Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №134 від 10.03.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності з  перевезення пасажирів,  небезпечних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 134

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з  перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
повітряним транспортом

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та частини першої статті 92 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                 В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 134

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів повітряним транспортом

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі — ліцензія), а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових до виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.

3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом.

4. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України, Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі — Закон), Законах України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про відходи”, а також інших законах України.

5. Суб’єкт господарювання може провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом повністю або частково за такими видами:

1) перевезення пасажирів повітряним транспортом;

2) перевезення небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом.

6. Здобувач ліцензії для її отримання подає до органу ліцензування у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

7. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються:

1) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;

2) документи, які підтверджують, що більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

3) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб — резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії    (додаток 2), подається у двох примірниках.

8. У разі виявлення наміру щодо звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіат подає до органу ліцензування відповідну заяву, а в разі виявлення наміру щодо розширення виду такої діяльності — також документи, визначені пунктом 7 цих Ліцензійних умов.

9. Суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати чинний сертифікат експлуатанта та мати у своєму розпорядженні хоча б одне повітряне судно на праві власності або за лізингом (крім лізингу з екіпажем);

2) основною діяльністю суб’єкта господарювання має бути здійснення повітряних перевезень окремо чи у поєднанні з будь-якою іншою комерційною експлуатацією повітряного судна та технічним обслуговуванням повітряних суден;

3) види польотів (пасажирські, вантажні), місце провадження діяльності (райони польотів: у межах України та/або міжнародні польоти) та матеріально-технічна база (засоби провадження — повітряні судна), зазначені в експлуатаційних специфікаціях, які є невід’ємною частиною сертифіката експлуатанта,  повинні відповідати заявленому виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом;

4) більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) суб’єкта господарювання мають володіти Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи — резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5) авіаційний персонал суб’єкта господарювання повинен відповідати кваліфікаційним вимогам за професійною ознакою, станом здоров’я та мати належним чином оформлені свідоцтва згідно з авіаційними правилами України;

6) суб’єкт господарювання повинен оформлювати трудові відносини з найманими працівниками шляхом укладення трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

Суб’єкту господарювання дозволяється провадити господарську діяльність з перевезення небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом у разі, коли  в графі “Спеціальні дозволи” експлуатаційних специфікацій, які є невід’ємною частиною сертифіката експлуатанта, проставлено відповідне позначення (Е 11).

10. Суб’єкт господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом зобов’язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, відповідно до вимог, установлених Законом та цими Ліцензійними умовами;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, поданих до органу ліцензування під час отримання ліцензії, відповідно до вимог, установлених Законом та цими Ліцензійними умовами;

3) повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше  ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін;

4) провадити господарську діяльність виключно з використанням повітряних суден, які зазначені в експлуатаційних специфікаціях, які є невід’ємною частиною сертифіката експлуатанта, та повітряних суден відповідно до договору лізингу повітряних суден з екіпажем;

5) подавати до органу ліцензування письмове повідомлення про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності із зазначенням причин такого припинення та заходів, вжитих для виконання взятих ліцензіатом зобов’язань щодо перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів, небезпечних відходів повітряним транспортом, у день припинення діяльності (днем повідомлення є дата надіслання листа органу ліцензування);

6) подавати до органу ліцензування письмове повідомлення про відновлення провадження господарської діяльності в день її відновлення (днем повідомлення є дата надіслання листа органу ліцензування);

7) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Заява про отримання ліцензії провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів

Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 780
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar