Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №467 від 04.04.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів


Постановление НКРЕКП №467 от 04.04.2017. Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.04.2017  № 467

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

Відповідно до законів України «Про природні монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, що додаються.

2. Суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність з захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію до 16 лютого 2010 року, та звалищах, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог:

підпунктів 1-4, 10 пункту 4.2 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів - до 01 січня 2018 року;

підпунктів 5-8 пункту 4.2 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів - до 01 січня 2019 року;

підпункту 9 пункту 4.2 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів - до 01 січня 2020 року.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», крім підпункту 3 пункту 4.1 глави 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, який набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
04.04.2017  № 467

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря».

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

біогаз - суміш газів, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів;

дегазація полігона/звалища - збирання та вилучення біогазу шляхом його утилізації або знешкодження;

закриття полігона/звалища - припинення приймання відходів на полігон/звалище з метою його рекультивації;

закриття черги полігона/звалища - припинення складування відходів на відповідній черзі полігона/звалища;

засоби провадження діяльності з захоронення побутових відходів - об’єкти, споруди, засоби механізації, призначені для захоронення побутових відходів;

контрольно-дезінфікуюча зона - зона на виїзді з полігона/звалища, обладнана залізобетонним резервуаром для дезінфекції коліс сміттєвозів;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

ліцензована діяльність - господарська діяльність з захоронення побутових відходів;

місце провадження діяльності - територія/земельна ділянка, у межах якої провадиться господарська діяльність з захоронення побутових відходів за допомогою комплексу об’єктів, споруд, пов’язаних єдиним технологічним процесом, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

приймання побутових відходів - одна з операцій захоронення, пов'язана з перевіркою документів на відходи, їх склад і відсутність у них матеріалів і речовин, заборонених для захоронення на полігоні/звалищі;

робоча карта полігона/звалища - частина черги полігона/звалища, на якій здійснюється складування побутових відходів;

система моніторингу - контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення в зоні можливого негативного впливу місця провадження діяльності;

складування побутових відходів - одна з операцій захоронення, яка регламентує технологію пошарового розміщення відходів та їх ізоляцію інертними матеріалами;

фільтрат - рідка фаза, що утворюється на полігоні/звалищі у процесі захоронення побутових відходів з вологістю більше 55 % та внаслідок атмосферних опадів, обсяг яких перевищує кількість вологи, що випаровується з поверхні полігона/звалища;

черга полігона/звалища - частина території полігона/звалища, відведена для складування побутових відходів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, законах України «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природні монополії», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з захоронення побутових відходів у разі, якщо суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з захоронення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з захоронення побутових відходів на об’єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік.

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з захоронення побутових відходів, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (додаток 2);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (додаток 3);

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

5) копія паспорту місця видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216;

6) копія інструкції з експлуатації полігона, складена відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування» (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, користування здобувача ліцензії на земельну ділянку та заявлені засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів або їх використання/експлуатацію на іншій законній підставі.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатна чисельність працівників ліцензіата має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт;

2) керівник здобувача ліцензії, його заступник чи інша уповноважена посадова особа, що відповідає за справний стан, безпечну та економічну експлуатацію засобів провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, повинні мати ступінь вищої освіти. Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити для магістра не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;

3) провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти, достатній для виконання професійних обов’язків.

2.2. Здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

При провадженні господарської діяльності з захоронення побутових відходів ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП, відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) у разі планового припинення (у зв’язку з завершенням експлуатації полігона/звалища) провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір на захоронення побутових відходів, про припинення провадження ліцензованої діяльності за два роки до дати такого припинення;

5) у разі планового припинення провадження ліцензованої діяльності, не пов’язаного з завершенням експлуатації полігона/звалища, ліцензіат зобов’язаний повідомити сторону, з якою укладено договір на захоронення побутових відходів, про припинення провадження ліцензованої діяльності у строк, який не може бути меншим ніж один місяць;

6) у разі позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин) провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов’язаний невідкладно повідомити сторону, з якою укладено договір на захоронення побутових відходів, про дату і причини припинення провадження ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

7) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

8) у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до НКРЕКП інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень із наданням копій підтвердних документів;

9) надавати послугу з захоронення побутових відходів за тарифом, що встановлюється уповноваженим органом;

10) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з захоронення побутових відходів, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

11) надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

12) вести бухгалтерський облік ліцензованої діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

13) дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання статей витрат, передбачених тарифом на захоронення побутових відходів;

14) розробляти інвестиційну програму та/або інвестиційний план, затверджувати, здійснювати їх погодження, схвалення відповідно до вимог чинного порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів, затвердженого НКРЕКП, виконувати інвестиційну програму та/або інвестиційний план в затверджених об’ємах за відповідними напрямками;

15) повідомляти на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, про тариф на послугу з захоронення побутових відходів та його зміну;

16) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

4.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність за умови, що земельна ділянка та засоби провадження діяльності з захоронення побутових відходів, які розміщені в місці провадження діяльності, наявні у здобувача ліцензії (ліцензіата) на праві власності, господарського відання, користування або використовуються/експлуатуються на іншій законній підставі;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації об’єктів, споруд, засобів механізації, призначених для захоронення побутових відходів;

3) дотримуватися показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів;

4) приймати на захоронення побутові відходи (крім рідких побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових відходів);

5) приймати промислові відходи IV класу небезпеки лише для використання їх як ізолювального матеріалу;

6) приймати залишок побутових відходів після їх перероблення;

7) не приймати побутові відходи, якщо вони змішані з іншими видами відходів;

8) вести окремий облік прийнятих побутових відходів, промислових відходів IV класу небезпеки, інших відходів;

9) вести радіометричний контроль усіх відходів, які приймаються;

10) місце провадження діяльності має бути захищеним від затоплення зливовими та талими водами з вище розташованих земельних масивів (ділянок);

11) забезпечити непотрапляння/непроникнення фільтрату у підземні та поверхневі води;

12) провадити зволоження полігона/звалища у пожежонебезпечні періоди;

13) здійснювати рекультивацію черги полігону/звалища та полігона/звалища після їх закриття;

14) здійснювати дегазацію полігона/звалища;

15) здійснювати контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, за шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження діяльності;

16) унеможливлювати несанкціоноване потрапляння осіб на місце провадження ліцензованої діяльності.

4.2. Ліцензіати для виконання вимог, передбачених підпунктами 4-16 пункту 4.1 цієї глави, повинні забезпечити наявність:

1) контрольно-пропускного пункту;

2) автомобільних ваг;

3) приладів радіометричного контролю;

4) контрольно-дезінфікуючої зони;

5) гідротехнічних споруд від затоплення зливовими та талими водами;

6) протифільтраційного екрану з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с;

7) дренажної системи для збирання та відведення фільтрату;

8) проекту рекультивації кожної черги полігона/звалища та проекту рекультивації полігона/звалища після їх закриття;

9) системи збирання та вилучення біогазу;

10) огорожі.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

5.1. Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

5.2. При провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) забезпечити ведення бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

2) не допускати перехресного субсидіювання;

3) забезпечити щоквартальне та щорічне надання до НКРЕКП інформації за формою, встановленою НКРЕКП, про результати виконання спеціальних вимог при провадженні інших видів діяльності.

У разі порушення зазначених вище вимог щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, за умов, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, ліцензіат зобов’язаний обмежити провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності.

Начальник 
Управління ліцензування


Ю. Антонюк

Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

Відомість про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

Відомість про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

Опис документів, що додаються до заяви


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (24.06.2017)
Просмотров: 1359
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar