Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №192 від 09.02.2017. Про затвердження Положення про проведення МОН конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2017

м. Київ

N 192

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за N 339/30207

Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

Відповідно до статей 42, 48, 57, 58 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, що додається.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09 лютого 2017 року N 192

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 березня 2017 р. за N 339/30207

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається процедура проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням (далі - Конкурс).

2. Метою проведення Конкурсу є формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію відповідно до статей 42, 48, 57, 58 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3. На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки (далі - науково-технічні розробки) за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними пунктами 2 - 6 статті 3 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", а саме:

інформаційні та комунікаційні технології;

енергетика та енергоефективність;

раціональне природокористування;

науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

нові речовини і матеріали.

Строк виконання науково-технічних розробок - до двох років.

4. На Конкурс науково-технічні розробки подаються у формі заявки на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням (далі - Заявка) за зразком, наведеним у додатку до цього Положення.

5. Конкурсний відбір науково-технічних розробок здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;

відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, у тому числі шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

6. Актуальність, спрямованість на задоволення пріоритетних державних потреб науково-технічної розробки мають бути підтверджені не менше ніж двома листами підтримки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі тих, які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної продукції, що буде створена як результат науково-технічної розробки, а також провідних науковців (далі - листи підтримки).

7. Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не приймаються.

II. Вимоги до учасників Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що мають в наявності працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу у цій сфері.

2. Учасником Конкурсу вважається підприємство, установа або організація, яким (якою) подано хоча б одну Заявку на участь у Конкурсі (далі - учасник Конкурсу).

3. Учасники Конкурсу подають такі документи:

1) Заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника науково-технічної розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності).

Подання ксерокопій Заявки не допускається;

2) листи підтримки (один примірник - оригінал, два примірники - ксерокопії);

3) оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у форматі *.doc та *.pdf) та скан-копії листів підтримки (у форматі *.pdf);

4) супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності).

Документи подаються у картонній папці з позначкою "Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням", на титульній сторінці якої вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника.

4. Заявки, оформлення яких не відповідає затвердженій формі, після попереднього розгляду відхиляються та для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

Невідповідність переліку та оформлення поданих на Конкурс документів вимогам пункту 3 цього розділу є підставою для відхилення.

5. Основним місцем роботи наукового керівника науково-технічної розробки має бути організація (підприємство, установа), яка подає Заявку на участь у Конкурсі.

6. Одна й та сама особа може бути науковим керівником тільки однієї науково-технічної розробки, що подається на Конкурс. У разі подання двох або більше Заявок на участь у Конкурсі, де науковим керівником є одна й та сама особа, до розгляду приймається Заявка, що надійшла першою.

III. Організація Конкурсу

1. Організатором Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

2. Основними принципами організації та проведення Конкурсу є створення рівних (однакових) умов для його учасників, прозорість та об'єктивність оцінювання Заявок.

3. Конкурс проводиться щороку.

4. Рішення про проведення Конкурсу затверджується відповідним наказом МОН (далі - наказ про оголошення Конкурсу), в якому визначається строк подання Заявок.

5. Строк подання Заявок не може встановлюватися менше ніж 30 календарних днів з дати оголошення Конкурсу.

6. Наказом про оголошення Конкурсу затверджується текст оголошення про проведення Конкурсу, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

В оголошенні зазначаються інформація щодо строку виконання науково-технічних розробок, телефони для довідок з питань Конкурсу, спосіб подання документів для участі в Конкурсі, адреса для листування.

7. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює структурний підрозділ МОН, на який покладено функції забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності:

одержання, реєстрація та попередній розгляд Заявок, поданих учасниками Конкурсу;

проведення наукової і науково-технічної експертизи конкурсних Заявок.

8. Заміна та перегляд поданих для участі у Конкурсі документів не допускаються.

IV. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Науково-експертне забезпечення Конкурсу здійснюють Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі - Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі - Секції).

2. Розгляд Заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданнях Секцій Ради за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо. За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку науково-технічних розробок, рекомендованих Секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки.

3. Формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у вигляді переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок із зазначенням орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки в розрізі років виконання здійснюється на засіданні Ради.

4. Рішення Ради вводиться в дію наказом Міністерства освіти і науки України.

5. Зазначений наказ є підставою для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України відповідно до статті 57 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

Заявка на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (10.04.2017)
Просмотров: 1047
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar