Главная » Статьи » Накази МВС (Приказы МВД)

Наказ МВС №898 від 18.09.2013. Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

18.09.2013
м. Київ
N 898

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1729/24261

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 січня 2015 року N 81,
 від 20 серпня 2015 року N 994,
 від 18 січня 2017 року N 32

Відповідно до статей 222 1, 255, пункту 2 частини другої статті 262, частини другої статті 263, частини першої статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 5 частини першої статті 19, пункту 13 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статті 35 Закону України "Про державний кордон України" та з метою забезпечення належного виконання посадовими особами Державної прикордонної служби України законодавства під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 02 березня 2006 року N 167 "Про здійснення в Державній прикордонній службі України провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 85, 121 1, 185 10, 191, 195, 202, 203, 204, 204 1, 205, 206, 206 1, 207 Кодексу України про адміністративні правопорушення" (зі змінами) скасувати.

3. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України
В. Ю. Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
 
Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
П. А. Шишолін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
18.09.2013 N 898

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1729/24261


Інструкція
з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення


I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Законів України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України".

1.2. Ця Інструкція визначає порядок оформлення, розгляду та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

II. Уповноважені посадові особи Держприкордонслужби

2.1. Право доставляння осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, до підрозділу чи органу Держприкордонслужби належить до компетенції всього особового складу Держприкордонслужби.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2015 р. N 81)

2.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративні затримання мають право всі військовослужбовці та працівники Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.08.2015 р. N 994)

2.3. Від імені Держприкордонслужби розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та Морської охорони, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України.

III. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

3.1. Щодо кожного факту вчинення адміністративного правопорушення, протидію якому відповідно до статті 222 1, абзацу двадцять третього пункту 1 частини першої та пункту 16 частини другої статті 255 КУпАП віднесено до компетенції Держприкордонслужби, протягом трьох годин з моменту його виявлення прикордонним нарядом складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1).

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

3.2. Протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) складається у двох примірниках на спеціальному бланку, який містить серію та номер, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протоколи складаються на кожну особу окремо.

3.3. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після підписання протоколу особою, стосовно якої він складений. Здійснені в протоколі виправлення в обов'язковому порядку засвідчуються підписом особи, стосовно якої його складено.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

3.4. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

посилання на пункт (статтю) нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

прізвища, ініціали та місце проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Бланк протоколу має номер та серію. Серії бланків протоколів про адміністративні правопорушення наведені в додатку 2 до цієї Інструкції.

3.5. Уповноважена посадова особа зобов'язана роз'яснити особі, стосовно якої складається протокол, її права, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі, яка засвідчується підписом зазначеної особи.

3.6. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які викладаються в протоколі і засвідчуються її підписом. Письмові пояснення можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у протоколі.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, надати письмові пояснення про це робиться відповідний запис у протоколі.

3.7. У разі коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, володіє тільки іноземною мовою, уповноважена посадова особа призначає перекладача, який зобов'язаний з'явитися і зробити повно й точно доручений йому переклад.

Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється провадження у справі про адміністративне правопорушення, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими.

Перекладачами також можуть бути залучені особи, відомості про яких відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року N 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 801/23333 (далі - Порядок), унесено до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів. Доступ посадових осіб Держприкордонслужби до відомостей цього реєстру надається відповідно до розділу IV Порядку за письмовим зверненням Адміністрації Держприкордонслужби.

(пункт 3.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

3.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідками, потерпілими (за їх наявності).

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис на останній сторінці протоколу, який засвідчує своїм підписом та підписами двох свідків.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, де може викласти мотиви своєї відмови від його підписання чи отримання. Пояснення та зауваження додаються до протоколу.

3.9. До протоколу за наявності долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати законодавству.

3.10. Уповноважені посадові особи, визначені пунктом 2.2 розділу II цієї Інструкції, можуть здійснити адміністративне затримання на підставах та у строки відповідно до статей 260 та 263 КУпАП, про що складається протокол про адміністративне затримання (додаток 3).

3.11. Протокол про адміністративне затримання (далі - протокол про затримання) складається на кожну затриману особу окремо з дотриманням вимог, визначених пунктом 3.3 цього розділу.

3.12. У протоколі про затримання зазначаються:

дата і місце його складання;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу затриманого;

час і мотиви адміністративного затримання.

3.13. Протокол про затримання підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, та затриманим.

3.14. Уповноважена посадова особа зобов'язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місцеперебування родичів, а також, на прохання особи, повідомити власника відповідного(ї) підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

3.15. Про затримання особи на строк, що перевищує три години, протягом 24 годин з моменту затримання письмово повідомляється прокурор.

3.16. Про факт затримання іноземних громадян на строк, що перевищує три години, органи охорони державного кордону упродовж доби з моменту затримання повідомляють акредитовані в Україні дипломатичні представництва або консульські установи держав, громадянами яких є затримані особи. За відсутності на території України акредитованого(ї) представництва (установи) такої держави, а також при затриманні осіб без громадянства інформація надсилається до Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

3.17. Про адміністративне затримання особи центри управління службою органів (підрозділів) охорони державного кордону інформують відповідний Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Інформування здійснюється цілодобово за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

(пункт 3.17 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

3.18. Про звільнення затриманої особи уповноважена посадова особа робить запис у протоколі про затримання із зазначенням дати, часу і причин її звільнення, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

3.19. Уповноважені посадові особи, визначені пунктом 2.2 розділу II цієї Інструкції, можуть здійснити особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів затриманої особи на підставах та в порядку, передбачених статтями 260, 264, 265 КУпАП, про що складається протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів (додаток 4) або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адміністративне затримання.

3.20. Особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів здійснюються особою однієї статі з оглядуваним і в присутності не менше ніж двох понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові за участю двох понятих.

3.21. У протоколі особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів зазначається, які саме речі, предмети, документи вилучені у затриманої особи, вказуються їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

3.22. Протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів засвідчується підписами уповноваженої особи, яка здійснила огляд, затриманої особи і понятих.

3.23. Зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів здійснюється відповідно до Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2012 року N 17.

IV. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

4.1. При розгляді справи про адміністративне правопорушення особа, уповноважена її розглядати, зобов'язана дотримуватися вимог статті 38 КУпАП, відповідно до якої адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі триваючого правопорушення - не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення.

4.2. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Розгляд справи за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, можливий лише у випадках, коли є підтвердження про належне повідомлення цієї особи про місце і час розгляду справи та якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

4.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважені посадові особи, визначені пунктом 2.3 розділу II цієї Інструкції, приймають рішення у справі, яке оформлюється постановою про накладення адміністративного стягнення (додаток 5) та постановою про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 6).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП.

4.4. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення оформляються відповідно до вимог, встановлених статтею 283 КУпАП, та повинні містити:

повне найменування уповноваженої посадової особи, яка винесла постанову;

дату розгляду справи;

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування);

(абзац четвертий пункту 4.4 у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

опис обставин, установлених при розгляді справи;

посилання на пункт (статтю) нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте у справі рішення, а також інформацію про право оскарження постанови в порядку та строки, визначені статтями 288, 289 КУпАП;

дату набрання постановою законної сили;

строк пред'явлення постанови до виконання.

Абзац десятий пункту 4.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 20.08.2015 р. N 994)

У постановах про накладання адміністративного стягнення у виді штрафу також зазначаються:

(пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.08.2015 р. N 994)

інформація про те, що в разі невиконання такої постанови іноземцем та особою без громадянства у строк, передбачений статтею 307 КУпАП, відносно правопорушника буде прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну на підставі статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

(пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.08.2015 р. N 994)

реквізити відповідного рахунку для зарахування коштів до Державного бюджету України.

(пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.08.2015 р. N 994)

У постановах про закриття справи про адміністративне правопорушення обов'язково зазначаються обставини, якими обґрунтовуються підстави закриття справи, передбачені статтею 247 КУпАП.

(пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.01.2017 р. N 32)

4.5. Постанові присвоюється номер, який відповідає номеру протоколу про адміністративне правопорушення, а у разі винесення постанови за результатами одночасного розгляду однією і тією самою уповноваженою посадовою особою декількох протоколів, складених стосовно однієї особи, - номеру одного з цих протоколів.

4.6. Постанова підписується посадовою особою, уповноваженою розглядати справи про адміністративні правопорушення, та скріплюється печаткою відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону.

4.7. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4.8. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається поштою особі, стосовно якої її винесено, про що робиться відповідна відмітка у справі.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і вона підписується особою, притягнутою до адміністративної відповідальності.

4.9. При незгоді з прийнятим рішенням по справі про адміністративне правопорушення особа, стосовно якої винесено постанову, може подати скаргу на постанову в порядку та строки, визначені статтями 288, 289 КУпАП.

4.10. Постанову про накладання адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено начальником вищестоящого органу Держприкордонслужби.

(пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2015 р. N 81)

4.11. Розглянувши скаргу особи на постанову по справі про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа приймає рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 7) у порядку та строки, визначені статтями 292, 293 КУпАП.

(абзац перший пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2015 р. N 81)

Копія рішення протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої воно винесено.

(абзац другий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2015 р. N 81)

V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

5.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

5.2. Контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими посадовими особами, які винесли ці постанови.

5.3. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги.

(абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2015 р. N 81)

Сума штрафів, накладених за вчинення адміністративного правопорушення, зараховується до Державного бюджету України.

5.4. Документ, що підтверджує сплату штрафу, або його копія підшивається до справи про адміністративне правопорушення.

(пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.08.2015 р. N 994)

5.5. Після закінчення строку, передбаченого статтею 307 КУпАП, орган (підрозділ) охорони державного кордону впродовж місяця надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, місцем роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

VI. Облік протоколів та справ про адміністративні правопорушення

6.1. Видання протоколів та забезпечення ними здійснюються централізовано тільки друкарським способом із зазначенням їх серії та номера.

6.2. Облік видачі підрозділам охорони державного кордону бланків протоколів ведеться в підрозділах по роботі з іноземцями та адміністративного провадження органів охорони державного кордону (Морської охорони) в журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 8).

Облік видачі бланків протоколів уповноваженим посадовим особам, визначеним пунктом 2.2 розділу II цієї Інструкції, у підрозділах охорони державного кордону здійснюється у відповідному розділі журналу обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів (додаток 9) службовими особами підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного провадження цих органів (підрозділів).

За відсутності в підрозділі охорони державного кордону штатного підрозділу (посади) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження ведення такого обліку здійснюється особою, призначеною керівником цього підрозділу.

6.3. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення та оформлюються титульним аркушем.

У справі накопичуються матеріали, що стосуються правопорушення, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали щодо цієї справи.

6.4. Справи про адміністративні правопорушення реєструються:

у підрозділах охорони державного кордону - у відповідному розділі журналу обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів не пізніше доби після складання протоколу про адміністративне правопорушення;

в органах охорони державного кордону та Морської охорони - в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення (додаток 10) не пізніше двох діб після складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Сторінки цих журналів повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою органу охорони державного кордону (Морської охорони).

6.5. Безпосередня реєстрація справ про адміністративні правопорушення здійснюється в органах та підрозділах охорони державного кордону (Морської охорони) посадовою особою підрозділу по роботі з іноземцями та адміністративного провадження цього органу (підрозділу).

За відсутності в органі (підрозділі) охорони державного кордону (Морської охорони) штатного підрозділу (посади) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження ведення такої реєстрації здійснюється особою, призначеною керівником цього органу (підрозділу).

6.6. Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення зберігаються в загальному діловодстві органу охорони державного кордону (Морської охорони) в установленому порядку протягом трьох років після їх закінчення.

6.7. У разі втрати бланків протоколів про адміністративні правопорушення начальником органу охорони державного кордону (Морської охорони) призначається службове розслідування, за результатами якого винні посадові особи притягуються до передбаченої законом відповідальності, а втрачені бланки протоколів списуються.

6.8. Знищення справ про адміністративні правопорушення, пошкоджених або зіпсованих бланків протоколів (постанов), а також журналів обліку проводиться щомісяця після закінчення строку їх зберігання постійно діючою комісією, яка утворюється наказом начальника органу охорони державного кордону (Морської охорони). Результати знищення оформлюються відповідним актом.

VII. Контроль за здійсненням провадження у справах про адміністративні правопорушення

7.1. Організація контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах охорони державного кордону та Морської охорони здійснюється першим заступником начальника відповідного регіонального управління та начальниками цих органів, а в підрозділах охорони державного кордону - начальниками органів охорони державного кордону.

7.2. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на першого заступника начальника органу охорони державного кордону (Морської охорони), начальника підрозділу охорони державного кордону, а також службових осіб підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного провадження всіх рівнів.

7.3. Контроль за своєчасним та повним веденням обліків справ і протоколів про адміністративні правопорушення здійснюється відповідними начальниками підрозділів охорони державного кордону та підрозділів по роботі з іноземцями та адміністративного провадження.

7.4. Уповноважені посадові особи є відповідальними за здійснення ними провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами виконавчої
влади та органами військового
управління МВС України
Р. А. Черкасський
Протокол про адміністративне правопорушення

Протокол про адміністративне затримання

Протокол особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів

Постанова про накладення адміністративного стягнення

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Журнал обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення та видачі бланків протоколів

Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення


Нравится? Лайкни!Категория: Накази МВС (Приказы МВД) | Добавил: pekach (24.03.2017)
Просмотров: 1150
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar