Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МЕРТ №1785 від 25.10.2016. Про затвердження Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2016

м. Київ

N 1785

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1508/29638

Про затвердження Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів

Відповідно до пункту 26 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, що додається.

2. Департаменту залучення інвестицій:

у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
25 жовтня 2016 року N 1785

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1508/29638

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів на інвестиційному та експлуатаційному етапах їх упровадження.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішній моніторинг - моніторинг, який проводиться відповідальним виконавцем/балансоутримувачем державного інвестиційного проекту та головним розпорядником коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) шляхом збору, систематизації та аналізу фактичних даних щодо стану розроблення (реалізації) проекту;

експлуатаційний етап державного інвестиційного проекту - період, під час якого експлуатуються створені (придбані), реконструйовані або технічно переоснащені шляхом державного інвестування основні засоби державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік;

зовнішній моніторинг - моніторинг, що проводиться Мінекономрозвитку шляхом аналізу інформації щодо стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, поданих головними розпорядниками;

інвестиційний етап державного інвестиційного проекту - період, під час якого шляхом державного інвестування створюються (придбаваються), реконструюються або технічно переоснащуються основні засоби державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік;

моніторинг стану розроблення (реалізації) державного інвестиційного проекту (далі - моніторинг) - комплекс заходів щодо постійного і безперервного аналізу інформації про стан розроблення (реалізації) державного інвестиційного проекту для здійснення контролю відповідності запланованих витрат, результатів, плану реалізації проекту фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного управління впровадженням державного інвестиційного проекту.

3. Внутрішній та зовнішній моніторинг проводиться протягом усього життєвого циклу (інвестиційного та експлуатаційного етапів) державного інвестиційного проекту.

4. Внутрішній моніторинг повинен забезпечувати повноту даних, необхідних для подання Мінекономрозвитку інформації відповідно до цього Порядку.

5. Зовнішній моніторинг проводиться Мінекономрозвитку шляхом:

здійснення аналізу інформації, поданої до Мінекономрозвитку головними розпорядниками у строки відповідно до цього Порядку;

здійснення аналізу документів, поданих головним розпорядником;

порівняння даних державного інвестиційного проекту з даними, наведеними в інформації.

6. Для здійснення аналізу поданої інформації Мінекономрозвитку має право залучати представників інших органів виконавчої влади за їх згодою.

II. Порядок, форми та строки надання інформації на інвестиційному етапі державного інвестиційного проекту

1. Відповідальний виконавець/балансоутримувач проводить внутрішній моніторинг з метою контролю за виконанням робіт та заходів підрядними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами, залученими до виконання державного інвестиційного проекту. Періодичність та форма подання інформації щодо такого моніторингу визначаються головним розпорядником, але не рідше ніж один раз на місяць.

2. Внутрішній моніторинг також проводиться головним розпорядником на основі інформації щодо проведеного моніторингу відповідального виконавця/балансоутримувача за формою, запропонованою головним розпорядником. У разі виявлення відхилень від плану реалізації державного інвестиційного проекту головний розпорядник повинен забезпечити вжиття заходів щодо забезпечення належної відповідності запланованим показникам проекту.

3. За кожним державним інвестиційним проектом головний розпорядник надає Мінекономрозвитку інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку за півріччя у термін не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, та інформацію за рік - до 01 березня року, наступного за звітним. Головний розпорядник оприлюднює інформацію щодо моніторингу державних інвестиційних проектів на своєму офіційному сайті в зазначені терміни.

Мінекономрозвитку може звертатися до головних розпорядників стосовно надання поточної інформації про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту.

4. Планові показники фінансування та виконання заходів повинні відповідати показникам, наведеним у розділі I "Резюме" і розділі III "План реалізації та фінансування та стан його виконання" додатка 1 до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями", та паспорту бюджетної програми.

Фактичні дані порівнюються Мінекономрозвитку з даними, наведеними в доданих до інформації таких документах:

паспорті бюджетної програми;

річному звіті про виконання паспорта бюджетної програми (під час проведення моніторингу за результатами року);

довідці щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом;

титулі об'єкта;

фотографіях об'єкта та його конструктивних елементів;

інших документах, поданих головним розпорядником для підтвердження фактичних даних.

Інформацію головний розпорядник надсилає до Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді.

У паперовому вигляді інформація повинна бути підписана керівником відповідального виконавця/балансоутримувача та уповноваженим керівником структурного підрозділу головного розпорядника.

За своєчасне надання інформації до Мінекономрозвитку, її повноту та достовірність показників відповідає головний розпорядник.

5. Мінекономрозвитку аналізує інформацію та додатки до неї, надані головними розпорядниками, і подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів (далі - Міжвідомча комісія) узагальнену інформацію за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів інформує головного розпорядника про прийняте Міжвідомчою комісією рішення та результати моніторингу.

7. На підставі рішення Міжвідомчої комісії Мінекономрозвитку подає Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки.

8. Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу розміщуються на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

III. Порядок, форми та строки надання інформації на експлуатаційному етапі державного інвестиційного проекту

1. Після завершення інвестиційного етапу державного інвестиційного проекту та введення в експлуатацію передбачених ним об'єктів головний розпорядник надає Мінекономрозвитку до 01 березня року, наступного за звітним, інформацію про стан виконання плану державного інвестиційного проекту за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2. Зазначена у пункті 1 цього розділу інформація подається головними розпорядниками щороку протягом перших трьох років експлуатації об'єкта після завершення інвестиційного етапу.

3. Інформацію головний розпорядник надсилає до Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді.

У паперовому вигляді інформація повинна бути підписана керівником відповідального виконавця/балансоутримувача та уповноваженим керівником структурного підрозділу головного розпорядника.

За своєчасне надання такої інформації до Мінекономрозвитку, її повноту та достовірність відповідає головний розпорядник.

4. Інформація щодо моніторингу використовується Мінекономрозвитку та Міжвідомчою комісією для аналізу ефективності управління державними інвестиційними проектами.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук

Інформація про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом станом на

Узагальнена інформація за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер

Інформація про стан виконання плану державного інвестиційного проекту


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (15.12.2016)
Просмотров: 710
Всего комментариев: 0
avatar