Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №315 від 15.04.2016. Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до ВНЗ МВС.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

15.04.2016
м. Київ
N 315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2016 р. за N 668/28798

Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 грудня 2016 року N 1366

Відповідно до Конституції України, статей 13, 15, 44 Закону України "Про вищу освіту", Законів України "Про освіту", "Про Національну поліцію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Національну гвардію України", підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, пункту 2 розділу I Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року N 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1351/27796, з метою належної організації добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України у 2016 році,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2015 року N 29 "Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 116/26561.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Т. в. о. Голови
Національної поліції України
полковник поліції
В. А. Троян
Міністр
освіти і науки України
С. М. Квіт
Перший заступник
Міністра оборони України
І. С. Руснак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 квітня 2016 року N 315

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2016 р. за N 668/28798


ПОРЯДОК
добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України


I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для МВС, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України (далі - ВНЗ) за державним замовленням.

2. ВНЗ здійснюють підготовку кадрів для МВС, Національної поліції України та Національної гвардії України (далі - замовники) ступенів вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

3. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.

4. На навчання до ВНЗ для здобуття вищої освіти відповідного ступеня приймаються громадяни України:

1) ступеня молодшого бакалавра, бакалавра - особи, які здобули повну загальну середню освіту;

2) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - особи, які здобули ступінь бакалавра;

3) ступеня магістра - особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

4) ступеня доктора філософії - особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста;

5) ступеня доктора наук - особи, яким присуджено ступінь доктора філософії (кандидата наук).

5. ВНЗ мають право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або спеціаліста, для здобуття ступенів бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до ВНЗ.

6. ВНЗ мають право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс у цьому навчальному закладі за іншою формою навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ВНЗ та за погодженням із замовником.

7. Для здобуття ступеня бакалавра ВНЗ приймають на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста).

8. Підставою для оголошення прийому для здобуття освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг та затверджені вченою радою ВНЗ правила прийому до вищого навчального закладу.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266.

Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах державного замовлення та ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

9. Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного бюджету у ВНЗ проводиться на підставі договору (контракту) про здобуття освіти, який укладається для:

МВС - між ВНЗ, замовником та особою, яка навчається;

Національної поліції України - між ВНЗ, відповідним органом поліції та особою, яка навчається;

Національної гвардії України - між ВНЗ та особою, яка зарахована на навчання, відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України".

10. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ВНЗ на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває за кошти державного бюджету вперше.

11. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту у ВНЗ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до законодавства.

12. Правила прийому до ВНЗ розробляються з урахуванням Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року N 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1351/27796, цього Порядку, затверджуються вченою радою ВНЗ та оприлюднюються на веб-сайтах ВНЗ.

Правила прийому до ад'юнктури (аспірантури) для здобуття ступеня доктора філософії затверджуються вченою радою як додаток до Правил прийому до ВНЗ.

13. Строки проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, перелік та форми проведення вступних випробувань до ВНЗ установлюються Міністерством внутрішніх справ України та зазначаються у правилах прийому до ВНЗ.

14. Особи, які проходять службу в Національній поліції України, Національній гвардії України або структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та направляються на навчання до ВНЗ на період проведення вступних випробувань (вступні іспити, професійний психологічний відбір та конкурс фізичних здібностей), отримують грошове забезпечення згідно з вимогами чинного законодавства.

Професійний психологічний відбір здійснюється лише для кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

15. Обсяги прийому на навчання щороку розподіляються МВС між ВНЗ.

16. Розподіл випускників ВНЗ, які здобувають освіту на денній формі навчання, здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням інтересів служби, відповідно до набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

Розподіл та призначення випускників ВНЗ на посади нижчі, ніж ті, які вони займали до вступу на навчання, забороняються.

Протоколи засідання комісії з персонального розподілу випускників ВНЗ (крім Національної гвардії України) затверджуються Міністерством внутрішніх справ України відповідно до пропозицій, наданих Національною поліцією України.

Протоколи засідання комісій з персонального розподілу випускників вищого військового навчального закладу Національної гвардії України та військового навчального підрозділу Національної гвардії України ВНЗ затверджуються командувачем Національної гвардії України.

II. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання

1. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для МВС та Національної поліції України приймаються:

1) на денну форму навчання за державним замовленням:

особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років;

особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту;

особи молодшого та середнього складу поліції, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступінь молодшого бакалавра);

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не менше 1 року (за винятком 2016 року вступу);

особи, які мають профільну вищу освіту не нижче ступеня бакалавра (для МВС);

особи середнього складу поліції та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

2) на заочну форму навчання за державним замовленням:

особи, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції та повну загальну середню освіту;

особи, які мають спеціальні звання молодшого та середнього складу поліції, а також ступінь молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю;

особи, які мають спеціальні звання середнього складу поліції та ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу органу поліції не менше 1 року (за винятком 2016 року вступу);

особи середнього складу поліції та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для Національної гвардії України на денну та заочну форми навчання приймаються особи:

з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 29 років, які мають ступінь бакалавра, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (для набору у 2016 році);

офіцерського складу Національної гвардії України, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, - на денну чи заочну форму навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освітнього ступеня магістра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України, які мають повну загальну середню освіту, - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра;

офіцерського складу Національної гвардії України, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

3. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ.

III. Добір кандидатів на навчання

1. Добір кандидатів на навчання здійснюється установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, територіальними органами (підрозділами) Національної поліції України (далі - територіальні органи) та військовими комісаріатами спільно з приймальними комісіями ВНЗ.

2. Кандидат на навчання має право вільно обирати ВНЗ, у якому він виявив бажання навчатися.

3. Відповідальними особами за добір кандидатів на навчання є керівники територіальних органів, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення особових (навчальних) справ - їх заступники за відповідним напрямом, за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психофізіологічного обстеження - керівники цих комісій.

4. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання навчатись у ВНЗ, подають рапорт, а інші особи звертаються з письмовою заявою до територіального органу або військового комісаріату за місцем постійного проживання.

Територіальні органи або військові комісаріати готують обґрунтовані висновки щодо доцільності направлення зазначених осіб на навчання до ВНЗ, які затверджуються їх керівниками, військовими комісарами або їх заступниками відповідно.

5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ оформляються територіальними органами або військовими комісаріатами, які відбирали їх на навчання.

Установам (закладам) МВС дозволяється формувати особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ.

Документи, що подають кандидати на навчання, обробляються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

6. Кандидати на денну форму навчання подають документи згідно з переліком:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету) ВНЗ, спеціальності та спеціалізації;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання (додаток 1), заповнена ним власноруч і завірена територіальним органом;

висновок про направлення на навчання (для працівників) (додаток 2);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб) (додаток 3);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для кандидатів з числа цивільних осіб);

довідка і характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб);

копія документа, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за наявності);

картка медичного огляду вступника до навчального закладу, форма якої наведена у додатку 10 до Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 лютого 2001 року N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2001 року за N 165/5356, та сертифікат наркологічного обстеження, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (для кандидатів з числа цивільних осіб);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

характеристика з місця роботи або військової служби для звільнених у запас (для кандидатів до навчальних закладів Національної гвардії України).

7. Кандидати на заочну форму навчання подають документи згідно з переліком:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету) ВНЗ, спеціальності та спеціалізації;

автобіографія;

анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноручно і завірена територіальним органом;

висновок про направлення на навчання (для працівників);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копія документа, який підтверджує право на пільги у разі зарахування (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці (для осіб, яким його надано);

службова характеристика (для військовослужбовців Національної гвардії України).

8. Кандидати на вступ до ад'юнктури (аспірантури) подають документи згідно з переліком:

рапорт (для цивільних осіб - заява) із зазначенням форми навчання, наукової спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

атестаційний лист (на заочну форму навчання та для цивільних осіб - особовий листок з обліку кадрів);

список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);

копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) - вступникам для здобуття наукового ступеня доктора наук;

службова характеристика, автобіографія, витяг з послужного списку та висновок ВЛК про придатність до навчання (для військовослужбовців Національної гвардії України).

9. Остаточну перевірку та повне формування особових (навчальних) справ здійснює ВНЗ у місячний строк з дати зарахування вступників на навчання.

10. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (якщо надано їх копії), кандидат пред'являє приймальній комісії ВНЗ особисто.

11. Строки прийому документів кандидатів на навчання визначаються Міністерством внутрішніх справ України та зазначаються у Правилах прийому до ВНЗ.

12. Організація прийому на навчання покладається на приймальну комісію ВНЗ.

Повноваження приймальної комісії та її структурних підрозділів визначаються положенням при приймальну комісію вищого навчального закладу, яке затверджується вченою радою ВНЗ.

Рішення приймальної комісії ВНЗ, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ВНЗ.

13. Для проведення вступних іспитів для окремих категорій вступників, визначених пунктами 10, 11 розділу IV цього Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії ВНЗ.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність, за заявою вступника, зараховуються для участі в конкурсному відборі на іншу спеціальність у цьому ВНЗ.

14. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) створюються фахові атестаційні комісії.

15. Для проведення вступних випробувань до ад'юнктури (аспірантури) створюються предметні комісії.

16. Склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та предметних комісій визначається наказом керівника ВНЗ.

17. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів на навчання та приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсі чи складання вступних іспитів, про що інформує вступників та територіальні підрозділи, які направляли їх на навчання, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня реєстрації вступників у ВНЗ.

18. Ознайомлення вступника з Правилами прийому ВНЗ, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також фактом наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, першочергового зарахування, показниками конкурсного відбору, умовами, вимогами та нормативами проведення конкурсу фізичних здібностей, проходження професійного психологічного відбору, порядком подання апеляцій підтверджується його особистим підписом під час реєстрації у ВНЗ.

19. Особи, які вступають до ВНЗ на денну форму навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними ВЛК. Особи, які вступають до ВНЗ, що здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України, на заочну форму навчання, до навчальної справи долучають довідку останнього диспансерного огляду. У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ.

20. Під час вивчення кандидатів на навчання забороняється проводити будь-які перевірки їх рівня підготовки.

21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення його еквівалентності, що здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059. Процедура такого визнання з метою продовження навчання здійснюється ВНЗ до початку другого семестру першого року навчання його власника.

22. Контроль за проведенням вступної кампанії до ВНЗ здійснює Управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

IV. Організація і проведення конкурсу

1. Приймальні комісії ВНЗ допускають до участі в конкурсі для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з двох загальноосвітніх предметів не нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ мінімальної кількості балів.

Для вступників на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра замість одного із конкурсних предметів проводиться конкурс фізичних здібностей (професійний психологічний відбір для Національної гвардії України).

ВНЗ самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних іспитів), з яких вступник допускається до участі в конкурсі.

2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу.

Особи, зазначені в пункті 11 цього розділу, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних іспитів у ВНЗ.

3. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) визначається МВС з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Обов'язковим конкурсним предметом для вступників на основі повної загальної середньої освіти є українська мова та література.

4. Вступники на заочну форму навчання мають право вибирати третій предмет з переліку, визначеного МВС.

5. Приймальна комісія ВНЗ здійснює перевірку відповідності сертифікатів у базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), і затверджує його своїм рішенням.

Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ВНЗ, є підставою для відмови в участі в конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

6. Конкурсний бал для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється з урахуванням результату професійного психологічного відбору шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів у передбачених пунктами 10, 11 цього розділу випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за конкурс фізичних здібностей, помножених на відповідні вагові коефіцієнти (додаток 4).

До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів. Бали за особливі успіхи нараховуються призерам IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до спеціальностей при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра визначає МОН, та випускникам підготовчих курсів за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та строк навчання - не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на інженерно-технічні спеціальності.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра використовуються рекомендовані показники конкурсного бала (додаток 4).

Порядок проведення фахових випробувань визначається правилами прийому до ВНЗ за погодженням з МВС.

8. Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. При вступі до Національної академії Національної гвардії України до конкурсного бала також додається результат вступного випробування з фізичної підготовки.

Для кандидатів на навчання, які вступають до ВНЗ для здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, обов'язковим є проходження додаткового вступного випробування з визначених МВС дисциплін.

9. Вступні випробування на навчання до ад'юнктури (аспірантури) для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради ВНЗ) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

інших форм вступних випробувань (іспити, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо), які встановлюються Правилами прийому до ВНЗ.

Вага кожного вступного випробування в конкурсному балі визначається в Правилах прийому до ВНЗ.

Відповідно до Правил прийому до ВНЗ вступникам, які вступають до ад'юнктури (аспірантури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

10. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій).

Результат іспиту при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.

11. Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВНЗ у межах встановлених квот прийому до вищих навчальних закладів України мають право особи (за їхнім вибором):

які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (для МВС);

діти-сироти;

яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада року, що передує року вступу;

які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

молодшого та середнього складу поліції;

військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом, - при вступі до ВНЗ, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

12. Порядок проведення вступних іспитів визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ.

13. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

14. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються ВНЗ (за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України) не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Інформація щодо програм фахових випробувань оприлюднюється на веб-сайтах ВНЗ та інформаційних стендах приймальної комісії.

15. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, які вибули з конкурсу фізичних здібностей, виявили недостатній рівень готовності під час проведення професійного психологічного відбору, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються.

16. Організація конкурсу та послідовність проведення вступних іспитів, конкурс фізичних здібностей та професійний психологічний відбір (для Національної гвардії України) визначаються приймальною комісією ВНЗ.

17. Перескладання вступних іспитів, повторне проведення конкурсу фізичних здібностей та професійного психологічного відбору не дозволяються.

18. Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія ВНЗ, положення та персональний склад якої затверджуються наказом ВНЗ.

V. Зарахування на навчання

1. Прийом до ВНЗ здійснюється за конкурсом з урахуванням сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників або результатів вступних іспитів, а також рівня фізичних здібностей, а для Національної гвардії України додатково результатів професійного психологічного відбору.

2. Зараховуються на навчання за результатами визначення рівня фізичних здібностей та професійного психологічного відбору при поданні в установлені строки оригінала сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних іспитах, що проводить ВНЗ) не нижче встановленої правилами прийому ВНЗ мінімальної кількості балів та інших документів, які засвідчують право на зарахування поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надано таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначено Міністерством освіти і науки України;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми особами під час виконання службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків";

особи, яким відповідно до частини 2 статті 103 Закону України "Про Національну поліцію" надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року N 835 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян" надано таке право;

особи, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" надано таке право.

3. Право на першочергове зарахування до ВНЗ мають особи:

яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надано таке право;

яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надано таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

яким це право визначено Правилами прийому до ВНЗ.

Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною цим пунктом.

4. За інших рівних умов на переважне право зарахування до ВНЗ мають особи, яким відповідно до частини 1 статті 103 Закону України "Про Національну поліцію" надано таке право.

5. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

6. У межах кожної зазначеної в пункті 3 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття (для вступників за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти) для осіб, які:

беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

мають вищий середній бал документа про повну загальну середню освіту.

За інших рівних умов правилами прийому до ВНЗ може встановлюватися порядок переважного права зарахування на навчання інших категорій вступників.

7. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для зарахування поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування;

пріоритет заяви, зазначений вступником.

8. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ, вирішуються приймальною комісією ВНЗ на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ВНЗ не пізніше дня, наступного після їх прийняття.

9. Порядок перевірки та зберігання робіт вступників, які складали вступні випробування, визначається положенням про приймальну комісію ВНЗ.

Письмові екзаменаційні роботи, аркуші підготовки до усної відповіді, аркуші результатів вступних випробувань осіб, зарахованих до ВНЗ, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього періоду навчання, а осіб, які не зараховані на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

10. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта (слухача).

11. Строки проведення відповідних процедур зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти визначаються Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та правилами прийому до ВНЗ.

12. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією ВНЗ лише в межах визначених обсягів державного замовлення, штатної чисельності курсантів (слухачів) та ліцензованого обсягу прийому й оформлюється протоколом засідання приймальної комісії (додаток 5).

13. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 10 цього розділу.

Особи, які зараховані на навчання, можуть бути відраховані з ВНЗ за власним бажанням або з інших підстав, передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ ВНЗ. Таким особам за їх вимогою повертаються документи, що подавалися ними під час вступу на навчання.

На звільнені при цьому місця до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурс із числа осіб, які брали участь у конкурсі за цією спеціальністю. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей ВНЗ за умови збігу конкурсних предметів.

ВНЗ можуть проводити додатковий конкурсний відбір на вакантні місця до початку навчальних занять за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

14. Особи з числа працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та військовослужбовців, які направлені до ВНЗ для складання вступних іспитів на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування на навчання. Вони повинні до направлення на навчання використати чергову відпустку за поточний рік.

15. На підставі рішення приймальної комісії ВНЗ видає наказ про зарахування вступників курсантами та слухачами на здобуття відповідних ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук відповідного ВНЗ (далі - наказ про зарахування), який доводиться до їх відома.

(пункт 15 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 28.12.2016 р. N 1366)

16. Витяги з наказу про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, які здійснюють підготовку поліцейських, надсилаються до МВС.

МВС узагальнює інформацію про зарахування поліцейських на навчання та надсилає витяги з наказів про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, які здійснюють підготовку поліцейських, до центрального органу управління поліцією.

Центральний орган управління поліцією надсилає отримані витяги з наказів про зарахування до органів (закладів, установ) поліції.

(пункт 16 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 28.12.2016 р. N 1366)

17. Зарахування на навчання усіх категорій осіб проводиться з дня видання відповідного наказу ВНЗ.

Для Національної поліції України та Національної гвардії України зарахування для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, враховуючи тих, які не пройшли табірний збір, відраховуються з ВНЗ, про що до установ (закладів) Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів Національної поліції України та підрозділів Національної гвардії України надсилається відповідна інформація. На звільнені місця відповідно до пункту 12 цього розділу може проводитися додаткове зарахування за конкурсом.

18. Зарахування на заочну форму навчання проводиться не пізніше ніж через 15 календарних днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурс.

19. Керівники органів (закладів, установ) поліції зобов'язані звільнити зі штатних посад поліцейських, зарахованих курсантами, слухачами денної форми навчання до ВНЗ, та направити на навчання в необхідний для своєчасного прибуття строк. Підставою для звільнення є витяг із наказу ВНЗ про зарахування на навчання.

У разі відмови від навчання поліцейський письмово повідомляє про відмову керівників органу (закладу, установи) поліції та ВНЗ, до якого його було зараховано курсантом, слухачем денної форми навчання.

При отриманні повідомлення про відмову від навчання керівник ВНЗ вносить зміни до наказу про зарахування курсантом, слухачем денної форми навчання.

(пункт 19 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 28.12.2016 р. N 1366)

20. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання до ВНЗ, на їх прохання видається довідка (додаток 6) та довідка про наявність документів кандидата на навчання і її відповідність цьому Порядку.

21. Ад'юнктам, здобувачам вищої освіти денної форми навчання освітніх ступенів магістра, бакалавра (крім військовослужбовців) видаються посвідчення (службові посвідчення) встановленого зразка.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової
діяльності МВС України
В. Р. Слівінський
 

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової
діяльності МВС України

В. Р. Слівінський

Анкета кандидата на навчання. Додаток 1 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів

Висновок про направлення на навчання (для працівників). Додаток 2 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання

Висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб). Додаток 3 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗНИКИ КОНКУРСНОГО БАЛА. Додаток 4 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до ВНЗ МВС

Протокол засідання приймальної комісії. Додаток 5 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до ВНЗ МВС

Довідка про отримання результатів. Додаток 6 до Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до ВНЗ МВС

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (03.06.2016)
Просмотров: 2815
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar