Главная » Статьи » Постанови НКРЕКП (НКРЕ)

Постанова НКРЕКП №504 від 13.04.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії


Постановление НКРЕКП №504 от 13.04.2017. Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

13.04.2017  № 504

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

Відповідно до статті 13 Закону України «Про електроенергетику», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр» та вводиться в дію з 01 вересня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
13.04.2017 № 504

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати цим Ліцензійним умовам.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності - будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та персональний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами (телефон, E-mail);

місце провадження господарської діяльності - територія України, крім енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, для яких місцем провадження господарської діяльності (закріпленою територією) є територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої ліцензіатом здійснюється діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), та електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів з розподілу та постачання електричної енергії на закріпленій території, то закріплена територія кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об’єктів електроенергетики ліцензіатів та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

роздрібна ціна на електричну енергію - ціна, за якою ліцензіат продає (постачає) електричну енергію споживачу;

тариф на постачання електричної енергії - тариф на послугу з постачання електричної енергії споживачу, яка надається енергопостачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території;

цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності, у напрямках та обсягах, визначених структурою тарифу на постачання електричної енергії, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (додаток 2);

3) відомість про місця провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (якщо здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території) (додаток 3);

4) розрахунок тарифу на постачання електричної енергії (якщо здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території), здійснений за відповідною методологією розрахунку тарифу на постачання електроенергії.

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) ліцензіат (здобувач ліцензії) оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень  Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Господарська діяльність з постачання електричної енергії здійснюється відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії  (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

7) надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

8) забезпечити функціонування персонального веб-сайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (номер телефону для звернення споживачів, електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки та їх розгляду;

9) до укладення зі споживачем електричної енергії договору про постачання електричної енергії на його запит надавати йому інформацію про істотні умови договору, повідомляти про наявний вибір щодо порядку та форм виставлення рахунку та проведення розрахунків;

10) надавати на запит споживача інформацію щодо цін на електричну енергію, порядку оплати, умов та режимів її споживання; 11) забезпечувати показники якості послуг з постачання електричної енергії, затверджені рішенням НКРЕКП;

12) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або додатках до нього) у формі та в порядку, визначених рішенням НКРЕКП, інформацію щодо адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;

13) надавати споживачам у визначеному НКРЕКП порядку дані щодо споживання ними електричної енергії;

14) забезпечувати безперешкодний та безоплатний доступ споживачів до інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

15) розглядати відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати відповіді;

16) купувати електричну енергію з метою її постачання споживачам, здійснювати експорт та/або імпорт електричної енергії з дотриманням вимог законів України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»;

17) укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

18) надавати суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та в порядку, визначених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

19) забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензійної діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності;

20) забезпечити належне та своєчасне проведення розрахунків за куповану електричну енергію грошовими коштами, за послуги з передачі і розподілу електричної енергії, послуги централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються ліцензіату з постачання електричної енергії на ринку електричної енергії.

2.4. Крім вимог, встановлених пунктом 2.3 цього розділу, енергопостачальники, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, мають також дотримуватися таких вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність лише на закріпленій території;

2) надавати споживачу компенсацію за недотримання стандартів якості надання послуг з електропостачання в порядку, установленому НКРЕКП;

3) дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на постачання електричної енергії;

4) оформлювати інвестиційну програму, затверджувати її в установленому законодавством порядку, погоджувати з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та надавати її на розгляд та схвалення до НКРЕКП відповідно до вимог порядку, затвердженого НКРЕКП;

5) виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

6) виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

7) надавати послуги з постачання електричної енергії за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП;

8) оприлюднювати роздрібні ціни на електричну енергію для споживачів у порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність в електроенергетиці;

9) здійснювати постачання електричної енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства.

Роздрібна ціна на електричну енергію складається із середньої закупівельної ціни електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії України та/або в інших виробників електричної енергії з урахуванням технологічних витрат електричної енергії в розподільчих (місцевих (локальних)) електричних мережах, тарифу на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

Розрахунок роздрібної ціни на електричну енергію здійснюється відповідно до порядків, затверджених НКРЕКП;

10) для проведення розрахунків за закуплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію ліцензіат та його відокремлені підрозділи відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

У разі перерахування споживачами коштів за куповану у ліцензіата електричну енергію на інші рахунки ліцензіат повинен повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою у триденний термін з моменту їх отримання;

11) здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та забезпечувати досягнення найнижчої можливої вартості електроенергії для споживачів;

12) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з  постачання електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

13) забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими рішенням НКРЕКП;

14) вести окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з постачання електричної енергії та інших видів господарської діяльності;

15) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт та які розташовані на території провадження діяльності ліцензіата, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;

16) ліцензіат не має права відмовити замовнику (споживачу), електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) за умови, що нова електроустановка замовника приєднана або потужність для діючої електроустановки споживача збільшена в установленому законодавством порядку;

17) ліцензіат має право купувати електричну енергію в її виробників, які не продають електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до законодавства і розташовані на закріпленій території, за ціною, яка не може перевищувати затверджену постановою НКРЕКП прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії на відповідний розрахунковий місяць, якщо інше не встановлено законом.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) здійснювати купівлю електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог нормативно-правових актів та Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України;

2) провадити ліцензовану діяльність у межах місцевих (локальних) електричних мереж ліцензіата та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території).

2.6. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних  вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території);

2) не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління 
ліцензування


Ю. Антонюк

Заява про отримання ліцензії з постачання електричної енергії

Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

Відомості  про місця провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

Опис документів, що додаються до заяви

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НКРЕКП (НКРЕ) | Добавил: pekach (29.06.2017)
Просмотров: 1132
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar