЕКК питання про підтвердження їм кваліфікації судового експерта не раніше ніж за один місяць.

11. Працівники Експертної служби можуть подати мотивовану заяву (рапорт) на ім’я голови ЕКК про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)).

Директор ДНДЕКЦ (НДЕКЦ) візує заяву (рапорт) та упродовж 10 робочих днів складає подання з обґрунтуванням доцільності припинення діяльності працівника як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), яке разом із заявою (рапортом) працівника та свідоцтвом про присвоєння кваліфікації судового експерта подається до ЕКК.

На підставі розгляду поданих документів ЕКК приймає рішення про припинення діяльності працівника як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)). Розгляд питання за наявності письмової згоди працівника може проводитися без його участі.

Про прийняте рішення інформуються заінтересовані особи.

12. У свідоцтві працівника, якому рішенням ЕКК припинено діяльність як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), проставляється відповідна відмітка із зазначенням дати та номера рішення ЕКК.

Відмітка про припинення діяльності як судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) підписується головою та секретарем ЕКК і засвідчується печаткою ЕКК.

13. Якщо надалі виникає необхідність у поновленні кваліфікації судового експерта працівнику, діяльність якого як судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи було припинено рішенням ЕКК у порядку, установленому пунктом 11 цього розділу, цей працівник подає відповідну(ий) заяву (рапорт) на ім’я голови ЕКК.

Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та розгляд питання про поновлення таким працівникам кваліфікації судового експерта здійснюються в порядку, установленому розділами ІІІ, V цього Положення.

14. За наявності рішення ЕКК щодо підтвердження кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)), з якого працівникові було припинено діяльність як судового експерта, у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта проставляється відповідна відмітка про підтвердження кваліфікації судового експерта із зазначенням дати та номера рішення ЕКК.

Відмітка про підтвердження кваліфікації судового експерта підписується головою та секретарем ЕКК і засвідчується печаткою ЕКК.

VІ. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та порядок розгляду питання про присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта

1. Перелік документів, що подаються на розгляд ЕКК для присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам Експертної служби, установлюється Міністерством внутрішніх справ України.

2. За результатами розгляду ЕКК питання про присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів складається протокол засідання ЕКК та атестаційний лист, зразок якого встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Про прийняте рішення інформуються заінтересовані особи.

VІІ. Підготовка матеріалів до розгляду ЕКК та порядок розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судового експерта

1. Працівники Експертної служби, які атестовані як судові експерти, відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та (або) методик проведення судових експертиз.

2. Підставою для розгляду ЕКК питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта є подання директора ДНДЕКЦ (НДЕКЦ) за результатами проведеної перевірки, під час якої було встановлено порушення судовим експертом вимог законодавства з питань проведення судової експертизи та (або) методик проведення судових експертиз.

3. Отримавши письмове звернення про допущення судовим експертом порушення вимог нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та (або) методик проведення судових експертиз, голова ЕКК або заступник голови ЕКК призначає перевірку.

4. Проведення перевірки доручається працівникові або декільком працівникам, які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення відповідного виду судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) та стаж практичної роботи за спеціальністю, як правило, не менше 5 років.

5. Для розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судового експерта до ЕКК в обов’язковому порядку подаються:

1) подання-характеристика працівника, складене і підписане директором ДНДЕКЦ (НДЕКЦ);

2) копії документів, що містять інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та (або) методик проведення судових експертиз;

3) копії документів, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи, методик проведення судових експертиз (ухвали суду, слідчого судді; подання прокурора, керівника органу досудового розслідування, директора НДЕКЦ, голови ЕКК; звернення громадян тощо);

4) письмове пояснення працівника, стосовно якого пропонується розглянути питання щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності, або документи, що свідчать про відмову в наданні такого пояснення;

5) висновок перевірки;

6) інші матеріали, що стосуються справи (за наявності).

6. Спеціальне засідання ЕКК відбувається за участю судового експерта, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Виклик для участі в спеціальному засіданні ЕКК щодо розгляду питання про дисциплінарну відповідальність судового експерта надсилається йому не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати проведення спеціального засідання ЕКК.

У спеціальному засіданні ЕКК за рішенням голови ЕКК можуть брати участь безпосередній керівник та директор НДЕКЦ, де працює судовий експерт, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Судовий експерт, стосовно якого винесено питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, прибуває на засідання ЕКК з паспортом, свідоцтвами про присвоєння та підтвердження (за наявності) кваліфікації судового експерта.

У разі неявки судового експерта на засідання голова ЕКК або заступник голови ЕКК призначає нову дату спеціального засідання ЕКК.

У разі повторної неявки працівника на спеціальне засідання без поважних причин ЕКК може розглянути питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності на підставі поданих документів за його відсутності.

7. За результатами розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта ЕКК приймає одне з таких рішень:

1) притягнути судового експерта до дисциплінарної відповідальності та застосувати відповідне дисциплінарне стягнення, визначене пунктом 10 цього розділу;

2) не притягувати судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

8. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається простою більшістю голосів членів комісії.

9. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта і оголошується відразу після прийняття та повідомляється письмово впродовж 5 робочих днів.

10. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

1) попередження;

2) позбавлення кваліфікації судового експерта;

3) пониження (позбавлення) кваліфікаційного класу судового експерта.

11. За результатами розгляду ЕКК питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) складається протокол спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС (додаток 10).

До цього протоколу засідання ЕКК долучаються також документи, зазначені в пункті 5 цього розділу, та інші матеріали, що стосуються справи (за наявності).

12. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення - позбавлення кваліфікації судового експерта з правом проведення певного(их) виду(ів) судової експертизи (експертної(их) спеціальності(ей)) у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта проставляється відповідна відмітка із зазначенням дати та номера рішення ЕКК, яка підписується головою та секретарем ЕКК і засвідчується печаткою ЕКК.

Свідоцтва про присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, видані до набрання чинності цим Положенням, є недійсними.

13. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня порушення судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань проведення судової експертизи та (або) методик проведення судових експертиз минуло більше 5 років.

14. Працівники, до яких було застосовано дисциплінарне стягнення - позбавлення кваліфікації судового експерта, можуть повторно пройти підготовку та подати документи з метою присвоєння кваліфікації судового експерта не раніше ніж через 1 рік після позбавлення.

15. Рішення комісії про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

VІІІ. Порядок видачі дубліката або заміни свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта

1. У випадку втрати чи пошкодження свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта видається його дублікат.

2. У разі виявлення бажання щодо заміни свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, виданого до набрання чинності цим Положенням, видаються нові.

3. Для одержання дубліката або заміни свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта до ЕКК подаються:

1) заява (рапорт) про видачу дубліката (заміну) свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта (додаток 11) із викладенням письмових пояснень про причини втрати, пошкодження свідоцтва або прохання щодо його (їх) заміни, завізована(ий) керівником підрозділу Експертної служби;

2)  копія повідомлення в друкованих засобах масової інформації про втрату свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;

3) у разі пошкодження свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або прохання щодо його (їх) заміни додається його(їх) оригінал(и);

4) у разі втрати свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта додається його (їх) копія (за наявності).

4. На дублікаті свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта в правому верхньому куті першої сторінки проставляється відмітка «Дублікат».

5. Дублікат свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, а також нові свідоцтва, що були видані на заміну свідоцтв про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, виданих до набрання чинності цим Положенням, підписуються головою ЕКК та секретарем ЕКК та засвідчуються печаткою ЕКК.

6. Пошкоджені свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта знищуються, про що складається акт за підписом голови ЕКК, одного з членів постійного складу ЕКК і секретаря ЕКК та робиться відмітка в журналі обліку свідоцтв.

7. Відомості про видачу дубліката заносяться до журналу обліку свідоцтв із зазначенням слова «Дублікат».

Директор Державного 
науково-дослідного 
експертно-криміналістичного 
центру - 
керівник Експертної 
служби МВС України


О.А. Федотов

Зразок печатки Експертно-кваліфікаційної комісії МВС

Перелік видів судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам ЕС МВС

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта

Відомість до протоколу засідання ЕКК МВС з присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення судової експертизи працівникам ЕС

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Журнал обліку свідоцтв про присвоєння кваліфікації  судового експерта працівникам Експертної служби МВС

Протокол засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта

Відомість до протоколу засідання ЕКК МВС з підтвердження кваліфікації (припинення діяльності) судового експерта працівникам ЕС МВС

Свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта

Протокол спеціального засідання Експертно-кваліфікаційної комісії МВС

Заява (рапорт) про видачу дубліката (заміну) свідоцтва про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (18.04.2017)
Просмотров: 1338
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar