Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №309 від 22.03.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії


 

Постановление НКРЕКП №309 от 22.03.2017. Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.03.2017  № 309

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Відповідно до статті 13 Закону України «Про електроенергетику», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
22.03.2017 № 309

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати цим Ліцензійним умовам.

1.3. Діяльність з виробництва електричної енергії суб'єктів господарювання підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше, або суб’єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії або когенераційною установкою (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на Оптовому ринку електричної енергії України незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

встановлена потужність - це номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що входить до складу об’єкта електроенергетики, і з якою електрогенеруюче обладнання може тривалий час працювати без перевантаження відповідно до технічної документації або паспорту на обладнання;

електрогенеруюче обладнання - комплекс функціонально взаємопов’язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію;

загальна ліцензована електроенергетична потужність - сумарна встановлена потужність засобів провадження господарської діяльності всіх об’єктів електроенергетики суб’єкта господарювання, на яких провадиться господарська діяльність з виробництва електричної енергії;

засіб провадження господарської діяльності - електрогенеруюче обладнання, розташоване на об’єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов'язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

місце провадження господарської діяльності - об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії;

об’єкт електроенергетики - електрична станція (електроустановка, когенераційна установка), у тому числі введені в експлуатацію черги будівництва електричної станції (пускові комплекси);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного (крім випадків, коли такий інший вид діяльності є технологічною операцією процесу перероблення побутових відходів) або декількох суб’єктів господарювання;

цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності у напрямках та обсягах, визначених структурою затвердженого тарифу на виробництво електричної енергії.

Інші визначення та терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії (далі - ліцензована діяльність), подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з наступним переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

3) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують встановлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорту - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);

4) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2);

5) схему приєднання об’єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Господарська діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється відповідно до Закону України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про частку кожного джерела енергії, яке було використане ліцензіатом для виробництва електричної енергії за попередній рік;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

7) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

8) використовувати кошти, отримані за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії, встановленого рішенням НКРЕКП, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

9) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

10) здійснювати продаж електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, на Оптовому ринку електричної енергії України, крім випадків:

передбачених Законом України «Про електроенергетику»;

якщо електрична енергія виробляється без мети її продажу на підставі договору та споживається для власних потреб в електричній енергії;

якщо електрична енергія вироблена на об’єктах електроенергетики із встановленою потужністю нижче 20 МВт;

якщо електрична енергія вироблена на об’єктах електроенергетики, у яких загальний відпуск електроенергії в об’єднану енергетичну систему України становив менше 100 млн кВт⋅год за попередній календарний рік.

Електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути реалізована на Оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками.

Власникам кваліфікованих когенераційних установок у встановленому законодавством України порядку нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії надається право продажу всього обсягу або частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, місцевим енергопостачальним організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також за договорами зі споживачами по всій території України незалежно від електричної потужності когенераційної установки за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП;

11) виконувати всі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

12) подавати державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами;

13) здійснювати продаж виробленої електричної енергії за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП у випадках, встановлених законом;

14) дотримуватись визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат, відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на відпуск електричної енергії (у разі її встановлення);

15) вести окремо облік витрат та доходів від господарської діяльності з виробництва електричної енергії від інших видів господарської діяльності;

16) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до закону, та виконувати умови цих договорів;

17) забезпечити створення необхідного резерву енергетичного вугілля відповідно до прогнозної структури палива теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, розробленої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, для виконання прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України;

18) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

19) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

20) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки».

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) засоби провадження господарської діяльності мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, або господарського відання, або користування, або перебувати у концесії, лізінгу;

2) провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання;

3) забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання;

2) не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник 
Управління ліцензування


Ю. Антонюк

Заява про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії

Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Опис документів, що додаються до заяви. Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електроенергії


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (22.06.2017)
Просмотров: 1573
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar