Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №465 від 04.07.2017. Деякі питання здійснення наставництва над дитиною


Постановление КМУ №465 от 04.07.2017. Некоторые вопросы осуществления наставничества над ребенком

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. № 465

Київ

Деякі питання здійснення
наставництва над дитиною

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 171 Закону України  “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про наставництво;

типовий договір про наставництво.

 

                  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2017 р. № 465

ПОЛОЖЕННЯ
про наставництво

1. Це Положення визначає механізм організації здійснення та ведення наставництва над дитиною (далі — наставництво), яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей (далі — заклад).

2. У цьому Положенні під наставництвом розуміється добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.

3. Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

4. Основними завданнями наставництва є:

визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;

формування в дитини навичок здорового способу життя.

5. Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною.

6. Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя (далі — курс підготовки), отримала висновок про те,

 

що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.

7. Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.

Обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — регіональний центр) забезпечують проходження особами, які виявили бажання стати наставниками (далі — кандидат у наставники), курсу підготовки за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Районні, міські, районні у містах центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центри):

поширюють інформацію про наставництво та надають консультації з питань наставництва заінтересованим особам в усній або письмовій формі;

проводять добір кандидатів у наставники;

співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків;

сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків;

супроводжують наставників і дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки;

ведуть журнал обліку кандидатів у наставники та наставників за формою згідно з додатком 1.

Працівники центрів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” забезпечують захист персональних даних та інформації про дітей, які проживають у закладах, та наставників, що стали їм відомі під час провадження діяльності з організації наставництва.

8. Для провадження діяльності з організації наставництва, передбаченої пунктом 7 цього Положення, регіональні центри і центри мають право укладати договори про співпрацю з громадськими та благодійними організаціями, в яких є досвід стосовно:

організації та проведення навчання щодо роботи з дітьми;

проведення інформаційних кампаній щодо наставництва;

забезпечення супроводження та супервізії наставників;

проведення заходів з підвищення рівня компетентності наставників;

проведення за участю наставників і дітей виховних заходів на території та поза межами закладів.

9. Кандидат у наставники подає до центру за місцем проживання такі документи:

заяву;

копію паспорта громадянина України;

висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

10. Під час прийому документів, зазначених у пункті 9 цього Положення, центр за місцем проживання кандидата у наставники:

з’ясовує його мотиви щодо наставництва, позицію стосовно виховання та розвитку дітей;

надає роз’яснення щодо порядку та умов наставництва;

ознайомлює із завданнями, правами та обов’язками наставника.

11. Центр за місцем проживання кандидата у наставники протягом 10 робочих днів після надходження документів, зазначених у пункті 9 цього Положення, розглядає питання про направлення кандидата у наставники до регіонального центру для проходження курсу підготовки.

Витрати на проїзд кандидатів у наставники до місця проведення навчання та проживання під час проходження навчання фінансуються за рахунок коштів громадських, благодійних організацій, інших джерел, не заборонених законодавством, або за власний рахунок.

Якщо кандидат у наставники не відповідає вимогам, визначеним пунктом 6 цього Положення, йому надається обґрунтована відмова.

12. За результатами успішного проходження курсу підготовки регіональний центр видає кандидату в наставники висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі, за формою згідно з додатком 2.

Якщо навчання проводилося громадською чи благодійною організацією, після його закінчення представники регіонального центру проводять підсумкове тестування, за результатами якого регіональний центр видає кандидату в наставники висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі.

Якщо за результатами навчання визначено, що в кандидата у наставники недостатньо вмінь і навичок для здійснення наставництва або його мотивація не відповідає інтересам дитини чи може завдати дитині шкоди, регіональний центр надає йому обґрунтовану відмову у письмовій формі.

Особа, якій за результатами навчання відмовлено у здійсненні наставництва, має право повторно пройти курс підготовки, але не раніше ніж через шість місяців.

13. У разі організації наставництва над дитиною з інвалідністю враховується досвід наставника щодо виховання таких дітей або догляду за ними.

14. Організація знайомства та встановлення контакту наставника з дитиною покладається на керівника закладу, в якому проживає дитина, чи уповноважену ним особу та центр за місцезнаходженням закладу.

Керівник закладу чи уповноважена ним особа зобов’язані ознайомити наставника з історією життя дитини, особливостями її фізичного та психічного розвитку, поведінки, здібностями, рисами характеру та надати рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною, а також сприяти встановленню контакту між дитиною та наставником.

Під час встановлення контакту з дитиною наставник повинен виконувати рекомендації фахівців закладу (психолога, педагога, соціального працівника).

Після зустрічей з наставником дитина може дати згоду на наставництво, що вважається фактом установлення контакту.

Після встановлення контакту з дитиною центр за місцезнаходженням закладу не пізніше ніж три робочих дні підписує з наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, договір про наставництво (далі — договір).

15. Для укладення договору необхідна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників.

Згода дитини надається у формі, що відповідає її віку та стану здоров’я.

Дитина, її батьки, інші законні представники повинні бути поінформовані про мету, умови та завдання наставництва.

У разі переведення дитини до іншого закладу дія договору припиняється за згодою сторін. За ініціативою наставника договір може бути укладено з тим закладом, до якого переведено дитину, над якою здійснюється наставництво, а також з центром за місцезнаходженням закладу. У такому випадку центрами повинно бути забезпечено обмін інформацією, необхідною для укладення нового договору.

16. Наставник повинен здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини.

17. Наставник, який виявив бажання запросити дитину до своєї сім’ї, подає службі у справах дітей за місцем проживання:

заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана чоловіком і дружиною);

копію паспорта громадянина України;

копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

довідку про наявність чи відсутність судимості (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із наставником, складену власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи (на заяві наставника робиться відмітка про отримання згоди із зазначенням дати, прізвища, імені, по батькові та підпису посадової особи).

18. Служба у справах дітей разом із центром за місцем проживання наставника протягом 10 робочих днів з дати подання заяви наставником, який виявив бажання запросити дитину до своєї сім’ї, вивчає умови його проживання та на підставі акта обстеження умов проживання, складеного за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, погоджує або відмовляє у погодженні перебування дитини в сім’ї наставника строком не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні, під час канікул, про що письмово повідомляє закладу.

У разі здійснення наставництва над дитиною з інвалідністю в акті обстеження умов проживання додатково зазначається пристосованість умов проживання для перебування конкретної дитини з інвалідністю.

19. Керівник закладу на підставі погодження служби у справах дітей за місцем проживання наставника видає наказ про перебування дитини у сім’ї наставника строком не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні, під час канікул.

Якщо наставник не повернув дитини до закладу у визначений час і не повідомив закладу про причини несвоєчасного повернення дитини, керівник закладу забезпечує вжиття всіх заходів для повернення дитини, зокрема негайне звернення до підрозділу Національної поліції за місцезнаходженням закладу.

20. Наставник відповідно до законодавства є відповідальним за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння шкоди її життю та здоров’ю.

Під час перебування дитини в сім’ї наставника строком не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні, під час канікул наставник відповідає за життя, здоров’я та своєчасне повернення дитини до місця її проживання (перебування).

21. У разі припинення дії договору в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу на підставах, що призвели або могли призвести до порушення наставником прав і законних інтересів дитини, наставник позбавляється права на наставництво.

22. Функції контролю за дотриманням прав та інтересів дитини, над якою встановлено наставництво, виконують центр, адміністрація закладу, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини (шляхом спілкування з дитиною, спостереження за її поведінкою, емоційним станом тощо).

Висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей

Журнал обліку кандидатів у наставники та наставників

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО НАСТАВНИЦТВО


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (10.07.2017)
Просмотров: 2373
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar