Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Мінприроди №177 від 10.05.2002. Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють


МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2002  № 177

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 травня 2002 р. 
за № 445/6733

Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
№ 71 від 16.02.2009}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (додається).

2. Департаменту екологічної безпеки (Є. Маторін) подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, начальникам Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі організувати та провести роботи щодо взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря в терміни, визначені цією Інструкцією.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря А. Гриценка.

Міністр

С. Курикін


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України 
10.05.2002 № 177

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 травня 2002 р. 
за № 445/6733

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

{У тексті Інструкції слово "Мінекоресурсів" у всіх відмінках замінено словом "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 71 від 16.02.2009}

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до статті 31 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".

1.2. Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік об'єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та обов'язкові вимоги щодо єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел (далі - об'єкти).

1.3. Дані про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, готуються на підставі матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин.

1.4. Узяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, здійснюють територіальні органи Мінприроди.

2. Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Узяття на державний облік здійснюється за такими критеріями:

об'єктів - якщо в їх викидах присутня хоча б одна

забруднююча речовина (або група речовин),  потенційний викид* якої

рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1);

видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.

__________ 
* Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.

3. Документи, які надають об'єкти для взяття їх на державний облік (зняття з обліку)

Для взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) необхідно надати до територіальних органів Мінприроди:

клопотання про взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку) за довільною формою на бланку заявника;

загальні відомості про об'єкт (додаток 2);

інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за формою, яка наведена в табл. 2.1 додатка 2 до цієї Інструкції.

Матеріали надаються у письмовій та електронній формі.

4. Порядок узяття об'єктів на державний облік

4.1. Територіальні органи Мінприроди до 1 липня 2002 року вміщують повідомлення у місцевих друкованих засобах масової інформації щодо проведення робіт, пов'язаних із взяттям об'єктів на державний облік. Для об'єктів, які мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, вони направляють повідомлення про проведення цих робіт.

4.2. Об'єкти проводять інвентаризацію видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

за результатами інвентаризації встановлюють необхідність взяття їх на державний облік за критеріями, наведеними в розділі 2 цієї Інструкції;

готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та подають їх до 1 жовтня 2002 року до територіальних органів Мінприроди.

4.3. Якщо об'єкт має структурні підрозділи у різних населених пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи територіальному органу Мінприроди за своїм місцезнаходженням, про що обов'язково повідомляє об'єкт.

У випадку, коли структурний підрозділ здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обсяг яких за критеріями не дозволяє взяти його окремо на державний облік, підрозділ повідомляє про це об'єкт, який повинен відобразити викиди цього підрозділу у своїй інформації при взятті його на облік.

4.4. Якщо об'єкт не перебуває на державному обліку, в той же час потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря збільшився і потребує взяття його на облік, він подає документи до територіальних органів Мінприроди згідно з розділом 3 цієї Інструкції.

4.5. Об'єкт, який перебуває на державному обліку і в якого потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшився до рівня, нижчого порогових значень, вказаних у додатку 1 до цієї Інструкції, надає територіальним органам Мінприроди для зняття його з обліку документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та пояснювальну записку із зазначенням причин зменшення викидів.

4.6. Територіальні органи Мінприроди:

розглядають надані об'єктами документи щодо взяття їх на державний облік (зняття з обліку);

направляють об'єкту у місячний термін з дня надходження матеріалів повідомлення про взяття його на державний облік (зняття з обліку). У разі подання недостовірної документації вона повертається на доопрацювання із зазначенням терміну повторного її подання;

складають перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку;

здійснюють накопичення, обробку та аналіз даних про об'єкти, узяті на державний облік, види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за програмою, погодженою Мінприроди;

щороку до 1 грудня надають до територіальних органів Держкомстату Перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку (додаток 3);

ведуть журнал реєстрації об'єктів, узятих на державний облік (знятих з обліку) (додаток 4);

направляють до 1 лютого наступного за звітним року до Мінприроди у письмовій та електронній формі перелік об'єктів, які взяті на державний облік, зняті з обліку, а також узагальнену інформацію про об'єкти, види та обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, які перебувають на державному обліку.

4.7. Дані щодо обліку об'єктів, які перебувають на державному обліку, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, зберігаються в територіальних органах Мінприроди протягом 5 років з моменту зняття їх з обліку.

Начальник Управління 
атмосферного повітря


В. Горбунов

Перелік забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

Загальні відомості

Перелік об'єктів, які перебувають на державному обліку

Журнал реєстрації об'єктів, узятих на державний облік  (знятих з обліку)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (19.04.2017)
Просмотров: 1491
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar