Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мін’юсту №740/5 від 01.03.2017. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2017  № 740/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 березня 2017 р. 
за № 291/30159

Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно Кримінального процесуального кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, удосконалення обліку та руху кримінальних проваджень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
01.03.2017  № 740/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 березня 2017 р. 
за № 291/30159

ІНСТРУКЦІЯ 
з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС).

2. Організація обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень у слідчих підрозділах відповідних структурних підрозділах Міністерства юстиції України, які забезпечують проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території або в приміщеннях ДКВС (далі - слідчий підрозділ Мін’юсту), покладається на начальників відділів слідчих підрозділів Мін’юсту, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональні управління), у структурі яких діє орган досудового розслідування ДКВС, - на начальників слідчих підрозділів.

3. Відповідальним за зберігання кримінальних проваджень, у яких здійснюється досудове розслідування, а також тих, досудове розслідування в яких зупинено, є слідчий, який безпосередньо здійснює досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях. Під час досудового розслідування кримінального провадження групою слідчих відповідальною особою за зберігання кримінального провадження є слідчий, визначений старшим слідчої групи.

II. Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні

1. Кожен слідчий веде книгу обліку слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень) (додаток 1), до якої заносить відомості про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним здійснюється досудове розслідування. Допускається ведення такого обліку за допомогою електронно-обчислювальної техніки, що має дублюючий характер.

2. У разі відбуття слідчого у відпустку або службове відрядження, тимчасової втрати ним працездатності, переведення його для подальшого проходження служби до іншого підрозділу чи звільнення з посади кримінальні провадження, що перебувають у його провадженні, а також у яких досудове розслідування зупинено або винесено постанову про їх закриття, разом з книгою обліку слідчої роботи передаються згідно з актом приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень (додаток 2) у двох примірниках керівнику органу досудового розслідування (особі, яка виконує його обов'язки) для організації подальшого розслідування.

3. Керівник органу досудового розслідування (особа, яка виконує його обов'язки) після звірення фактичної наявності кримінальних проваджень з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) та книги обліку слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень) своїм підписом засвідчує факт приймання кримінальних проваджень. Один примірник акта поміщується до наряду приймання-передавання кримінальних проваджень органу досудового розслідування ДКВС (далі - наряд-накопичувач), а другий - залишається у слідчого.

4. У разі неможливості з об'єктивних причин складання слідчим такого акта керівником органу досудового розслідування (особою, яка виконує його обов'язки) створюється комісія (до її складу входять, крім керівника, двоє підлеглих йому працівників), яка здійснює вилучення зі службового кабінету слідчого кримінальних проваджень, складає відповідний акт в одному примірнику, який поміщується до наряду-накопичувача.

5. Кримінальні провадження за межі органу досудового розслідування ДКВС надсилаються із супровідним листом, який підписується керівником (його заступником) та реєструється в канцелярії органу досудового розслідування ДКВС відповідно до вимог законодавства з питань діловодства. Копії супровідних листів поміщаються до відповідного наряду-накопичувача.

Кримінальне провадження перед надсиланням повинно бути належним чином оформлене: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитим та скріпленим печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий, який його оформив, ставить підпис із зазначенням посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

6. Керівником органу досудового розслідування ДКВС (його заступником) про надсилання кримінального провадження робиться відповідна відмітка в журналі - реєстрі кримінальних проваджень.

7. Надсилання кримінальних проваджень здійснюється лише через канцелярії (підрозділи документального забезпечення) відповідних органів досудового розслідування ДКВС у встановленому законодавством порядку.

У виняткових випадках, обумовлених терміновістю прийняття процесуальних рішень та дотриманням строків досудового розслідування, в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці допускається доставка кримінального провадження нарочним.

8. Витребувати кримінальне провадження з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають право начальник слідчого підрозділу Мін’юсту та його заступник (особи, які виконують їх обов’язки).

Витребування кримінальних проваджень до слідчого підрозділу Мін’юсту здійснюється у таких випадках:

з метою надання практичної та методичної допомоги в проведенні досудового розслідування в кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, досудове розслідування яких викликало підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;

для вирішення у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України) порядку питання про здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні безпосередньо слідчими слідчого підрозділу Мін’юсту;

у зв’язку з розглядом звернень, які надійшли до слідчого підрозділу Мін’юсту;

для перевірки повноти виконання раніше наданих керівництвом слідчого підрозділу Мін’юсту в порядку статті 39 КПК України письмових вказівок у кримінальних провадженнях, а також обґрунтованості прийняття рішень про закриття кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення, які викликали значний суспільний резонанс або стан розслідування яких знаходився на контролі у Міністерстві юстиції України, Генеральній прокуратурі України, а також про зупинення досудового розслідування або правильності кваліфікації дій осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у таких кримінальних провадженнях;

з метою підготовки матеріалів Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань щодо дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

при проведенні відповідно до вимог законодавства службових розслідувань за фактами порушень слідчими законодавства при здійсненні ними досудового розслідування;

в інших випадках у разі надання слідчому підрозділу Мін’юсту доручення про вивчення матеріалів кримінальних проваджень керівником слідчого підрозділу Мін’юсту або особою, яка виконує його обов’язки.

9. Вивчення матеріалів кримінальних проваджень, у яких повідомлено особам про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, працівниками відділу організації досудового розслідування слідчого підрозділу Мін’юсту у порядку контролю за станом організації їх досудового розслідування здійснюється у строк не більше п’яти робочих днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії органу досудового розслідування ДКВС. У разі значного обсягу матеріалів кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено до десяти робочих днів тим керівником, який його витребував. Вивчення кримінальних проваджень у будь-якому випадку не повинно перешкоджати проведенню досудового розслідування та зупиняти виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Вивчення в порядку контролю за станом організації досудового розслідування матеріалів кримінальних проваджень, у яких не встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, здійснюється у строк не більше десяти робочих днів, а в разі складності та значного обсягу кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено керівником органу досудового розслідування ДКВС, який його витребував, до двадцяти робочих днів.

Передача кримінального провадження працівнику, якого керівництвом визначено як безпосереднього виконавця, здійснюється працівниками канцелярії не пізніше наступного дня після його реєстрації в канцелярії органу досудового розслідування ДКВС.

10. Стан досудового розслідування в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні слідчих, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі статті 280 КПК України, може бути перевірено безпосередньо в органі досудового розслідування ДКВС працівниками органів досудового розслідування ДКВС вищого рівня за наявності в них припису або плану-завдання.

ІІІ. Порядок зберігання кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні, а також досудове розслідування в яких зупинено

1. Кримінальні провадження, у яких здійснюється досудове розслідування, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі пунктів 1, 2, 2-1, 3 частини першої статті 280 КПК України, зберігаються слідчими в сейфах або металевих ящиках, що мають запірні пристрої та пристрої для опечатування. Ключі від сейфа (металевого ящика) знаходяться безпосередньо в слідчого, а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування ДКВС.

2. Забороняється зберігати кримінальні провадження поза службовими приміщеннями органів досудового розслідування ДКВС.

При необхідності проведення процесуальних дій в інших місцях слідчому дозволяється мати кримінальне провадження при собі, за зберігання та неушкодженість якого він є відповідальною особою.

У разі здійснення досудового розслідування особливо тяжкого злочину або такого, що набув значного суспільного резонансу, до місця призначення матеріали кримінального провадження перевозять службовим автомобілем у супроводі озброєного працівника міжрегіонального управління, що призначається начальником органу (особою, яка виконує його обов’язки).

IV. Порядок обліку і зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття

1. Кримінальні провадження, у яких слідчими прийнято рішення про їх закриття на підставі пунктів 1, 2, 4 частини першої статті 284 КПК України, після внесення відомостей про це до ЄРДР та книги обліку слідчої роботи невідкладно передаються керівникові органу досудового розслідування ДКВС (його заступнику) для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення.

2. За результатами перевірки керівником органу досудового розслідування ДКВС (його заступником) не пізніше 10-денного строку з моменту винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження складається мотивований висновок про обґрунтованість прийнятого рішення.

3. У разі встановлення під час вивчення матеріалів кримінального провадження підстав, які свідчать про те, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято слідчим незаконно чи необґрунтовано, керівник органу досудового розслідування ДКВС письмово інформує про це прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

4. Кримінальні провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини, у яких слідчими міжрегіональних управлінь (підрозділів) прийнято рішення про їх закриття, після закінчення 20-денного строку з моменту винесення слідчим відповідної постанови надсилаються начальником слідчого відділення разом з мотивованим висновком до слідчого підрозділу Мін’юсту для вивчення обґрунтованості прийняття рішення про закриття цих кримінальних проваджень.

Обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження повинна бути перевірена особою, визначеною начальником слідчого підрозділу Мін’юсту, протягом 10 календарних днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії слідчого підрозділу Мін’юсту. За результатами цієї перевірки складається висновок щодо обґрунтованості прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, який після затвердження начальником слідчого підрозділу Мін’юсту або його заступником надається разом з кримінальним провадженням працівнику відділу організації досудового розслідування, відповідальному за вказану лінію роботи, який у свою чергу упродовж 5-денного строку після затвердження висновку направляє перевірені кримінальні провадження до архівного підрозділу міжрегіонального управління для подальшого обліку та зберігання.

5. Кримінальні провадження про злочини невеликої та середньої тяжкості у 5-денний строк після затвердження мотивованого висновку про обґрунтованість їх закриття передаються для подальшого зберігання в спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування.

Кримінальні провадження перед передачею до архіву органу досудового розслідування ДКВС повинні бути належним чином оформленими: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитими та скріпленими печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий, який його оформив, ставить підпис із зазначенням посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

6. Особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень, реєструє передані їй кримінальні провадження в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування ДКВС для зберігання (додаток 3), і поміщає їх до архіву.

7. Кримінальні провадження, у яких прийнято рішення про їх закриття, зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування ДКВС, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб.

Архів органу досудового розслідування повинен бути обладнаний стелажами, протипожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, мати заґратовані вікна й металеві двері. Вхідні двері архіву органу досудового розслідування ДКВС повинні бути обладнаними пристроєм для опечатування та опечатуватися печаткою особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, або керівника органу досудового розслідування. Ключі від архіву органу досудового розслідування ДКВС зберігаються в особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування.

Кримінальні провадження зберігаються на стелажах у хронологічному порядку відповідно до дати реєстрації.

8. Допускається централізоване зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, у металевих шафах, що знаходяться в службовому кабінеті органу досудового розслідування ДКВС, при забезпеченні умов зберігання, зазначених у пункті 7 цього розділу, та наявності у керівника органу досудового розслідування дублікатів ключів від шаф і кабінету.

V. Порядок видачі кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття

1. Видача з архіву органу досудового розслідування кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання, за письмовою вказівкою керівника органу досудового розслідування ДКВС (особи, яка виконує його обов'язки) у таких випадках:

1) витребування кримінальних проваджень прокурором або керівництвом вищих органів досудового розслідування ДКВС;

2) витребування кримінальних проваджень слідчим суддею, судом;

3) перевірка службової діяльності органу досудового розслідування ДКВС уповноваженими на те особами;

4) проведення інвентаризації кримінальних проваджень.

2. Після отримання письмової вказівки про видачу кримінального провадження особа, відповідальна за його зберігання, робить у журналі обліку кримінальних проваджень органу досудового розслідування ДКВС для зберігання, переданих до архіву для зберігання, відмітку про вилучення кримінального провадження з архіву і передає його під підпис керівникові органу досудового розслідування ДКВС (його заступнику); прокурору; особі, що здійснює перевірку; слідчому.

3. Надсилання виданого з архіву кримінального провадження ініціатору письмового запиту здійснюється в порядку, установленому пунктом 5 розділу II цього Положення.

4. Після повернення кримінальних проваджень до архіву органу досудового розслідування особа, відповідальна за їх зберігання, перевіряє повноту кримінальних проваджень згідно з внутрішнім описом, проставляє в журналі обліку кримінальних проваджень органу досудового розслідування ДКВС для зберігання, переданих до архіву для зберігання, дату здачі кримінальних проваджень та ставить свій підпис.

VI. Інвентаризація кримінальних проваджень

1. З метою недопущення незаконного знищення чи втрати кримінальних проваджень уповноваженими працівниками слідчого підрозділу проводиться інвентаризація кримінальних проваджень, яка полягає у звіренні фактичної наявності кримінальних проваджень з даними їх обліку та звітності.

2. Інвентаризація кримінальних проваджень може бути черговою та позачерговою.

3. Чергова інвентаризація проводиться щороку до 10 лютого.

4. Проведення позачергової інвентаризації затверджується наказом Міністерства юстиції України.

5. Позачергова інвентаризація призначається і проводиться в таких випадках:

1) зміна керівника органу досудового розслідування ДКВС;

2) наявність достовірної інформації про втрату або викрадення кримінального провадження;

3) знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події;

4) перевірка порядку і повноти проведення чергової інвентаризації;

5) передавання-приймання справ міжрегіонального управління (у структурі якого діє орган досудового розслідування ДКВС) у разі зміни його керівника, реорганізації, ліквідації чи передачі до іншого центрального органу виконавчої влади, або його територіального органу.

6. Для забезпечення проведення інвентаризації створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої входять керівник органу досудового розслідування ДКВС (його заступник), працівники підрозділів інформаційного забезпечення та режимно-секретних підрозділів. Керівник органу досудового розслідування ДКВС є головою комісії.

7. Під час інвентаризації перевіряється наявність кримінальних проваджень за ЄРДР, списками, наданими підрозділом інформаційного забезпечення, журналом-реєстром кримінальних проваджень та книгами обліку слідчої роботи кожного слідчого. Крім того, вивчаються попередні акти інвентаризацій, супровідні листи, що відображають рух кримінальних проваджень.

8. Результати інвентаризації відображаються в акті інвентаризації кримінальних проваджень (додаток 4), списку наявних кримінальних проваджень (додаток 5), списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6), які складаються у двох примірниках і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії.

9. Акт інвентаризації з відповідними додатками доповідається відповідному керівнику структурного підрозділу для прийняття рішення про його затвердження.

Після реєстрації акта в канцелярії органу досудового розслідування ДКВС перший примірник передається керівникові органу досудового розслідування ДКВС, у якому проводилася інвентаризація, другий надсилається до слідчого підрозділу Мін’юсту з узагальненими відомостями про результати проведеної інвентаризації, виявлені факти втрачених кримінальних проваджень і вжиті заходи щодо їх відновлення та про притягнення винних у втраті кримінальних проваджень осіб до відповідальності.

10. У разі виявлення фактів втрати або знищення кримінальних проваджень начальниками слідчих відділень призначається службове розслідування в порядку, визначеному законодавством України, під час якого вживаються заходи щодо пошуку втрачених кримінальних проваджень. Про такі факти негайно подається інформація до слідчого підрозділу Мін’юсту.

Для відновлення втрачених або знищених кримінальних проваджень використовується інформація з ЄРДР, журналів-реєстрів кримінальних проваджень, журналів вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення, режимних секретних підрозділів, контрольно-наглядових справ кримінальних проваджень (у тому числі їх електронних варіантів) та наглядових проваджень органів прокуратури (за їх згодою).

11. За результатами службового розслідування особою, що його призначила, приймається рішення про відповідальність працівників, які допустили втрату або знищення кримінальних проваджень. Копія висновку службового розслідування надсилається до слідчого підрозділу Мін’юсту.

Директор 
Департаменту публічного права


Л.М. Кравченко

Книга обліку слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень)

Акт приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень

Журнал обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування ДКВС для зберігання

Акт інвентаризації кримінальних проваджень

Список наявних кримінальних проваджень

Список відсутніх кримінальних проваджень


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: pekach (22.03.2017)
Просмотров: 1222
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar