Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №1359 від 27.12.2016. Про затвердження Інструкції з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2016

м. Київ

N 1359

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 68/29936

Про затвердження Інструкції з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС

Відповідно до частини сьомої статті 61 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України", з метою здійснення єдиного та системного контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міністерства внутрішніх справ України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС, що додається.

2. Департаменту державного майна та ресурсів МВС (Шалієвська Л. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ - керівника апарату Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Заступник Міністра освіти
і науки України -
керівник апарату

Р. В. Греба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
27 грудня 2016 року N 1359

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 68/29936

 

 

 

 

 

 

Інструкція
з організації роботи Служби пожежної безпеки МВС

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації та здійснення контролю посадовими особами Служби пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України (далі - СПБ МВС) за виконанням правил пожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також на територіях, на яких вони розташовані (далі - об'єкти МВС).

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

3. Посадові особи СПБ МВС та посадові особи СПБ у Національній гвардії України (далі - НГУ), вищих навчальних закладах МВС (далі - ВНЗ) здійснюють контроль у сфері пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах МВС.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням на об'єктах МВС вимог законодавства з питань пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню пожеж та загорань, захисту життя і здоров'я працівників.

5. Посадові особи СПБ МВС та посадові особи СПБ у НГУ та ВНЗ здійснюють контроль за системами протипожежного захисту, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів).

6. Перевірки проводяться за місцезнаходженням об'єктів МВС у робочий час, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника або уповноваженої ним особи.

7. Керівники об'єктів МВС зобов'язані безперешкодно допускати посадових осіб СПБ для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, подавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення контролю у зазначеній сфері, а також їх копії.

8. СПБ МВС та підрозділи СПБ у НГУ, ВНЗ у своїй діяльності керуються Кодексом цивільного захисту України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС від 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за N 252/26697, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

9. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

посадова особа СПБ - особа, яка у визначеному порядку уповноважена на здійснення контролю у сфері пожежної безпеки на об'єктах МВС;

припис - обов'язкова для виконання керівником об'єкта МВС письмова вимога уповноваженої посадової особи СПБ щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, яка складається за підсумками перевірки.

II. Організація проведення перевірок

1. Планові перевірки:

1) планові перевірки об'єктів МВС проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються щокварталу до 28 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

2) планові перевірки об'єктів НГУ проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються командувачем НГУ щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

3) планові перевірки ВНЗ проводяться відповідно до планів перевірки, які затверджуються їх керівниками щомісяця до 25 числа місяця, що передує плановому;

4) у плані перевірки зазначаються найменування об'єкта МВС і його місцезнаходження;

5) планові перевірки об'єктів МВС проводяться не рідше одного разу на рік;

6) у разі взяття на облік нового об'єкта в період, на який уже затверджено план перевірки, зазначений об'єкт включається до плану перевірки на наступний плановий період;

7) для здійснення перевірки об'єктів МВС, яка передбачає службове відрядження в межах України, видається наказ;

8) тривалість перевірки в регіоні визначається залежно від кількості об'єктів, які перебувають у сфері управління МВС;

9) тривалість планової перевірки визначається залежно від площі (території) об'єкта, кількості будівель, приміщень та дільниць, які перебувають у сфері управління МВС.

2. Позапланова перевірка:

1) позаплановою є перевірка, проведення якої не передбачено планами перевірок;

2) підставами для здійснення позапланової перевірки є:

перевірка виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;

обґрунтоване звернення фізичних осіб про порушення пожежної безпеки на об'єкті МВС;

настання аварії, іншої небезпечної події;

3) за наявності підстав у МВС, НГУ та ВНЗ видається наказ (доручення) про проведення працівниками СПБ позапланової перевірки відповідних об'єктів МВС;

4) під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення;

5) строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів.

III. Порядок проведення перевірок

1. Перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до перевірки;

проведення перевірки;

оформлення результатів перевірки;

ужиття заходів реагування за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи СПБ зобов'язані:

ознайомитися з матеріалами контрольної справи щодо кожного об'єкта перевірки;

визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки;

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що стосуються пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах МВС, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну небезпеку об'єкта перевірки.

3. Перед початком перевірки посадові особи СПБ, які будуть її здійснювати, зобов'язані з'ясувати уповноважену керівником об'єкта МВС особу, яка братиме участь у її проведенні.

4. Перед початком перевірки посадова особа СПБ робить запис про здійснення перевірки в журналі реєстрації перевірок об'єкта МВС, що перевіряється (за його наявності).

5. Під час перевірки посадові особи СПБ зобов'язані дотримуватися установлених правил внутрішнього розпорядку роботи об'єкта МВС, що перевіряється, правил перепускного, внутрішньооб'єктового режиму, особливостей здійснення режимних заходів (у разі їх установлення відповідно до Закону України "Про державну таємницю") та вимог охорони праці.

6. Посадові особи СПБ під час здійснення перевірок мають право:

проводити огляд (обстеження) об'єкта МВС, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також документів з питань, що виникають під час здійснення перевірки, якщо це передбачено законом;

одержувати під час здійснення перевірки від посадових осіб об'єкта МВС, що перевіряється, довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об'єкта перевірки та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

надавати (надсилати) керівникам об'єктів МВС обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, форма якого наведена в додатку 1 до цієї Інструкції (далі - припис);

вимагати припинення дій, які можуть призвести до виникнення пожеж та загорань;

фіксувати процес здійснення перевірки за допомогою аудіо та відеотехніки з наданням копії запису керівникові об'єкта МВС, що перевіряється, або уповноваженій ним особі.

7. Посадові особи СПБ, які здійснюють перевірку, зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавчими та нормативними актами;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з керівниками та працівниками об'єкта МВС, що перевіряється, вимог Кодексу цивільного захисту України, інших нормативно-правових актів з питань протипожежної безпеки та цієї Інструкції;

ознайомити уповноважену особу з результатами проведеної перевірки в строки, передбачені законом;

надавати керівникам об'єкта МВС, що перевіряється, методичну допомогу з питань протипожежної безпеки.

8. Якщо за результатами перевірки об'єкта МВС порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки не виявлено, посадова особа СПБ, яка здійснювала перевірку, доповідає відповідним рапортом керівнику СПБ.

9. При виявленні посадовою особою СПБ порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки у строк до десяти діб з дня проведення перевірки нею складається припис.

10. Припис складається у двох примірниках, що підписуються посадовими особами СПБ МВС, СПБ у НГУ, ВНЗ, які здійснювали перевірку, та керівником об'єкта МВС, що перевірявся, або уповноваженою ним особою із зазначенням строків усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Один примірник припису надається керівникові об'єкта МВС, що перевірявся, або уповноваженій ним особі для виконання, а другий - долучається до контрольної справи в СПБ МВС (СПБ у НГУ, ВНЗ, посадові особи якої здійснювали перевірку).

11. У разі відмови керівника об'єкта МВС, що перевіряється, або уповноваженої ним особи від підписання та/або отримання припису посадова особа СПБ МВС (посадова особа СПБ у НГУ, ВНЗ) робить у такому приписі відповідний запис і надсилає внутрішньою поштою з реєстрацією вихідного номера.

12. До припису вносяться відомості про неусунені порушення, виявлені під час проведення попередніх перевірок, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх усунення, та вказуються нові строки усунення порушень.

При цьому зазначаються нові порушення, які виявлено під час проведення перевірки, і строки їх усунення.

13. Під час проведення планової або позапланової перевірки в попередньому приписі, якщо такий є, посадова особа СПБ (СПБ у НГУ, ВНЗ), яка здійснювала перевірку, зобов'язана зробити відмітки. При усуненні вказаних у приписі порушень навпроти кожного з них робиться позначка "виконано", ставиться дата перевірки та підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, а при невиконанні наприкінці припису зазначаються порядкові номери невиконаних пунктів, заходи, які вжито за наслідками перевірки. Із цими записами ознайомлюється керівник об'єкта МВС або уповноважена ним особа.

14. У разі незгоди із виявленими порушеннями чи строками їх усунення керівник об'єкта МВС або уповноважена ним особа має право оскаржити припис, звернувшись до МВС, ДСНС або до суду.

15. За результатами розгляду скарг на припис у разі встановлення фактів порушення стосовно його винесення або оформлення МВС може прийняти рішення про скасування припису в частині або в цілому.

16. Контроль за виконанням приписів, поданих за результатами перевірки, здійснюється посадовими особами підрозділу СПБ, що його видав.

17. На кожен об'єкт МВС, а також на об'єкти нового будівництва в СПБ МВС та СПБ у НГУ, ВНЗ відповідно заводять окрему контрольно-наглядову справу, зразок ведення якої визначено в додатку 2 до цієї Інструкції.

18. Контрольні справи повинні постійно зберігатися в спеціально визначених місцях та обліковуватися в журналі обліку контрольних справ, форма якого наведена в додатку 3 до цієї Інструкції.

19. Керівник СПБ МВС та керівники СПБ у НГУ та ВНЗ здійснюють контроль за своєчасним виконанням плану перевірок на об'єктах МВС.

20. Керівник СПБ МВС та керівники СПБ у НГУ та ВНЗ зобов'язані не рідше одного разу на рік переглядати контрольні справи. За результатами перевірки контрольної справи робляться письмові позначки щодо її ведення.

IV. Облік та аналіз пожеж

1. Облік пожеж і їх наслідків ведеться з метою здійснення аналізу обставин їх виникнення і прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, розроблення запобіжних заходів та проведення профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки працівників, збереження від вогню матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж з урахуванням вимог чинного порядку обліку пожеж і їх наслідків.

2. Облік пожеж, загиблих та травмованих працівників на пожежах, суми матеріальних втрат від пожеж здійснюється відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030.

3. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися на об'єктах МВС, з реєстрацією в журналі обліку пожеж, форма якого наведена в додатку 4 цієї Інструкції.

4. Перевірка обставин і причин пожеж, загибелі та травмування працівників, знищення і пошкодження майна проводиться за місцем виникнення пожежі з прийняттям рішення згідно із законодавством.

5. Пожежі на транспортних засобах МВС, що перебувають у дорозі, обліковуються за місцем їх виникнення.

6. Первинне донесення про пожежу, форма якого наведена в додатку 5 до цієї Інструкції, подається до СПБ МВС не пізніше трьох годин з часу її ліквідації. У первинному донесенні про пожежу вказуються всі обставини виникнення пожежі, з'ясовані на час підготовки цього донесення.

Уточнені дані про пожежу, форма яких наведена в додатку 6 до цієї Інструкції, подаються протягом п'яти діб.

7. Документом, що засвідчує факт виникнення пожежі, є акт про пожежу, який складається комісією на місці виникнення події впродовж 24 годин з моменту ліквідації пожежі.

До складу комісії входять: особа, яка проводить перевірку, представник об'єкта МВС, представник підрозділу СПБ МВС, представник страхової організації (компанії) (за наявності), представник територіального органу ДСНС.

В акті про пожежу обов'язково зазначаються: дата оформлення; дата і час виявлення пожежі; найменування об'єкта МВС, де сталася пожежа, місце проживання та прізвище керівника об'єкта МВС; місце та час виникнення пожежі; час повідомлення (надходження заяви) до пожежно-рятувальних підрозділів; сили та засоби, що залучалися, і хто був керівником гасіння пожежі; відомості про час ліквідації пожежі, пошкоджене або знищене майно, наявність майнової шкоди (прямі та побічні збитки), кількість загиблих (травмованих) працівників, причина пожежі, відомості про врятованих працівників та збережені матеріальні цінності. Члени комісії можуть робити особливі зауваження щодо відомостей, які вказуються в акті, та правильності його складання.

Уточнені відомості про пожежу після їх установлення оформлюються додатком довільної форми до акта про пожежу і підписуються особою, яка складала цей акт, та особами, які надали ці відомості.

Якщо акт про пожежу надано без уточнених відомостей, то після такого уточнення додатково повідомляються особи, яким було вручено акт.

8. Матеріали за фактом виникнення пожеж розглядаються на нарадах.

9. Статистичні дані про пожежі подаються до СПБ МВС щомісяця до 3-го числа за попередній місяць.

За повноту інформації про потерпілих та загиблих при цьому працівників і завдані збитки, а також за своєчасність і достовірність наданих відомостей відповідають керівники структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, які подають статистичну інформацію.

10. СПБ МВС щомісяця до 10-го числа подає до ДСНС інформацію про всі випадки пожеж за попередній місяць та їх наслідки за відповідними формами звітності.

11. Виявлені в результаті перевірки факти незареєстрованих пожеж та їх наслідки обліковуються відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030.

V. Контроль та надання допомоги підрозділам СПБ у НГУ та ВНЗ

1. Основною формою роботи СПБ МВС у підпорядкованих підрозділах є контроль та надання практичної допомоги в організації діяльності підрозділів СПБ у НГУ та ВНЗ.

2. Під час контролю надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряється рівень знань нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3. Під час контролю здійснюється перевірка стану роботи з усунення виявлених під час попередніх перевірок недоліків у службовій діяльності СПБ НГУ та ВНЗ.

4. За результатами перевірок посадові особи СПБ МВС подають керівникам НГУ та ВНЗ відповідні матеріали перевірки (довідка, припис) щодо виявлених порушень вимог пожежної безпеки з пропозиціями щодо їх усунення.

 

Директор Департаменту
державного майна та ресурсів МВС

Л. І. Шалієвська

Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки

Контрольно-наглядова справа

Журнал обліку наглядових справ

Журнал обліку пожеж

Первинне донесення про пожежу

Уточнені дані про пожежу


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: yurist-online (17.02.2017)
Просмотров: 1228
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar