Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №307 від 22.03.2017. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 року N 307

м. Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 279 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1468/21780.

3. Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", становить два місяці з дня офіційного опублікування цієї постанови.

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
22 березня 2017 року N 307

 

 

 

 

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

1.2. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

водопідготовка - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів;

засіб провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання - об'єкти, споруди, водопровідні мережі, задіяні в системі централізованого водопостачання;

засіб провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення - об'єкти, споруди, водопровідні мережі, колектори, каналізаційні мережі, задіяні в системі централізованого водовідведення;

інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічної води;

місце провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із відведення та очищення стічної води за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

місце провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

система централізованого водовідведення (каналізація) - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічної води населених пунктів;

система централізованого водопостачання - комплекс об'єктів, споруд, водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам;

очищення стічної води - оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;

постачання питної води - процес переміщення питної води за допомогою водопровідних мереж до споживачів;

транспортування питної води - процес переміщення питної води до і після її очищення за допомогою комплексу об'єктів, споруд, водопровідних мереж;

централізоване водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води.

Інші терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, законах України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання".

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або водовідведення суб'єктів господарювання розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей (включаючи місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить більше ніж сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання - більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення - більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік.

1.5. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) для суб'єктів господарювання, що не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені пунктом 1.4 цих Ліцензійних умов.

1.6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.7. До заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 2);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 3);

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

4) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

5) схема мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затверджена керівником суб'єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку.

1.8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

2. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

2.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, повинні дотримуватися вимог законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про питну воду та питне водопостачання", інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2.2. При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

2) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

4) у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат зобов'язаний повідомити споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження;

5) забезпечити присутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

6) надавати в установленому органом ліцензування порядку і строки форми звітності за ліцензованим видом діяльності;

7) вести бухгалтерський облік за ліцензованим видом діяльності з урахуванням вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 584;

8) відповідно до статті 18 1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та з урахуванням вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, щоденно перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом, відкритий в уповноваженому банку, використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, подавати органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка;

9) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її погодження, схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконувати інвестиційну програму в затверджених кількісних та вартісних обсягах;

10) дотримуватись фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів з урахуванням вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552;

11) відповідно до тарифів, встановлених уповноваженим органом, здійснювати реалізацію обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення;

12) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

13) дотримуватися структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, а також використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі";

14) не допускати перехресного субсидіювання;

15) оприлюднювати на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, інформацію щодо тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення та їх зміни;

16) забезпечувати рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

17) не допускати обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством;

18) надавати послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку;

19) надавати послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 163 (далі - Технічний регламент);

20) ліцензіат не має права відмовити споживачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або водовідведення об'єктів будівництва водопостачання та/або водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення;

21) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 390 "Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки";

22) створити та забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень;

23) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

24) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством.

3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатна чисельність працівників ліцензіата має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт;

2) керівник здобувача ліцензії, його заступник та головний інженер мають мати ступінь вищої освіти (магістр, бакалавр тощо). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити для магістра не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;

3) провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти (магістр, бакалавр тощо), достатній для виконання професійних обов'язків;

4) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність за умови наявності у ліцензіата у власності або користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності засобів провадження господарської діяльності, необхідних для надійної експлуатації системи централізованого водопостачання та/або водовідведення;

3) утримувати систему централізованого водопостачання та/або водовідведення, обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30;

4) суб'єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання, мають забезпечити:

наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води;

проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30, або мати договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

наявність акредитованої лабораторії, що здійснює виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води;

провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

5) суб'єкти господарювання, які здійснюють централізоване водовідведення, мають забезпечити:

наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання;

наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води;

проведення технологічного контролю відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30, або мати договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення та очищення стічної води;

провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

 

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк

Заява про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Відомість про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Відомість про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Опис документів, що додаються до заяви

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (28.03.2017)
Просмотров: 1836
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar