Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ ДАСУ №168 від 01.12.2016. Про затвердження Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів


ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2016

м. Київ

N 168

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. за N 1674/29804

Про затвердження Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 9 статті 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Юридичному департаменту Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Л. В. Гаврилова

 ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Національної
поліції України

В. А. Троян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
01 грудня 2016 року N 168

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. за N 1674/29804

 

 

 

 

 

 

Порядок
оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та інших актів законодавства з метою визначення процедури складання Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами (далі - органи державного фінансового контролю) протоколів про вчинення адміністративних правопорушень за статтями 163 12, 164 2, 164 12, 164 14 та частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП (далі - протокол), розгляду справ про адміністративні правопорушення, ведення діловодства по справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протоколи від імені органів державного фінансового контролю відповідно до статті 255 КУпАП за встановленою формою (додаток 1) мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державного фінансового контролю.

У разі потреби припинення адміністративного правопорушення чи виявлення особи, з вини якої воно вчинено, посадова особа органу державного фінансового контролю викликає працівників Національної поліції України, які вживають заходів, спрямованих на усунення протиправних дій, та сприяють органам державного фінансового контролю у виконанні їх обов'язків.

2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

3. Протокол складається у двох примірниках, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, то до протоколу вноситься відповідний запис.

4. Один примірник протоколу залишається в органі державного фінансового контролю, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

5. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

6. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою чорнилом синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

7. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноруч викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

8. Не пізніше наступного дня після складання протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП (додаток 2) чи в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163 12, 164 12 і 164 14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3) та долучається до матеріалів справи про вчинене адміністративне правопорушення. У зазначених журналах, які повинні бути прошнуровані і скріплені печаткою органу державного фінансового контролю та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Оформлені відповідно до пунктів 2 - 8 цього Порядку протокол та належним чином інші матеріали справи надсилаються органу, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом трьох днів з дня реєстрації протоколу.

III. Розгляд посадовими особами органів державного фінансового контролю справ про адміністративні правопорушення

1. Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КУпАП.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП, розглядають та накладають адміністративні стягнення від імені органу державного фінансового контролю посадові особи, визначені частиною другою статті 234 1 КУпАП (далі - уповноважена посадова особа).

2. Орган державного фінансового контролю (уповноважена посадова особа) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення (додаток 4) оформляється листом на бланку органу державного фінансового контролю, підписується уповноваженою посадовою особою та надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під розписку.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3. Уповноважена посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

4. Розгляд справи про адміністративне правопорушення починається з оголошення уповноваженою посадовою особою, яка розглядає справу, того, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх прав і обов'язків. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються подані докази і вирішуються клопотання.

Усі документи (їх належним чином завірені копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

5. При розгляді справи з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов:

1) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 5);

2) постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 6).

Постанова повинна містити: найменування органу (прізвище, ім'я та по батькові, посаду уповноваженої посадової особи), який (яка) виніс (винесла) постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові, дата народження, місце проживання чи перебування); опис обставин, установлених під час розгляду справи; зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення; вказівку про порядок і строк оскарження постанови.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення підписує уповноважена посадова особа, яка розглянула справу.

7. Уповноважена посадова особа закриває провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо встановить наявність таких обставин:

1) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

8) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні за цим фактом;

9) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

8. За вчинення адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа має право накладати стягнення у вигляді штрафу в межах, передбачених статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП.

Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа може прийняти рішення про звільнення порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові по справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення, уповноважена посадова особа всебічно і об'єктивно розглядає справу, з'ясовує, чи можна вважати правопорушення малозначним.

Відповідно до частини другої статті 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи.

9. Якщо при розгляді справи орган державного фінансового контролю (уповноважена посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він (вона) передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування.

10. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Постанова органу державного фінансового контролю (уповноваженої посадової особи) по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, передбаченого статтею 289 КУпАП.

11. На постанові про накладення адміністративного стягнення після її виконання уповноваженою посадовою особою ставиться відповідна позначка.

12. Усі матеріали, зброшуровані за кожною адміністративною справою, зберігаються в установленому законодавством порядку.

IV. Оскарження постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами державного фінансового контролю (уповноваженими посадовими особами)

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до вищестоящого органу державного фінансового контролю (вищестоящої уповноваженої посадової особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Постанову органу державного фінансового контролю (уповноваженої посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено Головою Держаудитслужби.

2. При оскарженні постанови скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення органу державного фінансового контролю (уповноваженої посадової особи) (далі - скарга) подається уповноваженій посадовій особі, яка винесла оскаржувану постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами протягом трьох календарних днів передається органом державного фінансового контролю, до якого надійшла скарга, до вищестоящого органу державного фінансового контролю (вищестоящої уповноваженої посадової особи).

3. Скарги, винесені уповноваженою посадовою особою, розглядає вищестояща уповноважена посадова особа цього органу. Скарги на постанови, винесені керівником міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, розглядає Голова Держаудитслужби чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Голови Держаудитслужби, розглядає Голова Держаудитслужби.

4. Скарга обов'язково повинна містити найменування органу державного фінансового контролю, до якого подається скарга, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання скаржника, обставини справи та суть скарги, дату складання скарги, підпис скаржника. Якщо в скарзі міститься посилання на докази, що не досліджувалися (не подавалися скаржником) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, такі докази подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржникові з відповідними роз'ясненнями протягом п'яти днів від дня її надходження.

Скарги, подані особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у десятиденний строк з дня їх надходження.

5. Скарга розглядається в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

6. При розгляді скарги уповноважена посадова особа перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення, не обмежуючись доводами скаржника. Орган державного фінансового контролю (уповноважена посадова особа), що розглядає скаргу, може дослідити нові докази, які не подавалися та/або не досліджувалися при розгляді справи про адміністративне правопорушення, за власною ініціативою або за клопотанням скаржника (його представника), якщо визнає обґрунтованими причини, що унеможливили подання таких доказів до моменту винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення, або безпідставною відмову у їх прийнятті (врахуванні) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

7. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП, уповноваженою посадовою особою виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

8. Копія рішення по скарзі протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, а також органу державного фінансового контролю, що її виніс.

V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами державного фінансового контролю (уповноваженими посадовими особами)

1. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, установленому КУпАП.

2. Штраф вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження - протягом п'ятнадцяти днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, посадова особа органу державного фінансового контролю, яка склала протокол, забезпечує надсилання постанови про накладення штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, перебування, роботи порушника або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI. Реалізація матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 163 12, 164 12, 164 14 КУпАП

1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163 12, 164 12, 164 14 КУпАП, розглядаються судом.

2. Справа про адміністративне правопорушення, що передається до суду, повинна містити такі документи або їх копії, завірені підписом посадової особи та печаткою органу державного фінансового контролю:

1) протокол;

2) пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол (якщо воно подано не на бланку протоколу);

3) документи щодо обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення (довідки про склад сім'ї, наявність на утриманні непрацездатних осіб тощо, якщо такі були надані особою, що притягається до адміністративної відповідальності);

4) матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення;

5) опис документів.

3. Справа про адміністративне правопорушення передається до суду за місцем вчинення правопорушення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним способом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації протоколу.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується посадовою особою органу державного фінансового контролю, ставиться дата його складання.

4. У супровідному листі про передачу справи про адміністративне правопорушення до суду зазначаються:

1) обставини, суть адміністративного правопорушення та відомості про посадову особу, якою вчинено адміністративне правопорушення;

2) яких заходів для усунення виявлених порушень вжито посадовою особою об'єкта контролю, стосовно якої складено протокол;

3) прохання повідомити орган державного фінансового контролю про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення та про орган державної виконавчої служби, якому надіслано постанову на виконання.

В органі державного фінансового контролю залишаються копії всіх матеріалів справи про адміністративне правопорушення, що передана до суду, і до них долучаються супровідний лист, додатково надані особою, яка притягалася до адміністративної відповідальності, документи, пояснення, повідомлення про результати розгляду справи, сплату адміністративного штрафу тощо.

VII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. В органах державного фінансового контролю формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, в яких накопичуються такі документи і матеріали:

1) протокол;

2) надані в письмовій формі особою, яка притягалася до адміністративної відповідальності, пояснення, зауваження, заперечення, клопотання;

3) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

4) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, її майновий і сімейний стан, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи (у разі їх надання особою) чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

5) копія листа про повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

6) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

7) скарга порушника (якщо скарга подавалась) і матеріали її розгляду;

8) матеріали листування щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

9) документ про сплату адміністративного штрафу (його копія);

10) документи щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

2. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа органу державного фінансового контролю, яка склала протокол. Контроль за формуванням справи про адміністративне правопорушення, в тому числі за своєчасним направленням постанови про накладення адміністративного стягнення (за статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП) для примусового виконання, здійснює керівник того структурного підрозділу органу державного фінансового контролю, працівником якого складено протокол.

3. В органі державного фінансового контролю ведеться журнал видачі бланків, реєстрації протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 8).

Директор Юридичного департаменту

З. В. Пронюк

Протокол про адміністративне правопорушення

Журнал обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтею 164 2, частинами третьою - сьомою статті 166 6 КУпАП

Журнал обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 163-12, 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду

Повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення

Постанова про накладення адміністративного стягнення

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Журнал видачі бланків, реєстрації протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (24.01.2017)
Просмотров: 746
Всего комментариев: 0
avatar