Главная » Статьи » Накази Міністерства юстиції

Наказ Мінюсту №98/5 від 17.01.2017. Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2017

м. Київ

N 98/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 65/29933

Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації

Відповідно до статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України та статті 20 Закону України "Про пробацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію діяльності волонтерів пробації, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17 січня 2017 року N 98/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 65/29933

 

 

 

 

 

 

Положення
про організацію діяльності волонтерів пробації

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок здійснення діяльності волонтерів пробації.

2. Діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність" з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про пробацію" та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінально-виконавчому кодексі України та Законі України "Про пробацію".

4. Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб'єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи.

5. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом та за завданням уповноваженого органу з питань пробації.

II. Напрями волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, організація діяльності волонтерів пробації

1. Волонтерська діяльність, пов'язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб'єктів пробації;

участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб'єктами пробації;

участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб'єктами пробації;

участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб'єктами пробації;

надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб'єктам пробації;

сприяння у працевлаштуванні суб'єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності;

сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб'єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб'єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

2. Діяльність волонтерів пробації, пов'язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб'єктами пробації обов'язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у:

перевірці суб'єктів пробації за місцем роботи або навчання;

перевірці виконання обов'язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб'єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;

заходах, пов'язаних з початковим розшуком суб'єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

3. Залучення особи до волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за письмовою заявою цієї особи (додаток 1) після проходження співбесіди з працівником уповноваженого органу з питань пробації та заповнення анкети волонтера пробації (додаток 2).

Під час співбесіди працівником уповноваженого органу з питань пробації з'ясовуються здатність особи до волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, її мотивація, досвід роботи, освіта та інші відомості, що характеризують кандидата у волонтери пробації.

4. Кандидату у волонтери пробації уповноваженим органом з питань пробації може бути встановлений випробувальний строк до трьох місяців, під час якого вивчаються його моральні та ділові якості.

5. Про включення особи до складу волонтерів пробації вноситься запис до журналу обліку волонтерів пробації (додаток 3).

6. До волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб'єктів пробації.

7. Завдання волонтеру пробації на здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, уповноважений орган з питань пробації визначає з урахуванням досвіду роботи, освіти, моральних, ділових якостей, висловлених пропозицій та побажань волонтера пробації.

Завдання на здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, надається лише за згодою волонтера пробації.

8. Заходи з провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією, щодо конкретного суб'єкта пробації визначаються працівником уповноваженого органу з питань пробації в індивідуальному плані роботи із суб'єктом пробації за обов'язковою участю волонтера пробації та суб'єкта пробації.

Про результати проведеної роботи волонтер пробації інформує працівника уповноваженого органу з питань пробації.

9. Уповноважений орган з питань пробації укладає з волонтером пробації, який бере участь у здійсненні нагляду за суб'єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи, договір про провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією (далі - договір).

10. За договором одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням іншої сторони (уповноважений орган з питань пробації) особисто безоплатно здійснювати волонтерську діяльність протягом установленого в договорі строку, а уповноважений орган з питань пробації зобов'язується забезпечити волонтеру пробації можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодування волонтеру витрат, пов'язаних з виконанням договору.

Договір укладається в письмовій формі та має містити:

опис волонтерської діяльності (завдання);

період провадження волонтерської діяльності;

права та обов'язки сторін;

відповідальність за заподіяння збитків;

умови розірвання договору.

11. У разі отримання від волонтера пробації інформації про невиконання суб'єктом пробації обов'язків, визначених законом та покладених на нього рішенням суду, працівник уповноваженого органу з питань пробації повинен вжити заходів щодо перевірки такої інформації, припинення правопорушень, проведення із суб'єктом пробації індивідуально-профілактичної роботи.

12. Виключення волонтера пробації зі складу волонтерів пробації здійснюється у випадку:

закінчення строку дії договору;

розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі сторін.

III. Права та обов'язки уповноваженого органу з питань пробації під час залучення до своєї діяльності волонтерів пробації

1. Уповноважений орган з питань пробації під час залучення до своєї діяльності волонтерів пробації має право:

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

здійснювати відбір кандидатів у волонтери пробації та зараховувати їх до складу волонтерів пробації;

надавати волонтерам пробації за їх згодою завдання щодо здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 Закону України "Про волонтерську діяльність";

здійснювати міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

пропонувати кандидату на зарахування до складу волонтерів пробації надати для ознайомлення документ, що посвідчує особу, документ про освіту та трудову книжку (за наявності) за згодою;

використовувати персональні дані волонтерів пробації у порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних".

2. Уповноважений орган з питань пробації під час залучення до своєї діяльності волонтерів пробації зобов'язаний:

забезпечувати волонтерам пробації безпечні і належні для життя і здоров'я умови здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

здійснювати підготовку волонтерів;

надавати волонтерам пробації достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

забезпечувати волонтерам пробації вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією.

IV. Права та обов'язки волонтерів пробації

1. Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень має право на:

безпечні і належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

перебування на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій за дозволом їх керівників або уповноважених ними осіб;

участь у відвідуванні суб'єктів пробації за місцем їх роботи або навчання;

проведення зустрічей із суб'єктами пробації з метою здійснення заходів соціально-виховної роботи;

захист своїх прав відповідно до законодавства;

інші права, передбачені договором та законодавством.

2. Волонтер пробації під час здійснення своїх повноважень зобов'язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки щодо здійснення волонтерської діяльності, пов'язаної з пробацією;

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера пробації та уповноваженого органу з питань пробації;

не допускати дій та вчинків, які можуть порушити права суб'єктів пробації;

виконувати умови договору;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом.

За порушення прав суб'єктів пробації волонтери пробації відповідають згідно із законодавством.

V. Права та обов'язки суб'єктів пробації, до роботи з якими залучаються волонтери пробації

1. Суб'єкти пробації, до роботи з якими залучаються волонтери пробації, мають право на:

поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів пробації;

звернення за допомогою до волонтерів пробації;

вибір форм надання волонтерської допомоги у сфері пробації;

участь у складанні індивідуального плану роботи із засудженим;

роз'яснення своїх прав та обов'язків;

отримання інформації про можливу допомогу і консультації;

участь у програмах і заходах, що організовуються уповноваженим органом з питань пробації;

дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

оскарження рішень, дій або бездіяльності персоналу уповноваженого органу з питань пробації;

надання уповноваженому органу з питань пробації вмотивованої заяви про заміну закріпленого за суб'єктом пробації волонтера пробації;

захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону;

інші права, передбачені законодавством.

2. Суб'єкти пробації, до роботи з якими залучаються волонтери пробації, зобов'язані:

виконувати встановлені законом та покладені на них рішенням суду обов'язки;

не вчиняти правопорушень;

виконувати законні вимоги персоналу уповноваженого органу з питань пробації;

надавати персоналу уповноваженого органу з питань пробації повну та достовірну інформацію, потрібну для ефективного надання волонтерської допомоги у сфері пробації;

ввічливо ставитися до волонтерів пробації;

не створювати ризиків для життя та здоров'я волонтерів пробації під час здійснення ними волонтерської діяльності.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

Заява на зарахування до складу волонтерів пробації

Анкета волонтера пробації

Журнал обліку волонтерів пробації


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міністерства юстиції | Добавил: yurist-online (30.01.2017)
Просмотров: 1251
Всего комментариев: 0
avatar